IRODALOM

Adam, Barry D. (1987) The Rise of a Gay and Lesbian Movement. Boston: Twayne.

Adam, Barry D. (2000) Love and Sex in Constructing Identity Among Men Who Have Sex with Men. IN: International Journal of Sexuality and Gender Studies, Vol.5. No.4. 325-339.

Adorno, Theodor W. – Else Frenkel-Brunswik – Daniel J. Levinson – Navitt R. Sanford (1969 [1950]) The Authoritarian Personality. New York: Norton.

Allport, Gordon W. (1958) The Nature of Prejudice. New York: Doubleday.

Altman, Dennis (1971) Homosexual Oppression and Liberation. New York: Outerbridge and Dienstfrey.

Altman, Dennis (1982) The Homosexualization of America, the Americanization of the Homosexual. New York: St. Martin's Press.

Aronson, Elliot (1992) Causes of Prejudice. IN: Bigotry, Prejudice, and Racism: Definitions, Causes and Solutions. Szerk.: R.M. Baird - S.E. Rosenbaum. Buffalo N.Y.: Prometheus. 111-124.

Bayer, Ronald (1881): Homosexuality and American Psychiatry. The Politics of Diagnosis. New York: Basic Books.

Bech, Henning (1993) The Disappearance of the Modern Homosexual. An interview with the Danish sociologist Henning Bech. Conducted by Hans Soetart in Amsterdam, 19 June 1993. (Kézirat – idézve H. Bech engedélyével.)

Bech, Henning (1997) When Men Meet. Cambridge: Polity Press.

Bech, Henning (1998) Századvégi nyugati szexualitások: queer identitások és a modern homoszexuális eltűnése IN: Replika, 33-34. 243-257.

Bech, Henning (1999) Leisure Pursuits. Studies in Modernity, Masculinity, Homosexuality and Late Modernity. A Survey of Some Results. Copenhagen: University of Copenhagen.

Becker, Howard (1963) Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New York: Free Press.

Benkő Loránd, főszerk. (1967) A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Bersani, Leo (1995) Homos. Cambridge: Harvard University Press.

Bieber, Irving (1999 [1973]) Homosexuality – An Adaptive Consequence of Disorder in Psychosexual Development. IN: The Columbia Reader on Lesbian and Gay Men in Media, Society, and Politics. Szerk.: Larry Gross és James D. Woods. New York: Columbia University Press. Eredeti megjelenés IN: American Journal of Psychiatry, 130(11): 1207-1216, 1973.

Boswell, John (1980) Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century. Chicago: University of Chicago Press.

Boswell, John (1990) Concept, Experience and Sexuality. IN: Forms of Desire. Sexual Orientation and the Social Constructionist Controversy. Szerk.: E. Stein. New York: Garland.

Bourdieu, Pierre (2001[1998]) Some Questions on the Gay and Lesbian Movement. IN: P. Bourdieu: Masculine Domination. Cambridge: Polity Press. 118-124.

Bourhis, Richard Y. – John C. Turner – André Gagnon (1997) Interdependence, Social Identities and Discrimination. IN: The Social Psychology of Stereotyping and Group Life. Szerk.: R. Spears, P.J. Oakes, N. Ellemers, S.A. Haslam. Oxford: Blackwell. 273-295.

Breakwell Glynis (1986) Coping with Threatened Identities. London: Methuen & Co.

Brewer, Marilyn B. (1994) The Social Psychology of Prejudice: Getting It All Together. IN: The Psychology of Prejudice. Szerk.: M.P. Zanna, J.M. Olson. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

Buda Béla (1978) Adalékok a férfi homoszexualitás etiológiájához és pszichodinamikájához. IN: Magyar Pszichológiai Szemle, 4: 322-339.

Buda Béla (1997) A szexualitás lélektana. Budapest: MAPET.

Bullough, Vern L. (1974) Heresy, Witchcraft, and Sexuality. IN: Journal of Homosexuality, Vol.1(2), 183-201.

Bullough, Vern L.– Bonnie Bullough (1977) Sin, Sickness, Sanity. A History of Sexual Attitudes. New York: Meridian.

Butler, Judith (1990) Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge.

Butler, Judith (1991) Imitation and Gender Subordination. IN: Inside/Out.Lesbian Theories, Gay Theories. Szerk.: Diana Fuss. New York: Routledge. 13-31.

Calhoun, Craig (1997 [1994]) Társadalomelmélet és identitáspolitikák. IN: Politikai antropológia. Szerk.: Zentai Violetta. 1997. Budapest: Osiris – Láthatatlan Kollégium. 99-113.

Caplan, Pat (1987) Introduction. IN: The Cultural Construction of Sexuality. Szerk.: P. Caplan. London: Tavistock.

Cass, Vivienne (1984) Homosexual Identity: A Concept in Need of Definition. IN: Journal of Homosexuality, Vol.9 (2/3) 105-126.

Castells, Manuel (1997) The Power of Love: Lesbian and Gay Liberation Movements. IN: M. Castells: The Information Age. Economy, Society and Culture. Vol.II. The Power of Identity. Oxford: Blackwell. 202-221.

Cory, Donald Webster (1951) The Homosexual in America. London: Routledge.

Czeizel Endre (1995) A balul sikerült szexuális orientáció. IN: Magyar Nemzet, 1995. augusztus 22.

Csányi Vilmos (1999) Az emberi természet. Humánetológia. Budapest: Vince Kiadó.

Csepeli György (1991) Bevezetés a szociálpszichológiába. Budapest: Tankönyvkiadó.

D’Emilio, John (1993 [1983]) Capitalism and Gay Identity. IN: The Lesbian and Gay Studies Reader. Szerk.: H. Abelove, M.A. Barale, D.M. Halperin. New York: Routledge. 467-478.

De Cecco, John – M.G. Shively (1984) From Sexual Identity to Sexual Relationships: A Contextual Shift. IN: Journal of Homosexuality, Vol.9 (2/3) 1984. 1-22.

Dearing, J.W. – Rogers, E.M (1996) Agenda-Setting. London: Sage.

Douglas, Mary (1966) Purity and Danger. Harmondsworth: Penguin Books.

Drucker Peter (2000) Introduction: remapping sexualities. IN: Different Rainbows. Szerk.: P. Drucker. London: Millivres. 9-42.o.

Duggan, Lisa (1992) Making It Perfectly Queer. IN: Socialist Review, 1992. Vol.22. 11-31.o.

Dynes, Wayne R. szerk. (1990) Encyclopedia of Homosexuality. Chicago: St James Press

Edvi Illés Károly (1909) A magyar büntetőtörvénykönyv magyarázata. II. Budapest: Révai testvérek.

Engels, Friedrich (1902 [1884]) The Origin of the Family. Chicago: Charles H. Kerr & Company.

Enteman, Willard F. (1996) Stereotyping, Prejudice, and Discrimination IN: Images that Injure: Pictorial Stereotypes in the Media. Szerk.: Paul Martin Lester. 1996. London: Praeger. 9-14.

Eördögh András (1894) A büntetőtörvény 241. §-áról. IN: Ügyvédek lapja, 1894:38. 4-6.

Epstein, Steven (1987) Gay Politics, Ethnic Identity: The Limits of Social Constructionism. IN: Forms of Desire. Szerk.: E. Stein, 1990, Garland: New York; Reprinted from: Socialist Review 1987, Vol.93/94.

Erős Ferenc (1994 [1991]) Rendszerváltás – identitásváltás. IN: Erős Ferenc: A válság szociálpszichológiája. Budapest: T-Twins. 211-220.

Erős Ferenc – Fábián Zoltán (1999) Az etnikai előítéletek kialakulásáról: tekintélyelvűség és szociális környezet. IN: Educatio, VIII. évf. No. 2. 233-247.

Erős Ferenc, szerk. (1996) Azonosság és különbözőség. Tanulmányok az identitásról és az előítéletről. Budapest: Scientia Humana.

Erős Ferenc (2000) Az identitás labirintusai. Budapest: Akadémiai doktori értekezés.

Ester, Peter – Loek Halman – Ruund de Hoor, szerk. (1994) The Individualizing Society. Value Change in Europe and North America. Tilburg: Tilburg University Press.

Fábián Zoltán – Sik Endre (1996) Előítéletesség és tekintélyelvűség. IN: Társadalmi Riport. Szerk.: Andorka R. – Kolosi T. – Vukovich Gy. Budapest: TÁRKI – Századvég. 380-395.

Féray, Jean-Claude – Herzer, Manfred (1990) Homosexual Studies and Politics in the 19th Century: Karl Maria Kertbeny. IN: Journal of Homosexuality, Vol. 19/1.

Fischer, Douglas S. – Rosemary Ryan – Anne W. Esacove – Steven Bishofsky – J. Marc Wallis – Roger A. Roffman (1996) The Social Marketing of Project ARIES: Overcoming Challenges in Recruiting Gay and Bisexual Males for HIV Prevention Counseling. IN: Gays, Lesbians, and Consumer Behavior: Theory, Practice and Research Issues in Marketing. Szerk.: D.L. Wardlow. 1996. New York: The Haworth Press.

Fischer Ignácz (1909) A homosexualitás és annak forensikus méltatása. IN: Magyar Jogászegyleti Értekezések, 295.sz. XXXVIII.kötet 4. füzet.

Fluckiger, Fritz (1975) Criteria for treatments in homosexuality. Kézirat. IN: Tripp, C.A. (1975) The Homosexual Matrix. New York: McGraw-Hill.

Foucault, Michel (1978 [1976]) The History of Sexuality. Volume I. An Introduction. London: Penguin Books.

Foucault, Michel (1996 [1976]) A szexualitás története. A tudás akarása. Budapest: Atlantisz.

Foucault, Michel (1982) Sexual Choice, Sexual Act: An Interview with Michel Foucault – Interviewer: James O'Higgins. IN: Salmagundi, No. 58-59. Fall 1982 - Winter 1983.

Freud, Sigmund (1963 [1935]) Letter to an American Mother. IN: The Problem of Homosexuality in Modern Society. Szerk.: H. M. Ruitenbeek. New York: E.P. Dutton.

Freud, Sigmund (1949): Civilization and Its Discontents. London: Hogarth Press.

Funkhouser, G. Ray (1973) The Issues of the Sixties: An Explanatory Study. IN: Public Opinion Quarterly, 37. 62-75.

Füstös László – Meszéna György – Simonné Mosolygó Nóra (1997) Térstatisztika. Budapest: Aula Kiadó.

Füstös László – Antalóczy Tímea (2001) Preferált értékek a szappanoperákban. Budapest: MTA Szociológiai Kutatóintézet, Műhelytanulmányok, Módszertani füzetek.

Gardner, R.C. (1994) Stereotypes as Consensual Beliefs. IN: The Psychology of Prejudice. Szerk.: M.P. Zanna, J.O. Olson, Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

Giddens, Anthony (1992) The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Cambridge: Polity Press.

Giddens, Anthony (1998) From the Transformation of Intimacy to Life Politics. IN: A. Giddens – C. Pierson: Conversations with Anthony Giddens. Making Sense of Modernity. Cambridge: Polity Press. 118-150.

Gilbert, Arthur N. (1981) Conceptions of Homosexuality and Sodomy in Western History. IN: Journal of Homosexuality, Vol. 6 (1/2) 57-68.

Goodich, Michael (1976a) Sodomy in Medieval Secular Law. IN: Journal of Homosexuality Vol. 1(3), 295-302.

Goodich, Michael (1976b) Sodomy in Ecclesiastical Law and Theory. IN: Journal of Homosexuality Vol. 1(4), 427-434.

Goffman, Erving (1963) Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity. London: Penguin Books.

Gomes, Peter J. (1992) Homophobic? Re-Read Your Bible. IN: The Columbia Reader on Lesbian and Gay Men in Media, Society, and Politics. Szerk.: Larry Gross és James D. Woods. New York: Columbia University Press, 1999.

Greenberg, David F. (1988) The Construction of Homosexuality. Chicago: The University of Chicago Press.

Gross, Larry (1991) Out of the Mainstream: Sexual Minorities and the Mass Media. IN: Journal of Homosexuality 21:1/2. 19-46.

Gross, Larry (1996) Don't Ask, Don't Tell: Lesbian and Gay People in the Media. IN: Images that Injure: Pictorial Stereotypes in the Media. Szerk.: Paul Martin Lester. 1996. London: Praeger. 149-159.

Gross, Larry (2002) Up from Invisibility. Lesbian, Gay Men and the Media in America. New York: Columbia University Press.

Guyon, René (1941[1930]) The Ethics of Sexual Acts. Garden City: Blue Ribbon Books.

Haire, Norman (1952 [1938]): Sexual Anomalies and Perversions. Physical and Psychological Development, Diagnosis and Treatment. A Summary of the Works of the Late Prof. Dr. Magnus Hirschfeld. London: Encyclopaedic Press.

Halász Zoltán (1909) A szemérem elleni bűncselekmények. Tanulmány az anyagi büntetőjog köréből. Budapest: Atheneum Irodalmi és Nyomdai R.-Társulat.

Halász Zoltán (1909b) A szemérem elleni bűncselekményekről különös tekintettel az erőszakos nemi közösülésre és a természet elleni fajtalanságra. IN: Magyar Jogászegyleti Értekezések. 296.sz. XXXVIII.kötet 5. füzet.

Halperin, David M. (1995) Saint Foucault: Towards a Gay Hagiography. New York: Oxford University Press.

Hamilton, David L – Terence L. Rose (1984 [1980]) A látszatkorreláció és a sztereotip nézetek fennmaradása. IN: Szociálpszichológia. Szerk.: Hunyadi György. 1984. Budapest: Gondolat.

Hekma, Gert – Theo van der Meer (1992) Gay and Lesbian Studies in the Netherlands. New York: The Haworth Press.

Herzer, Manfred (1986) Kertbeny and the Nameless Love. IN: Journal of Homosexuality, Vol. 12/1.

Hooker, Evelyn (1956) The Adjustment of the Male Overt Homosexual. IN: The Problem of Homosexuality in Modern Society. Szerk.: Hendrik M. Ruitenbeek. New York:Dutton. 1963. 141-161.

Humphreys, Laud (1970) The Sociologist as Voyeur. IN: The Subculture Reader. Szerk.: Ken Gelder – Sarah Thornton. London: Routledge 1997. 231-245. Eredeti megjelenés IN: Tearoom Trade:Impersonal Sex in Public Places. Chicago: Aldine.

ILGA-Europe – Háttér (2000) Amszterdam után: A szexuális orientáció az Európai Unióban és Magyarországon. Budapest: ILGA-Europe – Háttér.

Inglehart, Ronald (1997) Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. Princeton: Princeton University Press.

Inglehart, Ronald – M. Basanez – A. Moreno (1996) Human Values and Beliefs. A Cross-Cultural Sourcebook. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press.

Jovchelovitch, Sandra (1996) In Defense of Representations. IN: Journal for The Theory of Social Behaviour. 26.2. 121-137.

Juhász Géza (1996) Alkotmánybírósági indítvány a szexuális bűncselekményekkel kapcsolatban. IN: Mocsonaki L. – Sándor B. (szerk.) Amszterdam után: A szexuális orientáció az Európai Unióban és Magyarországon. 2000. Budapest: ILGA-Europe – H.B.T.

Kassai Melinda (1983) Egy szubkultúra vizsgálata. Szakdolgozat. Budapest: ELTE Szociológia Tanszék. (Kézirat – idézve a szerző engedélyével.)

Katz, Jonathan Ned (1990) The Invention of Heterosexuality. IN: Socialist Review, Vol.20:1, 1990.

Katz, Jonathan Ned (1995) The Invention of Heterosexuality. New York: Dutton.

Kenyeres Balázs (1909) Törvényszéki orvostan. Budapest: Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat.

Kertbeny Károly (ca.1857) Önéletrajz. Autobiographiai jegyzetek. Eredeti kézirat. IN: OSZK Kézirattár OctGerm 302/120-125.

Kertbeny Károly (1868) Levéltöredék. (1868 május 6.) Eredeti kézirat. IN: OSZK Kézirattár OctGerm 302/228.

Kessler, Suzanne J. – Wendy McKenna (1978) Gender: An Ethnomethodological Approach. Chicago: The University of Chicago Press.

Kiernan, James G. (1892) Responsibility in Sexual Perversion. IN: Chicago Medical Recorder 3, 185-210.

Kinsey, Alfred et al. (1948) Sexual Behavior in the Human Male. Philadelphia: W.B. Saunders.

Kinsey, Alfred et al. (1953) Sexual Behavior in the Human Female. Philadelphia: W.B. Saunders.

Kitzinger, Celia (1987) The Social Construction of Lesbianism. London: Sage.

Krafft-Ebing, Richard von (1885) Az elmbetegségek tankönyve. Kórodai vizsgálatok alapján. Fordította Dr Moravcsik Ernő Emil és Zofáhl Rezső. Budapest: Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat.

Krafft-Ebing, Richard von (1894 [1886]) Psychopatia Sexualis a visszás nemi érzések különös figyelembevételével. A 8. kiadásból fordította Fischer Jakab. Budapest: Singer és Wolfner.

Krafft-Ebing, Richard von (1926 [1886]) Psychopatia Sexualis különös tekintettel a rendellenes nemi érzésre. A XII. bővített és javított kiadás után magyarra fordította Dr. S.K.M. Budapest: Novák Rudolf és Tsa.

Laufenauer Károly – Reichard Zsigmond (1894) Psychiatria és büntetőjog. Budapest: Franklin Társulat. IN: Magyar Jogászegyleti Értekezések X.kötet 11. füzet.

László János (1999) Társas tudás, elbeszélés, identitás. Budapest: Scientia Humana.

Lemert, Edwin (1951) Social Pathology: A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behavior. New York: McGraw-Hill.

Lemert, Edwin (1975) Human Deviance, Social Problems, and Social Control. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Leznoff, Maurice – William A. Westley (1956) The Homosexual Community. IN: Social Problems 3, 257-263.

Linczényi Adorján (1977) A homoszexualitásról. IN: A szexuális élet zavarai. Összeállította Linczényi A., Radnai B. és Vikár Gy. Budapest: Medicina.

Linn, Travis (1996) Media Methods that Lead to Stereotypes IN: Images that Injure: Pictorial Stereotypes in the Media. Szerk.: Paul Martin Lester. 1996. London: Praeger. 15-18.

Marcuse, Herbert (1969) Eros and Civilization. London: Sphere Books.

Marmor, Judd (1999 [1973]) Homosexuality and Cultural Value Systems. IN: The Columbia Reader on Lesbian and Gay Men in Media, Society, and Politics. Szerk.: Larry Gross és James D. Woods. New York: Columbia University Press. Eredeti megjelenés IN: American Journal of Psychiatry, 130(11): 1207-1216, 1973.

Matza, David (1969) Becoming Deviant. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

McCombs, M.E. – Shaw, D.L. (1972) The Agenda-Setting Function of Mass Media. IN: Public Opinion Quarterly 36, 176-185.

McIntosh, Mary (1968) The Homosexual Role. IN: Social Problems 16, 182-192.

McQuail, Dennis (1987) Mass Communication. London: Sage.

Merton, Robert (1938) Social Structure and Anomie. IN: American Sociological Review (3): 673-682.

Merton, Robert (1968) Social Theory and Social Structure. New York: Free Press.

Mocsonaki László – Sándor Bea, szerk. (2000) Amszterdam után: A szexuális orientáció az Európai Unióban és Magyarországon. Budapest: ILGA-Europe – H.B.T.

Moravcsik Ernő Emil (1897) Gyakorlati elmekórtan. Budapest: Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat.

Moravcsik Ernő Emil (1912) Elmekór- és gyógytan. Budapest: Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat.

Moravcsik Ernő Emil – Sólyom Andor (1901) Az orvos működési köre az igazságügyi közszolgálatban. Budapest: Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat.

Morgan, David (1993) You Too Can Have a Body Like Mine: Reflections on the Male Body and Masculinaties. IN: Body Matters: Essays on the Sociology of the Body. Szerk.: Sue Scott and D. Morgan. London: The Falmer Press.

Moritz, Marguerite (1996) Reframing Gay and Lesbian Media Images: Fundamental Problems. IN: Images that Injure: Pictorial Stereotypes in the Media. Szerk.: Paul Martin Lester. 1996. London: Praeger. 143-148.

Moscovici, Serge (1976 [1961]) La Psychoanalyse: Son Image et son Public. Paris: Presses Universitaires de France.

Murdock, G.P. (1981) Atlas of World Cultures. Pittsburgh: University of Pittsburgh.

Nakayama, Thomas K. (1998) Communication of Heterosexism. IN: Communicating Prejudice. Szerk.: M.L. Hecht. Thousand Oaks, London: Sage. 112-121.

Nyírő Gyula (1961) Psychiatria. Budapest: Medicina.

Ortner, Sherryl B. – Harriet Whitehead (1981) Introduction: Accounting for Sexual Meaning. IN: Sexual Meanings. Construction of Gender and Sexuality. Szerk.: S.B. Ortner and H. Whitehead. New York: Cambridge University Press.

Offe, Claus (1985) New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics. IN: Social Research Vol.52. No. 4. 817-868.

Park, Robert - Ernest Burgess szerk. (1925) The City. Chicago: Chicago University Press.

Parker, Andrew (1993) Unthinking Sex: Marx, Engels, and the Scene of Writing. IN: Fear of a Queer Planet. Szerk.: Michael Warner. Minneapolis: University of Minnesota Press. 19-41.

Pál György (1927) A homoszexuális probléma modern megvilágításban. (Második kiadás.) Budapest: Mai Henrik és Fia Orvosi Könyvkiadó.

Pettigrew, T.F. (1958) Personality and Socio-cultural Factors in Intergroup Attitudes: A Cross-national Comparison. IN: Journal of Conflict Resolution 1958:2. 29-42.

Pettigrew, T.F. (1986) The Intergroup Contact Hypothesis Reconsidered. IN: Contact and Conflict in Intergroup Encounters. Szerk.: M. Hewstone, R. Brown. Oxford: Blackwell.

Plummer, Kenneth (1975) Sexual Stigma: An Interactionist Account. London: Routledge & Kegan Paul.

Plummer, Kenneth (1998) Afterword. The Past, Present, and Futures of the Sociology of Same-sex Relations. IN: Social Perspectives in Lesbian and Gay Studies. Szerk.: P.M. Nardi – B.E. Schneider. London: Routledge. 605-614.

Plummer, Kenneth (1998) Gender and Sexuality. IN: J.J. Macionis – K. Plummer: Sociology. London: Prentice-Hall.

Quam, Jean K. and Gary S. Whitford (1992) Adaptation and Age-Related Expectations of Older Gay and Lesbian Adults. IN: The Gerontologist. Vol. 32, No. 3, 367-374.

Reiss, Albert J. (1961) The Social Integration of Queers and Peers IN: The Problem of Homosexuality in Modern Society. Szerk.: Hendrik M. Ruitenbeek. New York: Dutton 1963. 249-278. Eredeti megjelenés IN: Social Problems 1961, 9. 102-119.

Robinson, Paul (1976) The Modernization of Sex. New York: Harper & Row.

Ross, Ellen and Rayna Rapp (1983) Sex and Society: A Research Note from Social History and Anthropology. IN: Desire. The Politics of Sexuality. Szerk.: A. Snitow, C. Stausell, S. Thompson. London: Virago Press.

Sagarin, Edward (1975) Deviants and Deviance: An Introduction to the Study of Devalued People and Behavior. New York: Praeger.

Schaffer Károly (1927) Az elmebetegségek és a kapcsolatos idegbetegségek kórtana. Budapest: Novák Rudolf és Társa.

Schofield, Michael (1965) Sociological Aspects of Homosexuality. London: Longmans.

Schudson, Michael (1991) The Sociology of News Revisited. IN: Mass Media and Society. Szerk.: J. Curran – M. Gurevitch. London: Edward Arnold.

Schultheisz Emil (1966) A nemi erkölcs elleni bűntettek de lege lata. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Seidman, Steven (1996) Introduction. IN: Queer Theory/Sociology. Szerk.: S. Seidman. Cambridge: Blackwell.

Snyder, Mark and Peter Miene (1994) On the Functions of Stereotypes and Prejudice. IN: The Psychology of Prejudice. Szerk.: M.P. Zanna, J.M. Olson. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

Spence, Janet T. – Robert Helmreich – Joy Stapp (1975) Ratings of Self and Peers on Sex Role Stereotypes, Their Relation to Self-Esteem and Conceptions of Masculinity and Femininity. IN: Journal of Personality and Social Psychology. Vol.32. 29-39.

Steakley, James D. (1975) The Homosexual Emancipation Movement in Germany. New York: Arno.

Stein, Edward (1990) The Essentials of Constructionism and the Construction of Essentialism. IN: Forms of Desire. Szerk.: E. Stein. New York: Garland.

Storms, Michael D. (1980) Theories of Sexual Orientation. IN: Journal of Personality and Social Psychology. Vol.38. 783-792.

Stulhofer, Aleksandar (1996) Postmaterialism and Social Organization of Sexuality. IN: Body in Transition. Szerk.: D. Bartlett. Zagreb: University of Zagreb.

Szabó József – Nyírő Gyula (1925) Elmekórtan. Szeged: Lázár Lajos könyvkereskedő kiadása.

Szasz, Thomas (1971) The Manufacture of Madness. A Comparative Study of the Inquisition and the Mental Health Movement. London: Routledge and Kegan Paul.

Szasz, Thomas (1975) Ceremonial Chemistry. The Ritual Persecution of Drugs, Addicts, and Pushers. New York: Anchor Press / Doubleday.

Tajfel, Henri (1978) Individual Behaviour and Intergroup Behaviour. IN: Differentiation Between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations. Szerk.: H. Tajfel. New York: Academic Press.

Tajfel, Henri (1981) Social Stereotypes and Social Groups. IN: Intergroup Behaviour. Szerk.: J.C. Turner - H. Giles. Oxford: Blackwell. 144-167.

Tajfel, Henri (1982) Social Psychology of Intergroup Relations. IN: Annual Review of Psychology. Palo Alto, CA: Annual Reviews, 1-39.

Takács Judit (1998) Bevezetés a homoszexualizálás tudományába. IN: Replika 1998. 33-34. 203-213.

Tiefer, Leonore (1987) The Study of Human Sexuality. IN: Forms of Desire. Szerk.: E. Stein, 1990, New York: Garland; Reprinted from Review of Personality and Social Psychology. Vol.7. 1987.

Tielman, Rob – Hans Hammelburg (1993) World Survey on the Social and Legal Position of Gays and Lesbians. IN: The Third Pink Book: A Global View of Lesbian and Gay Liberation and Oppression. Szerk.: Aart Hendriks, Rob Tielman and Evert van der Veen. 1993. New York: Prometheus.

Tóth László (1991a) Homoszexuálisok Magyarországon. IN: Mozgó Világ 1991/3. 110-117.

Tóth László (1991b) Egy "földalatti" mozgalom hanyatlása és felemelkedése. A magyarországi homoszexualitás mint társadalmi jelenség. IN: Valóság 1991/9. 57-70.

Tóth László (1994): A modern kori homoszexualitás néhány kérdése. IN: A homoszexualitásról. Tóth László szerk. Budapest: T-Twins.

Tripp, C.A. (1975): The Homosexual Matrix. New York: McGraw-Hill.

Troiden, Richard R. (1988) Gay and Lesbian Identity – A Sociological Analysis. General Hall: Dix Hills.

Tuchman, Gaye (1978) Introduction: The symbolic annihilation of women by the mass media. IN: Hearth and Home: Images of Women in the Mass Media. Szerk.: G. Tuchman – A. K. Daniels – J. Benét. New York: Oxford University Press.

Ulrichs, Karl Heinrich (1870) Araxes – Appeal for the liberation of the urning’s nature from penal law. To the Imperial Assemblies of North Germany and Austria. Translated by James Steakley. In: We are Everywhere. A Historical Sourcebook of Gay and Lesbian Politics. Ed. by Mark Blasius – Shane Phelan. 1997 London, New York: Routledge. 63-65.

Ulrichs, Karl Heinrich (1994 [1864]) Forschungen über das Rätsel der mann-männlichen Liebe. Berlin: Rosa Winkel.

Yankelovich (1994) Gay/Lesbian/Bisexual Monitor Survey. New York: Yankelovich and Associates.

Vámbéry Rusztem (1897) A Btk. 241. §-a ellen. IN: Jogtudományi Közlöny 1897:309.

Vance, Carole S. (1989) Social Construction Theory: Problems in the History of Sexuality. IN: Homosexuality, Which Homosexuality? Amsterdam: Uitgeverij An Dekker/Schorer. 13-34.

Wardlow, Daniel L. szerk. (1996) Gays, Lesbians, and Consumer Behavior: Theory, Practice and Research Issues in Marketing. New York: The Haworth Press.

Weber, Max (1992 [1922]) Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai 2/1. Ford.: Erdélyi Ágnes. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Weber, Max (1982 [1922]) A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Ford.: Józsa P., Lissauuer Z., Somlai P. Budapest: Cserépfalvi.

Weeks, Jeffrey (1977) Coming Out: Homosexual Politics in Britain from the Nineteenth Century to the Present. Totowa, N.J.: Barnes and Noble.

Weeks, Jeffrey (1989) Against Nature. IN: Homosexuality, Which Homosexuality? Amsterdam: Uitgeverij An Dekker/Schorer.199-214.

Weeks, Jeffrey (1995) Invented Moralities. Sexual Values in an Age of Uncertainty. Cambridge: Polity Press.

Weeks, Jeffrey (2000) Making Sexual History. Cambridge: Polity Press.

Wekker, Gloria (1993) Mati-ism and Black Lesbianism: Two Idealtypical Expressions of of Female Homosexuality in Black Communities of the Diaspora. IN: Journal of Homosexuality, 1993.

Westwood, Gordon (1960) A Minority: A Report on the Life of the Male Homosexual In Great Britain. New York: Routledge.