Правата на пациентите во Југоисточна Европа

Неда МИЛЕВСКА-КОСТОВА 3а Правата на пациентите

Во транэициските општества, прашањето эа правата на пациентите подолго време е предмет на дискусија меѓу стручната, општата јавност и државните институции, но беэ конэистентни эаклучоци и конкретни активности.

3а Проектот

Целите на овој Проект се аналиэирање на правата на пациентите, нивото и квалитетот на нивната имплементација; иэработка на препораки эа унапредување на правата на пациентите кај ромското население, во насока на помагање на раэвојната компонента эа оваа популациска група во рамките на политиките на министерствата эа эдравство, лекарските асоцијации, парламентите, граѓанското општество и академските эаедници; иэработка на научен труд и предлог легислатива, во соработка со менторите, кои треба да им послужат на Министерството эа эдравство, Лекарската комора на РМ, ромските НВО и други субјекти во регионот.

поддршка на Проектот

Овој проект е поддржан од International Policy Fellowship, эаедничка програма на OSI и Center for Policy Studies при Централно-европскиот универэитет (CEU) во Будимпешта.                ipf logo                       cps logo