ÜTEMTERV ROMÁNIA RÉSZÉRE

Bevezetés

A 2002-es országjelentés szerint Románia előrelépett a koppenhágai kritériumok teljesítése terén. A politikai feltételeket illetően megállapítja, hogy még további erőfeszítésekre van szükség, de nem emel ki egyetlen területet sem. Románia előrelépett a működő piacgazdaság megteremtését illetően is, de még nem teljesítette a koppenhágai kritériumokat, sem az acquis átvételével, alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatos feltételeket.

 

Adminisztratív és bírói kapacitás

Több területen növekvő hézag van a jogszabályok átvétele és ezek alkalmazása, illetve végrehajtása között az adminisztratív kapacitás hiánya miatt. Az országjelentés ugyanakkor elismeri, hogy 2002-ben fontos lépést jelentett a közigazgatással kapcsolatos reform megszületése. A feladatok közé tartozik a köztisztviselőkre vonatkozó 1999-es törvény továbbfejlesztése, a köztisztviselők politikai függetlenségének és számonkérhetőségének garantálása, a modern humánerőforrás menedzsment elemeinek bevezetése, és az adminisztratív kapacitás erősítése, hogy Románia teljes mértékben fel tudja használni az EU alapokat. Ugyancsak garantálni kell a bírák függetlenségét és átfogó stratégiát kell kidolgozni a bírói rendszer működésének javítására.

Gazdasági reform

A 2002-es országjelentés szerint Románia fontos lépéseket tett a működő piacgazdaság kiépítésére: így csökkentette az inflációt, számos pici intézményt hozott létre, megtörtént a bankszektor felülvizsgálata, javult a pénzügyi szektor ellenőrzése és tovább léptek a privatizáció területén is. A kereskedelmi és árliberalizáció az energiaárak jelentős módosításával párosult, és megkezdődött az adóreform is. A jelentés szerint további erőfeszítésekre van szükség a makrogazdasági stabilitás érdekében. A feladatok közé tartozik a bérek megszorítása a közszférában, az adószabályozás és adminisztráció reformja, a költségvetési eljárás reformja, a csődeljárások hatékonyságának növelése, a nem banki pénzügyi szektor fejlesztése, a szabadalmi jogok kikényszerítése, a bankszektor privatizációjának befejezése, a közvetett és közvetlen állami segélyek csökkentése.

Az acquis fejezetei

Az áruk szabad áramlása

A rövid távú feladatok közé tartozik az európai szabványok átvétele, és az élelmiszerbiztonsági rendszer felkészítése az uniós követelményekhez. Középtávú feladat az ipari termékekre vonatkozó acquis átvételéhez szükséges adminisztratív kapacitás növelése, és az árukra vonatkozó kölcsönös elismerés elvének átvétele a román törvényekbe. A fejezetet még nem zárták le.

Személyek szabad áramlása

Fontos feladat a diplomák és szakképzettségek kölcsönös elismerésével kapcsolatban a tananyag és a tréningek felülvizsgálata, elsősorban a nővéri, az orvosi, a fogorvosi, és a gyógyszerészi szakmában. Középtávú teendő annak biztosítása, hogy a törvénykezés megfeleljen a Közösségi szabályoknak, különös tekintettel a nemzetiségi, a lakóhelyi és nyelvi szempontokra. A külföldiek státuszára vonatkozó törvénynek teljes mértékben meg kell felelnie az acquis-nak és fejleszteni kell a társadalombiztosítási rendszer adminisztratív struktúráját. A fejezetet még nem zárták le.

Szolgáltatások szabad áramlása

Tovább kell javítani a pénzügyi felügyelet hatékonyságát és főként az értékpapírok és biztosítások terén létre kell hozni az ehhez szükséges intézményeket. A nem pénzügyi szektorra vonatkozó törvényeket a lehető legrövidebb időn belül felül kell vizsgálni. Középtávon az értékpapírokkal kapcsolatos törvények végrehajtásához biztosítani kell a megfelelő humánerőforrást, valamint át kell ültetni az acquis-nak megfelelő adatvédelmi

szabályozást. A fejezetet még nem nyitották meg.

A tőke szabad mozgása

A legfontosabb feladatok közé tartozik a közvetlen befektetésekkel kapcsolatos megszigorítások eltörlése és a pénzmosás elleni törvény felülvizsgálata. A fejezetet még nem zárták le.

Társasági jog

Fokozni kell a harcot a hamisítás és a kalózkodás ellen a szabadalmi és a szerzői jogok védelmében. Folytatni kell az acquis átültetését a Gazdasági Érdekcsoportokat, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott külföldi ítélkezés végrehajtását illetően. A hamisítványokkal kapcsolatban erősíteni kell a határellenőrzéseket és az érintett hatóságok közti együttműködést. A fejezetet ideiglenesen lezárták.

Versenypolitika

A feladatok közé tartozik a Versenytanács és a Versenyhivatal közti együttműködés erősítése, és mindkét intézmény felelősségének növelése, a monopólium-ellenes törvény meghozatala, az állami támogatási rendszer átalakítása és a versenyszabályok betartásának kikényszerítése. A fejezetet még nem zárták le.

Mezőgazdaság

Romániának további erőfeszítéseket kell tennie, hogy megerősítse az acquis végrehajtásához szükséges adminisztratív kapacitást, elsősorban az állatorvosi és növény-egészségügyi területen és meg kell gyorsítani a strukturális reformokat a mezőgazdasági és az agrár-élelmiszer szektorban. Jelentős beruházásokra van szükség a földnyilvántartási reform végrehajtásához, létre kell hozni a Farm Számviteli Adatbázist és ki kell dolgozni az új bortörvény végrehajtását szolgáló intézkedéseket. A fejezetnek még csak az állatorvosi és növény-egészségügyi részét nyitották meg.

Halászat

A közelmúltban elfogadott törvény végrehajtásához ki kell alakítani a megfelelő adminisztratív struktúrát. Egyértelműen meg kell határozni a Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és Erdőgazdasági illetve a Vízügyi és Környezetvédelmi Minisztérium hatáskörét és felelősségét. Erősíteni kell az ellenőrző tevékenységet és nagyobb hangsúlyt kell fektetni a halászati ellenőrzés tréningjére. A Mezőgazdasági Minisztériumon belül fel kell állítani egy külön Halászati Részleget és a Strukturális Alapok Hivatalát. A fejezetet ideiglenesen lezárták.

Közlekedés

Romániának jelentős beruházásokat kell megvalósítania, hogy teljesítse az acquis követelményeit. További erőfeszítéseket kell tennie a közúti közlekedésben a pénzügyi, szociális és technikai követelmények teljesítése érdekében, a légi-és a tengeri közlekedésben át kell ültetnie és végre kell hajtania a vonatkozó acquis-t , jelentősen javítania kell a tengeri közlekedés biztonságát, és át kell alakítania a belvízi hajózást az EU előírásoknak megfelelően. A fejezetet még nem zárták le.

Adózás

Elsősorban a bevétel begyűjtés és az adó-visszatérítés szisztémáját kell javítani, és fontos feladat az áfa visszatérítésekkel kapcsolatos csalások csökkentése. A fejezetet még nem zárták le.

Gazdasági és Monetáris Unió

Folytatni kell az acquis vonatkozó részének átültetését a román jogrendbe. Középtávú feladat a jegybank függetlenségével kapcsolatos acquis átvétele a közszféra közvetlen finanszírozásának tilalma, és a kormány pénzügyi statisztikáinak harmonizálása az ESA' 95 előírásaival. A fejezetet ideiglenesen lezárták.

Statisztika

Romániának további erőfeszítéseket kell tennie a statisztikai módszertan, valamint az adatok minőségének javítására. Fontos feladat a megfelelő adminisztratív kapacitás kiépítése, és vigyázni kell, hogy ne csökkenjen tovább a meglévő szakembergárda létszáma. Középtávú feladat az Intrastat rendszer bevezetése. A fejezetet ideiglenesen lezárták.

Szociális és foglalkoztatáspolitika

El kell fogadni az új munkatörvénykönyvet, folytatni kell az munka-és egészségvédelemmel kapcsolatos acquis átvételét és végrehajtását, alkalmazni kell a diszkrimináció-ellenes, a terhes nők védelmére vonatkozó és az éjszakai munkavégzéssel kapcsolatos előírásokat. Át kell venni és alkalmazni kell a dohánnyal kapcsolatos irányelvet. További feladat az intézmények közti együttműködés megteremtése, a szociális felelősségek decentralizálása, a költségvetési szervezetek és a szükséges személyzet biztosítása. A fejezetet ideiglenesen lezárták.

Energia

Romániának komoly erőfeszítéseket kell tennie, hogy megoldja a szektor strukturális gondjait: ebbe beletartozik az energia számlák nem-fizetése, a Termoelectrica átszervezése, az energiahálózat hatékonyságának javítása. A jelenlegi energia termék-orientált politikáról át kell térnie az energia megtakarításon alapuló politikára. Romániánk folytatni kell az előkészületeket, hogy időben és teljesen át tudja ültetni és végre tudja hajtani a vonatkozó acquis-t, és ehhez meg kell erősítenie az újonnan felállított testületek ( pl a nukleáris biztonságért felelős testületek) adminisztratív kapacitását is. Folytatni kell az olajtartalékok megfelelő szintű létrehozását is. A fejezetet még nem zárták le.

Iparpolitika

Romániának teljesen átlátható módon be kell fejeznie a privatizációt, egyszerűsítenie és stabilizálnia kell az üzleti környezetet, egyúttal vonzóbbá tenni a külföldi tőkebefektetések számára, és kialakítani a közösségi iparpolitika átvételéhez és alkalmazásához szükséges adminisztratív kapacitást. A fejezetet ideiglenesen lezárták.

Kis-és középvállalkozások

Fontos feladat a kisvállalkozásokkal kapcsolatos akadályok megszüntetésére kialakított közösségi akcióterv alkalmazása, és a jogi és adminisztratív környezet javítása. Végre kell hajtani az Kisvállalkozókat érintő Európai Charta rendelkezéseit és intézkedéseket kell hozni a szektorban működő különböző ügynökségek együttműködése érdekében. A fejezetet ideiglenesen lezárták.

Kutatás-fejlesztés

Ahhoz, hogy Románia a lehető legjobban ki tudja használni a VI. sz. keretprogram előnyeit, amelyben 2002-2006 között részt vesz, növelni kell adminisztratív kapacitását. A fejezetet ideiglenesen lezárták.

Oktatás, képzés

További erőfeszítéseket kell tenni az acquis vonatkozó részének átültetéséhez és biztosítani kell, hogy a reformkezdeményezések megvalósításához megfelelő pénzügyi források is rendelkezésre álljanak. A fejezetet ideiglenesen lezárták.

Telekommunikáció és információs technológia

Folytatni kell a vonatkozó acquis átvételét és a lehető leggyorsabb végrehajtását, beleértve a szükséges adminisztratív kapacitás kiépítését. A fejezetet ideiglenesen lezárták.

Kultúra és audiovizuális politika

A legfontosabb feladat a megfelelő acquis átvétele és az alkalmazásához szükséges adminisztratív kapacitás biztosítása. Speciális tréningeket kell tartani a Nemzeti Audiovizuális Tanács tagjai számára. A fejezetet még nem zárták le.

Regionális politika és a strukturális eszközök koordinációja

Meg kell határozni a helyi hatóságok felelősségét és erősíteni kell a minisztériumok közti együttműködést. Létre kell hozni a megfelelő pénzügyi és a hatékony ellenőrzési rendszert. Ki kell építeni a szükséges adminisztratív kapacitást, figyelembe véve a programozást és a projektek elkészítésének szükségleteit is. A fejezetet még nem zárták le.

Környezetvédelem

Romániának elsősorban biztosítania kell az acquis megvalósításához szükséges kapacitásokat, és garantálnia, hogy a törvények reális határidőket tartalmaznak. Helyi szinten jelentős forrásokra van szükség a meglévő személyzet helyzetének javításához, hogy új környezetvédelmi felügyelői státuszokat hozzanak lére, és hogy megfelelő képzésben részesüljenek. Javítani kell a környezetvédelemi témákban érintett minisztériumok együttműködését. A fejezetet még nem zárták le.

Fogyasztó- és egészségvédelem

Romániának folytatnia kell a vonatkozó közösségi jogszabályok átvételét, elsősorban a fogyasztói hitel, az üdülőhasználati jog, a fogyasztási javakkal kapcsolatos jótállások és szavatosságok terén. Különös hangsúlyt kell fektetnie a meglévő törvények végrehajtására, és rendkívül fontos az adminisztratív struktúra megerősítése, főként a piacfelügyelet területén.

Növelni kell a fogyasztói felügyeletek szerepét. A fejezetet ideiglenesen lezárták.

Bel-és igazságügyi együttműködés

Folytatni kell a jogharmonizációt olyan területeken, mint amilyen a migráció, Schengen, a kábítószer elleni küzdelem, és a bíróságok együttműködése. Javítani kell a koordinációt a végrehajtó testületek között. Külön figyelmet kell szentelni a csalás és a korrupció-ellenes harcért felelős testületek munkájának. Növelni és erősíteni kell a bírói kapacitást, garantálva a teljes függetlenséget. A fejezetet még nem zárták le.

Vámunió

Folytatni kell a jogharmonizációt a vámjog területén, külön figyelmet szentelve a szabadkereskedelmi zónák státuszának. További erőfeszítéseket kell tenni a vámhatóságokon belül meglévő korrupció csökkentésére, továbbá a vámszervek és más végrehajtó szervek közti együttműködés erősítésére. A fejezetet ideiglenesen lezárták.

Külkapcsolatok

A feladatok közé tartozik a kétoldalú beruházási egyezmények átalakítása az EU tagsággal járó kötelezettségeknek megfelelően. Ugyanakkor ki kell alakítani annak a mechanizmusát is, hogy átvizsgáljanak minden kereskedelemmel kapcsolatos törvényt annak szellemében, hogy azok megfeleljenek Románia nemzetközi kötelezettségeinek. A fejezetet ideiglenesen lezárták.

Közös kül-és biztonságpolitika

Romániának biztosítania kell, hogy külpolitikai orientációja megfelel az EU fejlődő és kül- és biztonsági politikájának, elfogadja a gazdasági szankciókra vonatkozó törvényeket és befejezi az adminisztratív kapacitás kiépítését. Biztosítania kell továbbá, hogy nemzeti politikái megfelelnek az EU közös álláspontjának és nemzetközi fórumokon ezt képviseli. Külön figyelmet kell szentelni annak a kétoldalú egyezménynek, amelyet Románia 2002 augusztusában kötött az Egyesült Államokkal a más nemzetiségűek kiadásának megtagadásáról a Nemzetközi Bíróságnak, és amely nincs összhangban azokkal az elvekkel, amelyeket a Tanács 2002. szeptemberében fektetett le. A fejezetet ideiglenesen lezárták.

Pénzügyi ellenőrzés

További erőfeszítéseket kell tenni a pénzügyi ellenőrző rendszerre vonatkozó jogszabályok

Átültetésére: növelni kell az adminisztratív kapacitást a közösség pénzügyi érdekeinek védelmében és meg kell erősíteni az előírt intézményi struktúrákat. A fejezetet még nem zárták le.

Pénzügyi és költségvetési intézkedések

További erőfeszítéseket kell tenni a közösségi költségvetéssel kapcsolatos pénzügyi folyamatok átláthatósága és hatékonysága érdekében. Romániának folytatnia kell az ESA 95 átültetését és különös figyelmet kell szentelnie a GNP kiszámításának módszerére és minőségére, továbbá dolgoznia kell az áfa alap kiszámításának javításán is. A fejezetet még nem nyitották meg.

Forrás: COM (2002) 624final
Készítette: Euro-Info Service, 2003.

back