4. A homoszexualitás médiabeli láthatósága és láthatatlansága Magyarországon

Ebben a fejezetben homoszexualitással kapcsolatos médiareprezentációk vizsgálatára vállalkozom, melyeket elsősorban a homoszexualitásra vonatkozó társadalmi diskurzus visszatükröződéseiként értelmezem. Ehhez elméleti háttérként a média valóságmeghatározó, illetve információkontrolláló és -rendszerező hatásaira koncentráló tömegkommunikációs elméletek (vö. McQuail 1987), illetve a témakultivációs elmélet (agenda-setting theory) eredményeire támaszkodom, melyek alapján a média és a közbeszéd (public discourse) témaválasztásai között szoros és kölcsönös kapcsolat tételezhető fel (vö. McComb – Shaw 1972; Dearing – Rogers 1992). Így dolgozatomnak ebben a részében a médiareprezentációkat egyfajta „nyomolvasáshoz” használom, melyek segítségével a homoszexualitás társadalomban hagyott – a társadalmi attitűdöket is bizonyos mértékig tükröző – nyomait szeretném azonosítani.

A homoszexualitás médiabeli megjelenítésére vonatkozó korábbi kutatások alapján az egyik legfontosabb aspektusnak a láthatóság (visibility), azaz a társadalmi észlelhetőség vizsgálata mutatkozott (vö. Gross 1996, 2002; Moritz 1996). Sokáig ugyanis általánosan jellemző volt az a helyzet, amit Larry Gross így fogalmazott meg: „a homoszexuálisok puszta létezésére való utalás is feltételezett fenyegetést jelent a dolgok természetes rendjére, ezért a téma alapvetően problematikus és ellentmondásos a tömegmédia számára” (Gross 1991:20). A homoszexualitás médiabeli láthatatlansága egyrészt magyarázható a kulturális fogalmak „tisztán tartásának” igényével – vagyis annak a feltételezésével, hogy egyes jelenségek azért értelmeződnek zavaró és bemutatásra méltatlan anomáliaként, mert nem illeszthetők a létező kulturális kategóriák rendszerébe – (vö. Douglas 1966; Schudson 1991), illetve a különféle társadalmi csoportok eltérő erőviszonyaival és az ebből adódó korlátozott önkifejező képességével. Itt megfontolandók például Gaye Tuchman a „nők tömegmédiabeli szimbolikus semmibevételéről” szóló érvei, melyek a társadalmi észlelhetőség szempontjából a homoszexuálisokra is alkalmazhatóak (vö. Tuchman 1978).

A homoszexualitással kapcsolatos mainstream médiareprezentációk fokozatos térnyerésével a láthatóságon túl fontos vizsgálati szemponttá válhatott az is, hogy a médiareprezentációk által közvetített nyílt vagy kódolt üzenetek hogyan tükrözik a jelenség társadalmi fogadtatását (vö. Gross 2002). Marguerite Moritz arra hívja fel a figyelmet, hogy a homoszexuálisok médiabeli ábrázolását a kezdeti időszakban a bizarr illuszrálása jellemezte (vö. Moritz 1996), mely gyakorlat hozzájárult a homoszexuálisokra vonatkozó sztereotípiák elterjedéséhez.

Egyes szerzők azt emelik ki, hogy az „újságírásban a lustaság és a sztereotip gondolkodásmód egymás velejárói” (Linn 1996:17). Willard Enteman a sztereotípia eredeti jelentésére 49 utalva jegyzi meg, hogy már csak azért is teljesen helyénvaló a sztereotípiákkal kapcsolatban az újságírás területén vizsgálódni, mert egyes újságírók – a betűszedők présmatrica-alkalmazásához hasonlóan – hajlamosak „tárgyukra egy merev formát erőltetni az ismétlődő mechanikus használat elősegítése érdekében” (Willard 1996:9). Így gyakran az a végeredmény, hogy az egyéneket pusztán egy „általunk konstruált kategória kiterjesztéseként kezeljük, dehumanizáljuk” (Willard 1996:9), ami az előítéletek megerősítését – és esetenként a diszkriminatív bánásmód igazolását – szolgálhatja.

Larry Gross amerikai médiakutató évtizedek óta foglalkozik a homoszexualitás és a média viszonyával. Tapasztalatai szerint a homoszexuálisokat az utóbbi évtizedekben egyre gyakrabban nevezik szexuális kisebbségnek, mely a többi kisebbségi – azaz számszerű nagyságuktól függetlenül hatalommal viszonylag ellátatlan – csoporttal együtt osztozik abban a közös „médiasorsban”, melynek fő jellegzetességei a viszonylagos láthatatlanság és a lealacsonyító sztereotipizálás. A szexuális kisebbségek azonban két fontos dologban eltérnek a „hagyományos” – etnikai – kisebbségektől és inkább a radikális politikai kisebbségekhez hasonlítanak: egyrészt életük valamely időszakától – jellemzően késő kamaszkoruktól – kezdve önmagukat határozzák meg és nem feltétlenül felismerhetők első ránézésre mások által; másrészt mivel működésükkel megkérdőjelezik a dolgok „természetes rendjét”, tömegmédiabeli megközelítésük problematikussá válik. A dolgok természetes rendje ugyanis olyan nemi szereprendszer működését sugallja, melyben jól azonosíthatók a nőiesség és a férfiasság „normális” jellemzői, illetvei szerepkörei. A „normális” nemi szereprendszer fenntartásához a tömegmédia – mint az egyik leghatékonyabb szocializációs közeg – szocializációs hatása is jelentős mértékben hozzájárul: már a gyerekkortól kezdve közvetíti azokat a képzeteket és elvárásokat, melyekből kiderülhet, hogy hogyan lehetséges és helyes nőként vagy férfiként élni, viselkedni. Így a szexuális kisebbségek tömegmédiabeli megjelenítése szükségszerűen igazodik a társadalmi nemi viszonyok követelményeihez: ha egyátalán megjelenhetnek, akkor legtöbbször negatív – elrettentő – példaként szerepelnek. A homoszexualitás tömegmédiabeli láthatósága ugyan az 1980-as évek közepétől növekedni kezdett, a megnövekedett hírérték azonban főként az AIDS betegség megjelenésével függött össze, és az ilyen típusú beszámolók sokáig szinte kizárólag a negatív sztereotípiákat és a korábban is jellemző előítéleteket erősítették (vö. Gross 1996:148-155).

A homoszexualitás médiareprezentációinak elemzésében a legfontosabb szempontok közé tartozik a tárgyválasztás és a nyelvhasználat vizsgálata. Ez utóbbi szemponttal kapcsolatban hangsúlyozza Moritz a különböző – esetenként egymással ellentétes oldalon álló – társadalmi csoportok által használt terminológiai különbségek fontosságát: így értelmeződhet például az abortuszellenesség az „élet védelmeként”, az antifeminizmus a „családi értékek képviseleteként” és a melegek és leszbikusok polgári jogai „különjogokként” (vö. Moritz 1996:148). Ezért a homoszexualitás médiabeli láthatóságának vizsgálata során az is a céljaim közé tartozik, hogy bemutassam, illetve jelezzem, hogy az általam vizsgált anyagban milyen témakörökkel kapcsolatban, milyen sztereotip társadalmi szerepekben, milyen negatív, illetve pozitív kontextusokban és milyen terminológia alkalmazásával jelenítették meg a homoszexuálisokat, illetve a homoszexualitást.

Egy adott időszakra vonatkozó médiareprezentációk teljes körű elemzése gyakorlatilag megvalósíthatatlan feladat, ezért ennek a fejezetnek az első részében egyetlen hetente megjelenő, írott sajtótermék, a HVG gazdasági, politikai hírmagazin részletes vizsgálatára szorítkoztam. A HVG több okból is megfelelő választásnak tűnt: ez a hírmagazin heti megjelenése révén jól követi a magyar társadalom belső történéseit, ugyanakkor széles körű nemzetközi kitekintést nyújt a magyar olvasó számára is valamilyen szempontból aktuálissá váló témák bemutatásával. Tehát ugyanazzal a feltételezéssel éltem, mint Funkhauser az 1970-es évek elején: a hetilapok – köztük a HVG – ugyan nem tekinthetők elsődleges információforrásnak, mégis valószínűsíthető, hogy tartalmuk „megfelel a kiemelt médiumok – a televízió és a napilapok – tartalmának” (Funkhouser 1973:64). E feltételezés alapján az mondható, hogy a HVG cikkeinek tematikája követi és bemutatja az adott hét fontosabb belföldi és nemzetközi eseményeit: az írásokból tehát következtetni lehet arra, hogy egy adott időszakban melyek voltak a magyarországi közérdeklődésre is számot tartó események, hírek a világban. A HVG elemzése mellett szólt az is, hogy ez a sajtóorgánum nem sorolható egyetlen konkrét magyarországi politikai csoportosulás támogatói közé sem, és nagy – 115 ezer körüli – példányszáma miatt viszonylag nagy olvasóközönséget ér el. Továbbá praktikus szempontként fontos megemlíteni, hogy elérhető CD-ROM formátumban, mely nagyban megkönnyíti a cikkek kezelését.

A HVG nyolc évfolyamának teljes áttekintése után a fejezet végén egy rövid esettanulmány erejéig áttérek egy különleges típusú médiareprezentáció, a reklám területére. Itt egy olyan példát mutatok be, mely rávilágíthat a homoszexualitás e téren – is – érvényesülő negatív megítélésére, valamint arra, hogy Magyarországon miért nincsenek homoszexuálisoknak szóló, illetve a homoszexualitást reprezentáló reklámok.

4.1. A homoszexualitásról a HVG-ben (1993–2000)

A Magyarországon tapasztalható homoszexualitással kapcsolatos társadalmi attitűdök vizsgálata céljából a HVG gazdasági, politikai heti hírmagazin 1993 január és 2000 december között megjelent számainak tartalomelemzésére vállalkoztam a HVG Archív 1993–2000 című CD-ROM felhasználásával.

A HVG Archívum nyolc évfolyamának 40.332 cikke közül 181-ben tettek említést homoszexualitásról, illetve homoszexuálisokról – köztük 19-ben a homoszexuális szinonimájaként feltűnt a meleg kifejezés; 8 cikkben pedig csak a melegeket emlegették a homoszexualitásra való utalás nélkül. Érdemes megemlíteni, hogy az első olyan cikk, ahol a meleg szó 50 önállóan – tehát nem a homoszexuális környezetében – szerepelt, 1995 májusában jelent meg a HVG-ben (1995.05.06. 69.o.). 51 Ez azt jelzi, hogy az azonos neműekhez vonzódók által önmeghatározásuk kifejezésére választott meleg kifejezés ebben az időszakban már bekerült az írott sajtó nyelvhasználatába.

Első lépésként együttesen tekintettem át azt a 189 cikket, melyekben valamilyen módon feltűntek a homoszexualitás, homoszexuális, illetve meleg kifejezések. Megvizsgáltam, hogy a cikkek mely években és milyen rovatokban jelentek meg; milyen – részben a CD-ROM szerkesztői által rögzített – témakörökben tűntek fel; említés esett-e a cikkben az AIDS-ről; a homoszexuálisok által vagy ellenük elkövetett bűntényekről; ismert személyekről; a homoszexuálisok megkülönböztetéséről és jogairól; illetve milyen pozitív, illetve negatív kontextusba került az írásokban a homoszexualitás. Ezután áttekintettem a homoszexualitással kapcsolatban használt terminológiát. Végül a kifejezetten a homoszexualitásról íródott – ezen belül is elsősorban a Magyarországról szóló – cikkekre koncentráltam: itt azt vizsgáltam, hogy a nyolc év alatt hogyan változtak a homoszexualitás megjelenítésének arányai – különösen a Magyarországról szóló írások tekintetében; a homoszexualitás milyen témákkal összefüggésben jelent meg; kik tűntek fel a téma szakértőiként; és általában milyen volt a magyar homoszexuálisok láthatósága (közvetlen véleménynyilvánításuk, illetve szervezeteik, helyeik említése révén).

A megjelenések éve

Az alábbi táblázatban közlöm a cikkek megjelenési év szerinti megoszlásait:


Év199319941995 1996199719981999 2000
189191521 33232721 30
33423 7363 5
Mo. (33)1-1 6241 3

A táblázatból jól látható, hogy 1996-ban jelent meg a legtöbb olyan cikk, melyben valamilyen módon említették a homoszexualitást. E 33 cikk közül hét kifejezetten a homoszexualitásról szólt: a hétből hat pedig magyarországi témákat dolgozott fel. 1998-ban és 2000-ben szintén viszonylag nagy figyelmet szentelt a HVG a homoszexualitás témakörének: ezekben az években 27, illetve 30 cikkben került szóba a homoszexualitás; hat, illetve öt cikk kifejezetten e téma kapcsán íródott és ezek közül négy, illetve három számolt be magyarországi eseményekről. Ezekből az eredményekből arra következtethetünk, hogy 1996, 1998 és 2000 folyamán olyan események történtek a világban és Magyarországon, melyek kapcsán – legalábbis átmenetileg – fontossá, illetve hírértékűvé vált a homoszexualitás témaköre a magyar társadalom számára is.

Rovatok

A HVG-nek tizenegy állandó rovata van: a legaktuálisabbnak tekintett heti témát bemutató Fókuszban; a heti híreket röviden összefoglaló Hét nap; a nemzetközi politikai, gazdasági kitekintést nyújtó Világ – melynek alrovata az Üzleti élet –; a nemzetközi társadalmi, kulturális és sporteseményeket követő Monitor; a HVG interjú; a Vélemények; a tudományos, kulturális, vallási témákat feltérképező Szellem; a magyar belpolitikai kérdéseket feldolgozó Társadalom; az elsősorban a magyar gazdasággal foglalkozó Gazdaság; a nemzetközi és magyar pénzügyi világ eseményeiről tájékoztató Pénzügyek és a közéleti személyiségeket bemutató Portré. A hírmagazin HVG posta címszó alatt közöl olvasói leveleket is, esetenként egy-egy témának a lap közepén elkülönített Melléklet részt szentel, illetve tematikus különszámot jelentet meg.


A cikkek rovatok szerinti megoszlásai
Rovatok189 cikk33 cikk
Fókuszban4-
Hét nap157
Világ16-
Üzleti élet2-
Monitor5511
HVG interjú42
Vélemények132
Szellem383
Társadalom163
Gazdaság1-
Pénzügyek--
Portré1-
HVG posta74
Melléklet151
Különszám2-

A fenti táblázat szerint – melynek második oszlopában az összes vizsgált cikk megoszlása szerepel, a harmadik oszlopban pedig a kifejezetten a homoszexualitás témakörében íródott 33 cikké – a legtöbb (55) olyan írás, melyben szerepelt a homoszexualitásra való bármely utalás, a nemzetközi társadalmi és kulturális eseményeket bemutató Monitor rovatban jelent meg. Ezt követte a tudományos-kulturális Szellem (38); a magyar belpolitikai és a nemzetközi politikai tematikában – Társadalom és Világ egyaránt: 16 –; a hírekben és a mellékletben 15-15, majd a véleményekben (13) és az olvasó levelekben való (7) megjelenés. Viszonylag ritkán említették a homoszexualitást a HVG interjú (4), a Fókuszban (4), az Üzleti élet (2) rovatokban és a különszámokban (2). A Gazdaság és Portré rovatokban csak egyszer utaltak a homoszexualitásra, a Pénzügyek rovatban pedig egyszer sem. A kifejezetten a homoszexualitással kapcsolatos 33 cikk közül is a legtöbb – Monitor: 11 és Melléklet: 1 – nemzetközi társadalmi, illetve kulturális témákat dolgozott fel. Továbbá hét kifejezetten homoszexualitással kapcsolatos hír; négy olvasói levél; három-három magyar belpolitikai, illetve nemzetközi tudományos vagy kulturális témájú írás; két interjú és két vélemény jelent meg.

Témakörök

A témakörök szerinti vizsgálat során először tizennégy fő tartalmi kategóriába soroltam be a 189 cikket, ahol azokat a kategóriákat, melyekbe háromnál kevesebb cikk került volna, ‘egyéb’ kategóriába vontam össze. Így a következő tematikus megoszláshoz jutottam:


I. Tematikus besorolás
TémakörökCikkek száma Témakörök (folytatás)Cikkek száma
Homoszexualitás33 Tudomány6
Egyház, vallás21 Kisebbségek5
Kultúra, reklám, divat18 AIDS5
Jog17Holocaust5
Nemzetközi belpolitika17Szexualitás5
Bűnözés, prostitúció10Nemzetbiztonság3
Magyar belpolitika8Egyéb37

A következő lépésben azt vizsgáltam, hogy a fenti kategóriákba milyen típusú cikkek kerültek. Így feltérképezhetővé vált, hogy a kifejezetten a homoszexualitás témakörébe tartozó írások mellett milyen más tematikájú cikkekben esett szó homoszexualitásról.

A II. táblázat kategóriáiba besorolt cikkek között esetenként átfedés tapasztalható, ugyanis egy-egy írás egyszerre több témakörhöz is szorosan kapcsolódhat. Ezért az egyes sorokban zárójelben azt is jeleztem, hogy az adott témakörön belül mennyi a homoszexualitás tematikus kategóriájába is besorolható cikk. A táblázatban felsorolt témakörök közül kimaradtak azok, amelyekhez csak egy-egy kapcsolódott a vizsgált 189 cikkből. Ilyenek voltak például a fogamzásgátlás, a mesterséges megtermékenyítés, a kábítószer vagy a politikai korrektség.

II. Részletezett tematikus besorolás

Témakörök

Cikkek száma

Egyház, vallás

- Kereszténység

- Szekták

21 (3)

6 (1)

4

Kultúra, reklám, divat

- Film, színház, irodalom

- Televízió, rádió

- Zene

- Reklám

- Divat

18

6

5

3

2

2

Jog

- Emberi jog

- Alkotmányjog

- Büntetőjog

- Személyiségi jog

- Polgári jog

- Munkajog

17 (8)

7 (5)

3 (1)

2 (1)

2

2 (2)

1

Nemzetközi belpolitika

17 (2)

Bűnözés, prostitúció

- Szexuális bűnözés

- Prostitúció

10

6

2

Magyar belpolitika

8

Tudomány

- Orvostudomány

- Pszichológia

- Genetika

6

2

2

2

Kisebbségek

5 (5)

AIDS

5

Holocaust

- Kárpótlás

5

4

Szexualitás

4

Nemzetbiztonság

3

A cikkek témakörök szerinti részletes áttekintése a fejezetet követő Függelékben található.

További szempontok

Az alábbiakban táblázatokban összefoglalva közlöm, hogy a vizsgált cikkekben – köztük a 33 kifejezetten homoszexuális tematikájúban – milyen arányban szerepelt az AIDS, a homoszexuálisok ellen vagy általuk elkövetett bűntettek, ismert személyiségek, a homoszexuálisok megkülönböztetésének, illetve emberi jogainak említése; valamint milyen arányban tűnt fel a homoszexualitás pozitív, illetve negatív kontextusban.

Az AIDS említése


N = 189

N = 33

Igen

24 (12,7%)

7 (21,2%)

Nem

165 (87,3%)

26 (78,8%)

A tematikus besorolás szerint ugyan mindössze öt kifejezetten AIDS-ről szóló írás volt az általam vizsgált 189 cikk között, de ennél jóval többször tűnt fel együttesen az AIDS és a homoszexualitás. A kifejezetten a homoszexualitással foglalkozó írások között az AIDS-re való utalás aránya (21,2%) majdnem megduplázódott a teljes mintához képest (12,7), ami azt a feltételezést tükrözi és erősítheti, mintha az AIDS és a homoszexualitás – legalábbis bizonyos szempontból – összetartozó fogalmak lennének. Az AIDS-tematikán belül jelentkezett a homoszexuálisok promiszkuitására vonatkozó legtöbb utalás, mely utalások révén a homoszexuálisok mint az AIDS szempontjából különlegesen veszélyeztetett „rizikócsoport” tagjai jelenhettek meg. Ebben a kontextusban lehetett a leginkább tetten érni a homoszexuálisok és a gyakori szexuális partnercsere közötti látszatkorreláció működését (vö. Hamilton–Rose 1980). Ennek a – sztereotípiákat erősítő – látszatkorrelációnak az alapján arra lehetne következtetni, hogy a promiszkuitás nem egyénspecifikus, hanem homoszexualitás-specifikus jellegzetesség: vagyis aki homoszexuális, az gyakrabban váltogatja szexuális partnereit, mint aki nem az – és nagyobb eséllyel fertőzödik meg az AIDS vírusával is. Így az AIDS – illetve a promiszkuitás – kapcsán tűntek fel a homoszexuálisok a leghomogenizáltabb módon: olyan egységes „(rizikó)csoportként”, ahol a valós – szexuális vagy egyéb – magatartás helyett a homoszexuális csoporttagság vált elsődlegessé az ítéletalkotásban.

Homoszexuálisok által elkövetett bűntények


N = 189

N = 33

Igen

19 (10,1%)

2 (6,1%)

Nem

170 (89,9%)

31 (93,9%)

A homoszexuálisok által elkövetett bűntények között leggyakrabban a pedofíliára, illetve a pedofília vádjára történt utalás. Közéleti személyiségek közül Groer osztrák főpapot és Elio de Rupo belga miniszterelnök-helyettest illették ilyen – végül bizonyítatlan – vádakkal. A pedofília két legjellemzőbb kontextusa a fiatal tanítványok elcsábítása, illetve az ázsiai országokba (Kambodzsába, Thaiföldre) irányuló homoszexuális szexturizmus volt. A pedofília viszonylag sűrű emlegetése azt a benyomást keltheti, mintha a fiatalok megrontása tipikus homoszexuális bűncselekmény volna. Az itt vizsgált esetekben azonban egyénekhez köthető bűncselekményekről, illetve azok gyanújáról volt szó, melyek az érintett személyek társadalmi pozíciójánál fogva belpolitikai botrányt okoztak. Az egyénekhez köthető bűncselekményektől (gyilkosság, munkahelyi zaklatás stb.) megkülönböztethetőek az általam országspecifikusnak nevezett bűntettek (lásd a homoszexuális- közbotrányokozás törvényi tiltását Romániában vagy a heteroszexuális kapcsolatokban érvényes alacsonyabb „megronthatósági” korhatárt például Ausztriában vagy Magyarországon), melyeket máshol, az adott ország környezetében – már – nem büntetnek. A teljes mintának mindössze 10 százalékában fordult elő homoszexuálisok által elkövetett – vagy nekik tulajdonított – bűncselekmény említése, a kifejezetten a homoszexualitásról szóló cikkekben pedig még ennél is ritkábban, ami arra utal, hogy a homoszexuálisok itt vizsgált médiareprezentációiban a bűnelkövetés nem nevezhető domináns elemnek.

Homoszexuálisok ellen elkövetett bűntény


N = 189

N = 33

Igen

11 (5,8%)

1 (3%)

Nem

178 (94,2%)

32 (97%)

A homoszexuálisok ellen elkövetett bűntények két alaptípusa, amikor a homoszexuális egyén válik bűncselekmény áldozatává, illetve amikor a támadás célpontja a homoszexuálisok társadalmi csoportja általában. Az első típusba a teljes mintából mindössze három – gyilkosságot, illetve rablást említő – cikk sorolható. A második típusba tartozott az a két írás, mely egy brit neonáci homoszexuális szórakozóhelyeket megcélzó merényletéről számolt be, illetve az a hat, ahol a homoszexuálisok a holocaust áldozatai között jelentek meg. Ez utóbbiak közé sorolható az az egyetlen homoszexualitás tematikájú cikk is, melyben a holocaust homoszexuális áldozatainak állított holland emlékművet, a „Homomonument”-et említették. Ezek alapján az mondható, hogy a homoszexuálisok itt vizsgált médiareprezentációiban az áldozattá válás, mely a bűnelkövető szerepnél is jóval kevésbé – kb. feleannyira – reprezentált, szintén nem volt domináns elem.

Ismert személyek


N = 189

N = 33

Igen

74 (39,2%)

11 (33,3%)

Nem

115 (60,8%)

22 (66,7%)

A cikkekben szereplő ismert személyiségek közel egyharmadát – vélt vagy felvállalt – személyes érintettsége kapcsán említették, a többiek többségét a homoszexualitással kapcsolatos markáns politikai vagy társadalmi állásfoglalása, illetve tudományos vagy művészi témaválasztása miatt említették. Esetenként (ld. Derek Jarmant vagy Allen Ginsberget) a két típus átfedhette egymást. A leggyakrabban említett külföldi politikus – a homoszexuális szavazókat megnyerni kívánó – Clinton amerikai elnök volt, az egyházi személyiségek közül pedig a – „homoszexuális vádakkal” illetett – osztrák Groer érsek. A magyar politikusok közül Torgyán József kisgazda elnökről, Dobos Krisztina és Tóth István MDF-es képviselőkről (1996-ban), valamint Csurka Istvánról és Balczó Andrásról (2000-ben) derült ki, hogy a homoszexualitást elítéli. Míg Kőszeg Ferenc (1997-ben) még SZDSZ-es képviselőként a homoszexuálisokat diszkrimináló törvények megváltoztatását javasolta; Szabó Zoltán, egykori művelődési minisztériumi államtitkár pedig (1996-ban) a homoszexuálisok iránti előítéletességet kifogásolta. A homoszexualitásukat nyíltan vállalók között itt négy magyar említhető: Pálfi Balázs, Mocsonaki László, Láner László és Birtalan Balázs, – egykori és mai – homoszexuális szervezetek vezető aktivistái.

A homoszexuálisok megkülönböztetése


N = 189

N = 33

Igen

34 (18%)

17 (51,5%)

Nem

155 (82%)

16 (48,5%)

A homoszexuálisok megkülönböztetését említő cikkeket két csoportba osztottam. Az elsőben egyszerűen beszámoltak valamilyen működő diszkriminációs gyakorlatról, míg a másodikban a homoszexuálisok megkülönböztetése megoldásra váró vagy – legalábbis részben már – megoldott problémaként jelent meg. Ez utóbbiak közé tartoztak a holland homoszexuálisok helyzetére, az EU antidiszkriminációs és Clinton amerikai elnök melegbarát politikájára való utalások; valamint egy Magyarországról szóló cikk, ahol a homoszexuálisok kedvezőtlen társadalmi helyzete általános emberi jogi kontextusban értelmeződött. A vizsgált írások nagy többsége az első csoportba sorolódott. Ezekből az derült ki, hogy diszkriminatív gyakorlatok tapasztalhatók a következő területeken: a politikában (Magyarországon egyes politikai csoportokban a részvétel megtagadása az MZP-ben, a Magyar Út Körökben, a MIÉP ifjúsági tagozatában), a katolikus egyházban (szentségek megtagadása), az (amerikai) hadseregben, a (román, magyar, osztrák) büntetőjogban, a polgári jogban (Németországban a házasságkötés, Csehországban az együttélés tekintetében), a menedékjog megítélésében (ez Németországban fogalmazódott meg igényként a homoszexualitásuk miatt üldözöttek számára), a mesterséges megtermékenyítésben (Olaszországban és Magyarországon), valamint a véradásban (Franciaországban). 52 A teljes mintához (18%) képest közel háromszoros arányban (51,5%) esett szó a homoszexuálisok megkülönböztetéséről a kifejezetten homoszexualitással foglalkozó írásokban, ami arra mutat, hogy a diszkrimináció hangsúlyozott szerepet kapott az itt vizsgált médiareprezentációkban.

A homoszexuálisok jogai


N = 189

N = 33

Igen

28 (14,8%)

17 (51,5%)

Nem

161 (85,2%)

16 (48,5%)

A homoszexuálisok jogairól legtöbbször emberjogi kontextusban és valamilyen diszkriminációs gyakorlatra való utalás mellett esett szó. Jellemző volt például, hogy ami az egyik országban megkülönböztetésként jelent meg, az máshol még kivívandó jog lehetett. Erre példaként említhető az azonos neműek együttélésének jogi szabályozása: az adott időszakban Csehországban nem szavazták meg a kérdéses törvényt, míg Magyarországon megteremtették az azonos neműek együttélésének – bizonyos – jogi kereteit az élettársi törvény módosításával, Németországban azonban az élettársi közösségen túl az azonos neműek házasságkötése fogalmazódott meg elérendő célként. A teljes mintához (14,8%) képest itt több mint háromszoros arányban (51,5%) tettek említést a homoszexuálisok jogairól a kifejezetten homoszexualitással foglalkozó írásokban, ami azt mutatja, hogy a homoszexuálisok emberi jogai igen nagy szerepet kaptak a vizsgált médiareprezentációkban.

Pozitív kontextus


N = 189

N = 33

Igen

41 (21,7 %)

20 (60,6%)

Nem

148 (78,3%)

13 (39,4%)

A homoszexualitás említése kapcsán pozitív kontextusként értékeltem mindazt, ami a társadalom és a homoszexuálisok viszonyának különféle lehetséges aspektusait pozitívan mutatta be. Ennek alapján idesoroltam az amszterdami virtuális „Gay Café” népszerűségét (96.02.17. 71.o.) éppúgy, mint a magyar élettársi törvény módosításának indoklását („két személy tartós életközössége megvalósíthat olyan értéket, amely az együtt élő személyek nemétől függetlenül is igényt tarthat jogi elismerésre” – 96.02.24. 21.o.), az azonos neműeket megkülönböztető magyar büntetőjogi rendelkezések alkotmányellenességének felvetését (2000.12.02. 64.o.) vagy a francia Gaillot püspök által képviselt véleményt, miszerint a „homoszexuális keresztények őszinte és hű szeretetről tesznek tanúbizonyságot” (2000.05.20. 55.o.). A teljes mintát a kifejezetten homoszexuális tematikájú cikkekkel összehasonlítva azt találtam, hogy a pozitív kontextusok aránya az utóbbiban majdnem háromszoros. Ez alapján az mondható, hogy a kifejezetten a homoszexualitással foglalkozó cikkekben a homoszexualitás pozitívabban jelent meg, mint azokban az írásokban, melyek csak az említés szintjén utaltak e jelenségre.

Negatív kontextus


N = 189

N = 33

Igen

108 (57,1%)

22 (66,7%)

Nem

81 (42,9%)

11 (33,3%)

A homoszexualitás említése kapcsán negatív kontextusként értékeltem mindazt, ami a társadalom és a homoszexuálisok viszonyának különféle lehetséges aspektusait elítélendőként vagy veszélyesként mutatta be. A teljes minta több mint felében (57,1%) és a homoszexuális tematikájú cikkek kétharmadában (66,7%) találtam ilyen típusú utalásokat. E magas arányok magyarázata lehet, hogy a pozitívként besorolt kontextusok mellett – azok egyfajta „ellenpontozásaként” – majdnem minden esetben történt említés valamilyen negatívumról is; továbbá feltűntek más elutasító utalások is többek között a korábban vizsgált szempontokkal (AIDS, bűntények, megkülönböztetés) összefüggésben. Idesoroltam például a szexbotrányokra, a rizikócsoportra (az AIDS kontextusában), a „közismert” promiszkuitásra, a család gyengítésére, a jogi negligálásra vagy a zsarolhatóságra való utalásokat, melyek közül kiemelhető a – leginkább a magyar témájú cikkekben említett – zsarolhatóság 5 utalással. (Számszerűen – 13 cikkel – ugyan a pedofíliára való utalás vezette ezt a listát, ezek többsége azonban ugyanahhoz az ügyhöz, az osztrák Groer-botrányhoz kapcsolódott.) A homoszexualitással kapcsolatos negatív kontextusok kiemelkedő aránya a homoszexualitás általános negatív társadalmi fogadtatását mutatja: konkrétan pedig a homoszexualitás magyar társadalmon belüli elutasítását jelezheti az, hogy a Magyarországgal foglalkozó cikkekben a negatív kontexusok nagymértékben – 30:8 arányban – meghaladták a pozitívakat.

Terminológia

A homoszexualitással kapcsolatos terminológia vizsgálata során először összegyűjtöttem azokat a – többnyire – negatív megjelöléseket, melyekkel „kívülről” illették a homoszexuálisokat, majd azt tekintettem át, hogy az érintettek által önazonosításként választott ‘meleg’ kifejezés mennyire volt használatos a vizsgált anyagban.

A homoszexualitás – a teljes minta 6,3%-ban – a következő módokon határozódott meg: 53 mint aberráció, betegség, bűn, ferde hajlam, genetikai hiba, nemi eltévelyedés, perverzió, szexuális defekt, torzulás. A homoszexuális személyekre esetenként – a cikkek 4,2%-ban – buziként, buzeránsként, fartúróként, homokosként, pederasztaként, illetve transzvesztitaként utaltak. A homoszexualitással kapcsolatban a következő jelzők tűntek fel – a cikkek 6,8%-ban –: beteges, bomlasztó, bűnös, erkölcsi hanyatlást előidéző, helytelen, immorális, közismerten promiszkuis, megbotránkoztató, nem normális, stigmatizált, veszélyes. E kifejezések jellemzően a korábban áttekintett negatív kontextusokban tűntek fel.

A semleges vagy pozitív kontextusok fő jellemzője a homoszexualitás vagy a homoszexuálisok jelzők és értelmezők nélküli emlegetése volt; és ritkán előfordult a meleg kifejezés használata is: a 189 cikk 10%-ban – 19 esetben – a homoszexualitás vagy homoszexuális szavak mellett; 4,2 %-ban – 8 esetben – pedig önállóan fordult elő.

A meleg kifejezés használata egyrészt azért érdemel különös figyelmet, mert ez a Magyarországon használt homoszexualitással kapcsolatos kifejezések közül a leginkább „politikailag korrektnek” nevezhető, hiszen az önmeghatározás tiszteletét tükrözi; másrészt pedig azért, mert 1994 júniusában a Fővárosi Bíróság – többek között – arra való hivatkozással tagadta meg a Szivárvány Társulás a Melegek Jogaiért nevű homoszexuális szervezet bejegyzés iránti kérelmét, hogy elnevezésükben szerepelt a – bíróság által nem köznyelvi és a nyelvszabatossági követelményeknek nem megfelelő kifejezésnek ítélt – ‘meleg’ szó. 54

A vizsgált időszakban a HVG-ben először 1993. májusban tűnt fel a szó idézőjeles formában a magyar szociológussal, Tóth Lászlóval készített interjúban. Itt főnévként és melléknévként is szerepelt: ld. „melegek társadalma”; San Francisco a világ „melegfővárosa”; „melegházasságok” (93.05.15. 40.o.).

Öt hónap múltán a „Tárcsázni gyönyör” című telefonszexről szóló cikkben – szintén idézőjeles – határozószóként jelent meg, de olyan kontextusban, melyről nem feltétlenül derült ki, mire is utal konkrétan: „ráadásul a honi szolgáltatásból száműzték a „forrón”, „másképpen”, „melegen” címkézettségű majdnem-malackodást” (93.10.09. 38.o.).

Ugyanebben a hónapban Király Helga londoni cikkének elején egy idézet részeként tűnt fel: „Stephen Coote, az első brit homoszexuálispiac-kutató cég, a Detonator igazgatója […]: „A melegek ruhatára fantasztikus. […].” Szerinte a homoszexuálisokat az üzleti élet még mindig nem veszi elég komolyan […]”. Majd a cikk végén már maga a cikkíró is használta: „Több amerikai és brit felmérés azt mutatja, hogy a melegek rendkívül hálásak azokért a szolgáltatásokért, amelyek kifejezetten őket szólítják meg […].” (93.10.23. 38.o.).

1993 végén ismét idézőjelben jelent meg egy AIDS-szel foglalkozó írásban: „a betegséget egy ideig részben afrikai „belügynek” vagy legfeljebb a „meleg”, illetve narkomán szubkultúrák specifikus problémájának gondolták” (93.12.04. 88.o.).

1994-ben szerepelt először címben: „Bukarest a melegek ellen” (94.11.05. 20.o.), majd 1995. májusban tűnt fel először – idézőjel és a homoszexualitás szó nélkül – önállóan egy internetszolgáltatásokról szóló cikkben: „közbeszólhatsz, ha két ausztrál vitája a melegek jogairól nem a kedved szerint alakul” (95.05.06. 69.o.). A meleg szó önálló pályafutása ezután egy említéssel 1997-ben, két említessel 1999-ben és négy említéssel 2000-ben tovább folytatódott.

A terminológiával kapcsolatban ezek alapján az mondható, hogy a sértő vagy elutasító kifejezésekre a vizsgált cikkeknek csak kis töredékében utaltak, de a politikailag korrektnek nevezhető meleg szó használata sem dominált. (Bár a meleg szó eleinte, mint láthattuk, óvatos használata és fokozatos terjedése – különösen a homoszexuális, homoszexualitás szavak egyfajta kiegészítőjeként – a vizsgált időszak kezdetétől megfigyelhető.) Az írások túlnyomó többsége megmaradt az itt semleges töltetűnek nevezhető homoszexuális, homoszexualitás kifejezéseknél.

A homoszexualitásról szóló cikkek közelebbi vizsgálata

Az 1993-2000 közötti időszakban 33 kifejezetten a homoszexualitás témakörébe tartozó cikk jelent meg a HVG-ben (összesen 135.659 karakter terjedelemben). Ezek közül 17 foglalkozott Magyarországgal (összesen 61.125 karakternyi szövegben), melyekben öt olyan írás szerepelt, ahol közvetlenül is szóhoz jutottak a homoszexuálisok (11.918 karakternyi szövegrészben). Az írások terjedelmi arányait tekintve az összes cikk 45%-a szól Magyarországról és e 45% nem egész húsz százalékában szólaltak meg maguk a magyar homoszexuálisok.

A homoszexuális megszólalások 1996-ban Szabó Judit „Mint homoszexualitását vállaló ember...” kezdetű olvasói levelével kezdődtek. 55 1997-ben Birtalan Balázs Halállal lakoljanak? Homoszexualitás és kereszténység című könyve megjelenésének kapcsán fejthette ki véleményét egy nem kifejezetten Magyarországgal, hanem a kereszténység és a homoszexualitás viszonyával foglalkozó cikkben. 1998-ban Mocsonaki Lászlóval, a Háttér Baráti Társaság a Melegekért nevű szervezet vezetőjével a meleg és leszbikus fesztivál kapcsán egy egész interjú készült, míg Láner László egy másik homoszexuális szervezet tagjaként és a Mások (meleg kulturális és érdekvédelmi folyóirat) szerkesztőjeként a homoszexuálisok magyarországi jogi helyzetéhez szólt hozzá. 2000-ben szintén Láner László egy saját meleg büszkeségről szóló cikket jegyzett a Vélemények rovatban.

A homoszexuális egyéneken kívül hírt adtak különböző homoszexuális szervezetek működéséről, illetve megalakításuk kísérletéről. E szervezetek közé tartozott a Szivárvány Társulás a Melegek Jogaiért (melynek hivatalos bejegyzését végül megtagadták), a Háttér Baráti Társaság a Homoszexuálisokért (mai nevén Háttér Baráti Társaság a Melegekért), a Lambda Budapest Meleg Baráti Társaság (melynek nevébe a ‘meleg’ szó csak utóbb került be), és két kisebb, vallási alapon szervezett, informálisan működő csoport, az Öt Kenyér Katolikus Közösség a Homoszexuálisokért, valamint a Kesergay Magyar Zsidó Leszbikus és Gay Csoport. A szervezetek mellett néhány homoszexuális-szórakozóhelyet is megneveztek: például az Angyalt, az Amstel River Cafét, a No Limitet, valamint az időközben megszűnt Lokált és Várlakot.

Az alábbiakban két táblázatba rendezve közlöm a vizsgált cikkek gyakoriságára, terjedelmére és tematikájára vonatkozó adatokat.

III. A homoszexualitással foglalkozó cikkek gyakoriságának és terjedelmi arányainak 56 áttekintése éves bontásban

Megjelenés éve

I. Homoszexualitás tematikájú cikkek gyakorisága és terjedelme

II. Magyarországról szóló cikkek gyakorisága és terjedelme

(I. belül)

III.

Közvetlen megszólalás gyakorisága és terjedelme

(II. belül)

1993

4

20166 k (14,86%)

1

5275 k (8,7%)

1994

2

6137 k (4,52%)

1995

3

18576 k (13,7%)

1

7458 k (12,3%)

1996

7

24130 k (17,8%)

6

17747 k (29%)

1

1554 k

(13%)

1997

3

15112 k (11,14%)

2

11047 k (18,1%)

1

1502 k

(12,6%)

1998

6

25050 k (18,46%)

3

10694 k (17,5%)

2

5620 k

(47,2%)

1999

3

9357 k (6,89%)

1

883 k (1,4%)

2000

5

17131 k (12,62%)

3

8021 k (13%)

1

3242 k

(27,2%)

Összesen

33 cikk

135659 k (100%)

17 cikk

61125 k (100%)

5 cikk

11918 k

(100%)


IV. A Magyarországról szóló homoszexualitással kapcsolatos cikkek áttekintése a megjelenés időpontja, (rovat szerinti) helye, terjedelme és fő témája szerint

Megjelenés

Rovat

Terjedelem

Cím (központi téma)

1993.05.15.

HVG interjú

5275 k

Válaszol egy homoszexualitás-kutató – Clinton ettől nyert (interjú Tóth Lászlóval)

1995.03.18.

Hét nap (hírrovat)

2023 k

Homoszexuálisok: fél siker (AB-döntés az azonos neműek élettársi viszonyának rendezésével kapcsolatban)

1996. 01.20.

Hét nap (hírrovat)

874 k

Meleg legalizálás (a meleg szó megjelenhet egy magyar homoszexuális szervezet nevében)

1996. 02.24.

Hét nap

(hírrovat)

1180 k

Életközösség-szabályok (az azonos neműek életközösségének elismerése a magyar polgári jogban)

1996.03.23.

Monitor

2599 k

Honi másság (a fenti kérdés parlamenti fogadtatása)

1996.04.06.

HVG posta

1554 k

Olvasói levél egy „homoszexualitását felvállaló embertől”


1996.04.13.


Társadalom


10166 k

Homoszexualitás – Van, aki melegen szereti (körkép a magyar homoszexuálisok helyzetéről)

1996.05.18.

Hét nap (hírrovat)

1374 k

Az AB a Szivárvány-ügyről (a homoszexuális szervezeti tagság kedvezőtlen a fiatalkorúaknak)


1997.08.30.


Társadalom


6039 k

A homoszexualitás megítélése, 1991-1996. – Melegkvíz (magyar kutatási eredmények a homoszexualitás társadalmi megítéléséről)

1997.08.30.

Társadalom

943 k

Táblázat (a fenti eredményekről)


1998.07.18.


HVG interjú


7460 k

Az előítéletek az információhiányból fakadnak” – Válaszol Mocsonaki László melegfesztivál-rendező

1998.02.28.

Monitor

1793 k

Magyarország: csak élettárs (máshol már az azonos neműek házasságkötési jogát próbálják elérni)

1998.12.26.

HVG posta

1441 k

A homoszexualitással szemben kritikus olvasói levél

1999.01.09.

HVG posta

883 k

A homoszexualitással szemben toleráns olvasói levél

2000.07.08.

Vélemény

3242 k

Láner László: Büszkén (miért és mire büszkék a magyar melegek)


2000.08.12.


HVG posta


1096 k

A homoszexuális büszkeséggel és a magyar büntetőjoggal szemben egyaránt kritikus olvasói levél


2000.12.02.


Vélemény


3683 k

Marinov Péter: Amszterdam szelleme (az EU jogharmonizáció szükségessége az antidiszkriminációs törvény megalkotásával kapcsolatban)

A HVG hírrovatában összesen hét „homoszexuális hír” szerepelt: (1995–96-ból) négy magyar, (1994-ből) egy román, (1998-ból) egy brit és (2000-ből) egy német vonatkozású. A brit miniszterbotrányról beszámoló híren kívül az volt jellemző, hogy különféle jogi relevanciájú döntések következtében vált egy esemény hírértékűvé: Romániában például a homoszexuális kapcsolatok büntethetőségének fenntartásáról döntöttek, míg Németországban az azonos neműek hivatalosan bejegyzett élettársi kapcsolatának bevezetéséről. (A magyar hírekről részletesebben lásd a IV. táblázatot.)

A vizsgált cikkekben a homoszexualitással kapcsolatos tudományos hivatkozások, illetve szakértők körében feltűnt az orvostudomány és a genetika (Papp Zoltán orvos-genetikus személyében 1994-ben); a pszichológia (Buda Béla pszichiáter személyében 1994-ben) és a katolikus teológia (Máté-Tóth András katolikus teológus személyében 1997-ben) – legtöbbször azonban magyar szociológusokra, illetve kutatási eredményeikre hivatkoztak (Tóth Lászlóra 1993-ban és 1997-ben; Erdősi Sándorra, Heleszta Sándorra és Rudas Jánosra 1996-ban). A társadalomtudományi kutatásokra való utalások viszonylagos sűrűsége azt jelzi, hogy a homoszexualitás megközelítésének (vallás)erkölcsi alapú és medikalizált modelljei mellett a homoszexualitás társadalmi jelenségként való vizsgálata is egyre inkább jelen van Magyarországon.

4.2. A homoszexualitás és a magyar reklámetika – Esettanulmány

A homoszexuálisokat speciális célcsoportjukként választó reklámok megjelenése bizonyos országokban (például az USA-ban vagy Hollandiában), illetve egyes cégek (például az Absolut Vodka, a The Gap, a Calvin Klein vagy a Remy-Martin Cognac) gyakorlatában megszokott jelenség. A „melegek és leszbikusok fogyasztói szokásaira” koncentráló kutatásoknak is egyre kiterjedtebb az irodalma (vö. Yankelovich 1994; Wardlow 1996).

Magyarországon a homoszexuálisoknak szóló reklámozás egyelőre ismeretlen gyakorlat, még az olyan – nem kereskedelmi – területeken is, mint az AIDS-prevenció. Az alábbiakban egy olyan esetet ismertetek, melyben magyar reklámszakemberek közreműködésével dokumentálódhatott a homoszexualitás negatív jelentésváltozatainak gyakorlati alkalmazása Magyarországon. Az általuk elfogadott és megerősített homoszexualitás-értelmezések választ adnak arra, hogy miért nincsenek Magyarországon homoszexuálisoknak szóló reklámok, illetve illusztációként szolgálhatnak a homoszexualitás magyarországi megítéléséhez.

1997-ben egy magyar homoszexuális szervezet, a Budapest Lambda Meleg Baráti Társaság AIDS megelőzési célzattal plakátsorozatot készíttetett, melynek köztéri elhelyesésére azonban nem került sor, mert a magyar Önszabályozó Reklámtestület Etikai Ad Hoc Bizottsága úgy foglalt állást, hogy a homoszexuális szervezet plakátjai sértik a Magyar Reklámetikai Kódexben szereplő egyes normákat.57 A normasértés megállapításának indoklásában a legnagyobb teret egy pszichiáter független szakértői különvéleményének szentelték.

A nyolctagú bizottság egyhangúan jutott arra a megállapításra, hogy a plakátok terjesztése többek között sértené a Magyar Reklámetikai Kódex 3. és 4. cikkelyében szereplő alapelveket, melyek a következőképpen foglalhatók össze: „A reklámozásban követni kell a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi-etikai normáit, valamint a közízlést”, és a reklám nem tartalmazhat olyasmit, ami mindezeket sértené. Az állásfoglalás indoklásában kiemelten hivatkoztak arra, hogy ez a „reklám – figyelembe véve célcsoportját, a hirdetés tartalmát és témáját – sérti a közízlést”, ezért megjelentetése többek között „... megingathatja a reklámtevékenységbe vetett közbizalmat”.

Ezen indoklás alapján az feltételezhető, hogy a szóban forgó ad hoc bizottság tagjai birtokában voltak valamilyen különleges tudásnak, mely révén döntésüket a közízlés és egyfajta „közerkölcs” nevében és védelmében hozhatták meg. Az említett fogalmakat ugyanis nem határozták meg közelebbről, hanem magától értetődő módon használták, mintegy kisajátították azokat: „a közízlés a mi ízlésünk”, „általánosan elfogadott norma az, amit mi elfogadunk”. Ezen hivatkozások alapján tehát elég nehéz lenne konkrétan megfogalmazni, mi volt a baj a kifogásolt reklámanyaggal.

A reklámszakemberek által megfogalmazott különvéleményekben azonban kétszer is utaltak a melegszervezet által tervezett plakátterjesztés „homoszexualitás-szimpátia kampány”, illetve „meleg-propaganda” jellegére. A reklámetikai bizottság szakértő pszichiátere pedig többek között arra is kitért, hogy mivel „a közterületen mindenütt jelenlévő plakátok azt a tévhitet kelthetnék, hogy a homoszexualitás mindenütt jelenlevő, napjainkra jellemző, általánosan elterjedt szexuális irányultság, károsan befolyásolhatnák, nemkívánatos irányba terelhetnék az ifjúság pszichoszexuális fejlődését”; ezenkívül mindenképpen elkerülendőnek tartotta, hogy a plakátokon terjesztőként szerepeljen a „meleg baráti társaság” megnevezés, ami – a szakértő véleménye szerint – tisztességtelen és provokatív szándékot feltételező „ízléstelen és komolytalan konnotációjú megjelölés”.

A közelebbről meg nem határozott közízlésről és társadalmi normákról mindezek alapján csak annyi derült ki, hogy sérülésük a homoszexualitással hozható összefüggésbe. A bizottsági állásfoglalás üzenete így önmagában az lett volna, hogy a homoszexualitás, mely ebben a kontextusban kisebbségi devianciaként értelmeződött, sérti a társadalom „közerkölcsét” és az ehhez kapcsolódó normákat. A döntéshez azonban csatolták egy pszichiáter szakvéleményét is, ami azt jelezhette, hogy maguk is elégedetlenek lehettek az általuk felvonultatott „közfogalmak” legitimáló erejével.

Az orvosi, biológiai tények végső érvként való szerepeltetése a homoszexualitással kapcsolatban nem ismeretlen gyakorlat Magyarországon. Például a „fajtalanság” elkövetésére vonatkozó – 1978 óta nem hatályos – 1961. évi V. törvény miniszteri indoklásában a fenti logikával összhangban így érveltek: „Az orvosi megfigyelések kimutatták, hogy még a szerzett homoszexualitás esetén is, és azoknál a terhelteknél is, akik meg akartak szabadulni attól, a leggondosabb terápia is csak egészen ritkán hozta meg a kívánt eredményt. A homoszexualitás tehát biológiai jelenség, […].” (Linczényi 1977: 134).

A kisebbségi deviancia értelmezés tehát a pszichiátriai érvek latbavetésével olyan állapot leírásává egészült ki, ami kártékony, némileg kóros és valószínűsíthetően ragályos, és amit szinte bűn, de legalábbis tisztességtelen dolog lenne plakátok segítségével – is – terjeszteni.

A homoszexualitás jelentésváltozatai közül ebben a példaként hozott magyarországi esetben a hagyományosan negatív megítéléstípusok domináltak: deviancia, betegség, tisztességtelenség. Bár lehetséges, hogy ezekben a reklámszakemberekben nem is tudatosult szakmainak nevezett kifogásaik homofób jellege, ami arra utalhat, hogy a homoszexualitás elutasítása mélyen beleivódott a magyar társadalomba.

A fent leírt eset különlegessége, hogy a köztéri megjelenéstől eltiltott plakátok a “társadalmi marketing” (social marketing) nagy társadalmi jelentőségű típusát képviselték volna, hiszen az AIDS megelőzése szempontjából fontos információkat próbáltak eljuttatni – elsősorban – a homoszexuális közönséghez. Az AIDS-prevenció és a média kapcsolatára vonatkozó kutatások szerint az AIDS megelőzésére vonatkozó, akár kifejezetten a homoszexuálisoknak szóló tájékoztatást sokkal hatékonyabb a mainstream médiában közzétenni, mert így eljuthat például azokhoz is, akik nem vállalják fel nyíltan homoszexualitásukat, akik nem érhetők el a különféle melegszervezetek keretein belül, illetve akik nem tartják magukat homoszexuálisnak, de szexuális kapcsolatot tartanak fenn azonos nemű partnerekkel (vö. Fischer et.al. 1996). Az említett példa alapján tehát az is elmondható, hogy Magyarországon a homoszexualitás negatív megítélése egy nagy társadalmi fontosságú ügy – az AIDS-prevenció – előmozdításánál is erősebb hatást jelentett.

4.3. Összegzés

Dolgozatomnak ebben a részében a homoszexualitás HVG-beli médiareprezentációit vizsgáltam az 1993 és 2000 közötti nyolc éves időszakban. Médiaelemző kutatók korábbi tapasztalatai alapján kiindulásként a következő feltételezésekkel éltem: 1) a média és a közbeszéd (public discourse) témaválasztásai között szoros és kölcsönös a kapcsolat; 2) az általam választott heti hírmagazin – a HVG – tartalmilag megfelel a kiemelt médiumok tartalmának, vagyis jól tükrözi, hogy az adott időszakban melyek voltak a magyarországi közérdeklődést foglalkoztató hírek, események, témák. A korábban ismertetett szempontok szerinti vizsgálatok tehát arra alkalmasak, hogy jelezzék a homoszexualitás adott időszakra jellemző társadalmi „tematizálódását”, arra viszont nem, hogy a homoszexualitás társadalmi elfogadottságára vonatkozóan megalapozott kijelentéseket tegyünk. A HVG – mint gazdasági, politikai hírmagazin – elemzése műfaji meghatározottságából adódóan viszonylag hűen tükrözheti a homoszexualitás hírértékét: módot adva annak nyomon követésére, mikor, hogyan és miért vált közlésre érdemessé a téma nem csupán a napi szenzációhajsza, hanem a tartósabb – komolyabb – társadalmi figyelem felkeltése, illetve visszatükrözése szintjén.

Vizsgálódásaim központi témája a homoszexualitás mainstream médiabeli láthatósága (visibility) volt, melynek mértéke egyrészt a jelenség kulturális elfogadottságát és társadalmi integráltságát, másrészt a homoszexuálisok társadalmi csoportjának erőviszonyait és önkifejező képességét jelezheti. A társadalmi észlelhetőséggel kapcsolatos vizsgálataim alapján az mondható, hogy a homoszexualitás tematikája a vizsgált időszak kezdetétől folyamatosan jelen volt a HVG-ben, bár a magyarországi beszámolókban ez a folyamatosság csak 1995-96-tól vált jellemzővé. 1996-tól – különösen 1998-ig – a homoszexualitás magyarországi észlelhetősége a homoszexuálisok közvetlen megszólalási lehetőségével erősödni kezdett, ami összefüggésbe hozható a magyar homoszexuális aktivizmus egyre hatékonyabbá válásával.

A homoszexualitás tematikáján belül elsősorban a büntető és polgári jogi (főként az azonos neműek szexuális kapcsolatának büntethetőségére vagy az azonos neműek életközösségének jogi elismerésére vonatkozó) törvények megváltoztatására irányuló – sikeres vagy sikertelen – kezdeményezések voltak esélyesek a hírérték megszerzésére. Az ilyen típusú különféle kezdeményezések országspecifikus jellegének hangsúlyozása mellett már a kezdetektől jellemző volt a homoszexuálisok problémáinak tágabb, emberi jogi kontextusban való ábrázolása. A magyar témájú cikkekben szintén fokozatosan erősödött a homoszexuálisok – mint egy társadalmi kisebbségi csoport – megkülönböztetésének alapvető emberi jogi problémaként, valamint az Európai Unió tagországainak többségében – elvárásként vagy működő gyakorlatként – meglévő antidiszkriminációs szabályozás igényként való megjelenítése.

További fontos szempontnak mutatkozott a nem kifejezetten homoszexuális tematikájú cikkek tartalmi áttekintése (Lásd: a Függelék 4.1. számú részét): azaz annak a vizsgálata, hogy a HVG-ben milyen kontextusokban, milyen társadalmi szerepekben és mennyire homogenizáltan jelent, jelentek meg a homoszexualitás, illetve a homoszexuálisok. A cikkek tematikus osztályozása során a homoszexualitás említésének legjellemzőbb kontextusai közé került az egyházi-vallási, a kulturális, a jogi, a – nemzetközi és magyar – belpolitikai és a – szexuális – bűnözési tematika. (A konkrét vizsgálat során az egyházi-vallási tematika került ugyan az első helyre, de ez elsősorban egy egyetlen személyhez köthető botránysorozatnak köszönhető. Ezzel együtt – vagy ennek ellenére – megalapozottnak tűnik e tematika megtartása a jellemző kontextusok között, különös tekintettel a zsidó-keresztény egyházak homoszexualitásra vonatkozó határozott – negatív – állásfoglalására.) E témakörökön belül fogalmazhatók meg a homoszexuálisokat érintő – például jellegzetes „művészi” vagy „pedofil hajlamaikat” hangsúlyozó – klasszikus sztereotípiák többsége. A további vizsgálatokból azonban kiderült, hogy például a homoszexuálisok áldozattá, illetve bűnelkövetővé válásával kapcsolatos sztereotipikus megközelítések kevéssé voltak jellemzőek.

A homoszexuálisokkal kapcsolatos sztereotípiák közül a legerősebb motívumként a promiszkuitásra való közvetlen vagy – elsősorban az AIDS kapcsán – közvetett utalás mutatkozott. Ebben fontos szerepet játszott a homoszexuálisokra mint „AIDS-es rizikócsoportra” való utalás: itt volt a leginkább tetten érhető a homoszexuálisok és a gyakori szexuális partnercsere közötti látszatkorreláció. Valószínűleg az sem véletlen, hogy éppen az AIDS – illetve a promiszkuitás – kapcsán tűntek fel a homoszexuálisok a leghomogenizáltabb módon: olyan egységes „(rizikó)csoportként”, ahol a valós szexuális gyakorlatokhoz képest a homoszexuáliscsoport-tagság vált elsődlegessé az ítéletalkotásban.

A homoszexualitással, homoszexuálisokkal kapcsolatos terminológiai vizsgálatból arra lehetett következtetni, hogy – az elsősorban a beszélő és a homoszexuálisok közötti társadalmi távolság hangsúlyozására szolgáló negatív vagy trágár konnotációjú, régóta használatos kifejezések továbbélése mellett – Magyarországon az 1990-es évek második felére elfogadott és egyre elterjedtebb köznyelvi formává vált a homoszexuálisok önmeghatározásának tiszteletét sugalló meleg kifejezés. A meleg szó használata sokkal jellemzőbb volt a kifejezetten homoszexuális tematikájú írásokban, mint egyébként – de a többi témakörrel összehasonlítva a homoszexualitás tematikáján belül a pozitív kontextusok is jóval nagyobb arányban fordultak elő.

A HVG-ben szereplő homoszexualitással kapcsolatos médiareprezentációkat tehát a homoszexualitás Magyarországon is fokozatosan növekvő társadalmi láthatóságának, észlelhetőségének a dokumentumaiként értelmeztem. Ennek – és a nemzetközi tapasztalatok – alapján feltételezhető, hogy a vizsgált időszakban a „demográfiailag hasznos nagyközönséget megcélzó” (Gross 1996:159), jellemzően konzervatív, illetve „jobboldali” irányultságú médiatermékekben (vö. Moritz 1996) is egyre gyakrabban helyet kapott a „homoszexuális témakör”, és a magyar társadalmi életből általában szintén számos példát hozhatunk a homoszexualitással kapcsolatos negatív sztereotípiák özönére.

E tekintetben az 1990-es évek végi magyarországi helyzetre nagyon jellemzőnek tűnnek számomra a fejezetben szereplő rövid esettanulmány tanulságai: a homoszexualitás – medikalizált szempontokkal legitimizálni kívánt – „közmorális” alapú negatív megközelítése cenzúráz, és ezáltal szimbolikus gettósításra ítéli a homoszexualitással kapcsolatba hozható fontos ügyek egyikét. A HVG elemzése mégis megengedi azt a következtetést, hogy a homoszexualitással kapcsolatos többféle forrásból származó információmennyiség növekedésével, illetve ennek médiareprezentációkban való megjelenülésével a téma árnyaltabb – kevésbé sztereotip – és a társadalom felé nyitottabb megközelítése várható.

Függelék
A homoszexualitásról a HVG-ben (1993-2000) – A cikkek tematikus áttekintése

Az alábbiakban témakörök szerint részletesen tekintem át az általam vizsgált 189 cikket. Így lehetőség nyílik a cikkek tartalmának – bizonyos mértékű – megismerésére is.


49 A ‘stereotype’ vagy ‘flong’: (nyomdai szakszó) sztereotípiai matrica vagy présmatrica.

50 A meleg szó használatával a fejezet második részében részletesebben is foglalkozom.

51 A cikkek azonosításához az adott lapszám megjelenésének dátumát és a cikk első oldalszámát használtam.

52 A felsorolásban csak a HVG-ben szereplő példákat említettem. Azaz a diszkriminatív gyakorlatok említése mellett szerepeltetett országokon kívül másutt is jellemzőek lehetnek bizonyos megkülönböztetések, amelyekről azonban a HVG vizsgált lapszámaiban nem esett szó.

53 Dőlt betűs kiemeléssel jelzem azokat a kifejezéseket, melyek a magyar témájú cikkekben is feltűntek.

54 A névmódosítási követelmény a Legfelső Bíróság 1996-os végzésében már nem szerepelt.

55 Érdemes megjegyezni, hogy a HVG-ben homoszexuálisként első ízben – 1996-ban – egy nő nyilvánult meg. Ebben az időszakban még nem létezett Magyarországon külön leszbikus szervezet, így a leszbikus nők társadalmi reprezentációja csak a nők előtt is nyitva álló – bár többségében férfitagságú – homoszexuális szervezetek keretében valósulhatott meg. Így a homoszexuális szó használatára is jellemzőbb volt a kezdetekben a nemi differenciálatlanság. Az önazonosításként választott meleg szó elterjedésével azonban fokozatos jelentéselkülönölés ment végbe: a homoszexualitás melegségként való felvállalása egyre inkább a homoszexuális életforma, illetve az ezzel az életformával kapcsolatos megkülönböztetések elleni fellépések tudatos vállalását kezdte jelenteni. Ugyanakkor az azonos neműekhez vonzódó – az előbbi értelemben melegnek nevezhető – nők magyar szerveződése a homoszexualitás sajátságos női formájára klasszikus formában utaló leszbikus kifejezést választotta önmeghatározásként.

56 A cikkek terjedelmét a szöveg karakterszámában adom meg.

57 A döntésről beszámoló jegyzőkönyvet a Lambda Budapest Meleg Baráti Társaság bocsátotta a rendelkezésemre.

58 Ezzel az üggyel részletesen foglalkozom a 4. fejezet második részében.