Documentation of Eastern Khanty   

 

The Department of Siberian Indigenous Languages

Tomsk State Pedagogical University

pr. Komsomolsky 75, k.246

Tomsk 634041 Russia


Home

 

Locations

 
Project Collaborators
 

DataBase

 

Search

 

Eastern Khanty Dialects

 

Online Resources

 

Discussions

 

Contact Information

 
 

 

 

 

 


 

The Sound of Vasyugan Khanty

This text "Bear Den" was recorded in 2005 in the area at the upper Vasyugan river. The text was narrated by the male Khanty speaker to the researcher, who spoke limited Khanty and offered occasional interjections to the narration. The recording of the text was transcribed and translated into Russian, and English glosses and free translation was added at a later time.

The audio here is in the downsized mp3 format. To play the audio if it does not start automatically, right-click on the link to the left to open in a new window (to play with any compatible audio player), you can follow the transcript in this window.

Below is the graphic representation of this text in the IPA notation. The underlined words in Khanty vernacular are the Russian loans marked in morphemic glossing by the quotation marks, for example "sand".

For the detailed analysis of the Vasyugan clause and word structure click here: Vasyugan Khanty Texts.

 


 

A Bear Den (2005)

 1. əta  toɣ puɣolnə wəlkal

 1. toɣ  puɣolən...    toʒə toɣ puɣolnə

 1. toɣ puɣoloɣ mənsəm

 1. toɣ puɣolnə älən  

 1. lök porəmta, lök  porəmta  saɣaltən  jɨɣɨtɨja

 1. qonqɨɣərən lök wer’tä

 1. qonqɨɣərən lök wer’tä  niməlnäti

 1. niməlnä mənsəm, pɨrnə pattəla  jöqöna mənləm

 1. jöqönam pɨrnə tät patəm loɣinnə

 1. jəməɣ ʃtobɨ

 1. mənləm, älən kor əlewtaki

 1. taɣpɨl unsɨm

 1. ämpäm juwəl

 1. məntämnə köməlsäkä taɣɨ joɣosəm

 1. köməlsäkä taɣɨ joɣosəm, köməlsä päjimnä

 1. məntämnə ämpämnä, tʃa nomən köməlsä  oɣtöna

 1. jililwəl muɣulikam jəlkəltəwəl

 1. mä tuɣə nuɣ qanəsəm

 1. tawaj jɨɣəl körkäɣi, jorəŋ jɨɣəl, jöɣöpa körkäɣi,

 1. körkäɣi tʃöɣtä, ələwtaqi

 1. männə jəlkältälim tʃinäm jorujət jɨɣatalɨm

 1. jorəjətnə jorət kältət

 1. kruɡom welkältälim

 1. metä nöɣös lök əntimaki

 1. əlləki lökp əntim metaɣip əntimäki

 1. os  jel’kälitälim

 1. meta əlləaki l’ӧk  neuʃli metali

 1. jaɣon wajaɣ… wajaɣ metaɣi…  kəmläɣ tʃəɣlatɨ loɣot äl’tililäɣi

 1. tu  jelkäntəntämnə, ämpäm körəl…  körəl nuɣpatɨ, kӧtəl nuɣ kənläɣtəltä nuɣpatɨ

 1. qoləntəwəl əj pələnä, os kӧrəl nuɣ kənläɣtəlta nuɣpa tälətə

 1. nomən kältəltə kӧtəl, pələnä koləntəwəl,

 1. neuʃli metä nӧɣös tʃet ɨlən qotta

 1. opjat’  nöɣös lökp əntim, moʒə ikijawe patʃna tʃeɣi ɨl joŋaɣɨ nӧɣös

 1. tʃu  jəlkantəntamnə ilänə  jiɣatalɨm.

 1. süɣmitäli  jalwəl…  süɣmitäli jalwəl.

 1. tomkol tuɣoj nilaɣtəm jələw…  jəl’wəɣ

 1. tot  süɣmit nilaɣtǝm  tʃontʃoɣnǝ pun lajaɣwelt

 1. qoɣor punat, kəmləɣ moʒet

 1. nuqa, jǝɣatalɨm,  nuqa  kӧtnä  welim,  illäpä  nuräɣtäsəm tʃitɨ minäɣlämin

 1. punat qaɣrantɨntatɨ jiɣatata, ili qaqɨ wajaɣ pun, ili kəmləɣ pun

 1. mänə tol’ka  kӧtäm toɣ tuɣɨja tetʃökätäsim suɣmitaɣɨja

 1. ämpämnäpä püŋköl jora  wartakatasta, püŋköl jora ɨɣlapa

 1. nüɣät’ wermin  ɨɣlapa, (əwsintəntə / əwsintəwəl / əwsintəmin) sünräɣtämin ɨɣlapa… suŋkotoɣ olmin əwəli…  əwleläɣ..., əwl’əl’ɣäɣi əwəläɣlämin ɨɣlapa

 1. tʃut’napa, wajaɣ  kätʃ  nuɣpa  jɨɣɨjoɣ  küm tʃoɣot  pölöɣintämin,

 1. poloɣintämin  küm pöŋki  morɨ, mörəm  sor pata  əntotəs mä  kötäm

 1. katʃ kaɣrəmtatəm

 1. əntə  kötäm tʃu  momentna männə  storoʒna-otmin  tuɣoj pətmin nirimtäsɨm.

 1. ämpäm  tawaj noɣɨtatɨ,  ämpäm  pərtaɣ joqqotas tuɣoj,

 1. naɣɨmi…,  naɣɨntamin,  toɣoj, männäm jalləm tʃuwalana

 1. pötʃkänäm tropna  ponəm

 1. nu  jəmäkiiki, muɣuli wertä

 1. tɨməl  jalsəm, əntə,  prämo plotno  jəɣi  jalləm,  mətä  paroɣjoɣ patʃna, jul’ patʃna  pust’

 1. pərtaɣjoɣ  tʃɨməl poromin, aɣa welkäli pərtaɣijoɣ

 1. uʃə  onollɨm qaqɨ wajaɣ, olaɣwel sdes’

 1. pərta  ämpä,  mä  naɣɨntalɨm, pərtaɣjoɣ  weläɣ otsəm

 1. pötʃkänäm kätlim, pərtäɣ otsəmpä

 1. muɣulikam tʃɨw ɨɣlapatɨ siläɣ, tʃu tʃɨwa otsɨm

 1. pötʃkänäm kätlim,  slutʃajna, metäli moʃət, wajaɣ moʃət  os küm otwəl.

 1. pötʃkänäm n’ala ponsɨm

 1. atʃiɣaki, pötʃkänäm äl nəwsaɣatəwəl.

 1. läɣləɣsəmäm,  läɣləɣsəmäm,  küm əntə otwəl bol’ʃə

 1. säräl, männə tät  əj qujämpäli, ämpmoq welwel

 1. qujämpäli qojqam nuruɣtilwel

 1. tɨɣl’a  juŋäl, mä  jöɣə, möɣör juɣ, möɣörnati, taɣlatɨ, qutʃaltalɨm

 1. qujämpäli  jus’

 1. juɣnoɣtə toɣɨ muroɣtolɨm,

 1. möɣör tʃinäm  jöɣa  tʃutaɣɨja  jöɣäsɨm, qujämpäli noroɣtəs,

 1. toɣla tol’ko  tom noroɣtəs,

 1. wajaɣ  küm, motra  küm…,  əntə  morta  küm, wanəl patʃa  tʃiməl  küm otəs

 1. tiɣaɣɨ

 1. tolka liɣaltəkatasɨm,  pərtaɣjoɣ  ɨl, qolqam  pərtaɣjoɣ  ələl, oɣol pərtaɣ  ɨl nirimtəstə  ɨl qolkam

 1. läɣləɣsəmäm, läɣləɣsəmäm, küm  əntə  juwəl.

 1. küm   əntə.., küm  əntərki..,  küm  əntə  ətəɣlil’wəl.

 1. jəmaki, nimlim toɣoj wəsim, tʃöɣǝ  särsim, kor  muɣtɨ, pinkälkörə joɣpa  koɣləmsəm

 1. joɣa  jusim, joqqən qaqɨm, Genka, Sinarbin, Volod’ka,  nella  qasɨ mənsəw.

 1. mənsəw  nella  qasɨ, nu mä  joroɣləm,  mä  ämpäm, männä  ämpäm  wələm.

 1. nɨŋ  ämpätännä qolla nül poroqətowəl.

 1. mənsəw

 1. männä  ämpläm  wəsim

 1. mənsəw

 1. məntämnä,  kor  nusɨw  toɣo  joɣtəkətəsəw  ämpät  ʃəraɣwəlt.

 1. ämpät ʃəräɣwəlt,  tʃi  jərä  ʃəräɣwəlt, kömöɣwəl  tʃinäm

 1. ämp  jäməɣintäs

 1. toɣ…,  toɣo  joɣosəw, tʃu  taɣɨ,  tʃu  kora, tʃu jəɣi poroɣ morta  toɣɨ  weril,

 1. poromin  i  jəɣnäm  ǝntimätə,  a  pült  öläɣ  jiɣäɣi.

 1. männə  os  tʃu  pült  təm  iləl  saɣɨ  krugom  jəlkamtasim,  iləl  saɣɨ

 1. jəɣa  joroɣləm  joɣlitaɣ!”

 1. “kolla,  läɣləɣsitəɣ!”

 1. männä  krugom  jəlkamtasim,  məta  wajaɣ  l’ökp  əntəm

 1. ämpät  qollə  illäpä  saɣəltət, qollə  ɨlläpä  əj  lökkə   saɣəltət, potət.

 1. nu  noməɣsɨlləm:  “wajaɣ  lök  əntimaki”, təɣ  jəsim,  jəlki  jəlkamtasim:   “wajaɣ  lök  əntim”.

 1. ämpät  qollo potat.

 1. saɣəltamin   mənat  əj  lökkə.

 1. pərtaɣi  jusəm.

 1. jalləm.                 

 1. “jöɣlötaɣ,  poŋqə  al  jöɣlötaɣ!”

 1. “a tʃiwəl  jərəɣ!  wrät  jölötaɣ!”

 1. a to  kümtätnijätə,  nɨŋə  qolla  əj  päŋkä  jalsəɣ, qolla  nɨŋə  loɣolsəwəl”.

 1. jəɣ  qolla  jəräjulsət.

100.    mä   tiɣläti   jälsəm…,  səmta   jalsəm…

101.    səmta   jalsəm  toɣla, mətraɣ  nilla,  tʃetirenu  p’ät’  puskaj,  jalsəm.

102.    jiɣatalim, muɣujalikam   nuq   ətəɣlilwəl  pül’nə,  ɨlləpəɣ.

103.    wəŋka  ləpəɣaki,  ləpəɣ…  tʃa  tələɣlilwəl…

104.    wəläsi…  kä   tuɣtaɣikən  wintʃiw,  səmäl  kak budto,  səmäl  kak  qotorəɣwəl.

105.    männə liɣaltalim, wajaɣ  ɨl, tʃinäm qolkam, latakam  qoll  ɨl  otwəl.

      106.    männə  os  löɣaltalɨm,  os  wajaɣ  ɨl  otwəl

107.    neskol’ko raz   jaliɣmäm,  jaliɣmäm  ɨlänə  nuq  os,  mä  os,  pətmin  männə  tʃimläli, tʃinäm  joɣosim  taɣ  löɣaltəmin,  tʃutnapa  əntimäki.

108.    əntimäki  əntimäki, tʃɨməl  wələs, oɣol  röɣösləmin  nuɣpa   porɨsləwəl.

109.    nuɣpa   porɨsləwəl  küm  lüɣätä   kürtäɣi.

110.    nu,  qollo   joɣosöw.

111.    qollo  podrjad   joɣosöw   toɣlatɨ,    jöɣ  oɣol  ɨl   räkätəstə.

112.    ämpät  srazu  tet   kak   teɣ   juɣət   (jusət).

113.    ämpänə  qollo,  nillə  ämpät  tɨɣläti   jaqɨloɣ  pəlləloɣ   qaɣartɨl, kümpä  tälilmin  polowinäkä   potʃti  tälsil.

114.    tälsil…,   no   tʃətɨ  küm  wəsi…,  küm  närimtäsi...

115.    küm  tälsim  qollo. 

116.    küm  tälmäp,  mərəm  perwɨj  männə  jäɣömäm  näl  parkaloɣ   konamtaɣɨ.

117.    toli  parkaloɣ  kölömtaɣɨ,  əntə  jəɣatakalɨm.

118.    əj  mərəm  näl,   qonamtaɣɨ   jöɣä.

119.     koroɣtasɨw  jöɣən,..   mänä  Genka  joloɣwəl:

120.    “jöɣən  moloko   wəlwəl,  moloko  wernä,  tʃiməl  wəlwəl”

121.    toɣəjoɣɨ  juŋasəm,  moq...   metalip  əntimäkiiki,  əntim  wəlkäl.                

122.    qollə  wersɨw.    

123.    joɣpatö…,  nillä  qasö…,   qollə…,  qollə  joɣpatɨ  mənsəw.

124.    joɣpa   mənsi.

125.    wajaɣ   əntə  käntʃim  wəlkal.                  

126.    wajaɣ  kör jəŋkən.

127.    wot  tʃimin  wajaɣ  wəlkal

128.    män  kätʃ  qaɣrəmtaɣal, kätʃ  ɨl  nirimtəɣəl.

129.    tʃər  nomoɣsɨləm:   “kätʃ  welkälim,  tol’ko…,  tol’ko  tʃimläli  əntə”.

130.    kötämoɣ  nirimtal’əpə  tat  ɨllan  mä  purkal.            

131.     wotakoj  istoria  wəlkal.

   

Home | Locations | Project Collaborators | DataBase | Search | Eastern Khanty Dialects | Online Resources.htm | Discussions | Contact Information

 Copyright Andrey Filchenko.
For problems or questions regarding this web contact
[filtchenko@policy.hu].
Last updated: 05/29/07.