TELEPÜLÉSTUDOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI FÜZETEK

Dr. Szirmai Viktória

A TELEPÜLÉSSZOCIOLÓGIA ALAPJAI


A sorozat füzetei a

 

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI FŐISKOLA, BUDAPEST KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERIPARI EGYETEM, BUDAPEST ÁLLAMIGAZGATÁSI FŐISKOLA, BUDAPEST KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, BUDAPEST

 

közös kezdeményezésére az "Építés Fejlődéséért" Alapítvány támogatásával készülnek.

Sorozatszerkesztő: Szendrőné dr. Font Erzsébet, főosztályvezető Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Területi Tervezési Főosztály

Az egyes füzetek

 

 

lektora:

1.

Dr. Kiss László

 

2.

Laky Csaba

 

3.

Dr. Kulcsár Dezső

 

4.

Mezősné Szilágyi Kinga

 

5.

Mezősné Szilágyi Kinga

 

6.

Dr. Jámbor Imre

 

7.

Dr. Enyedi György

 

8.

Dr Török Gábor

 

9.

Dr. Tóth Zoltán

 

10.

Dr. Tóth Zoltán

 


A SOROZAT EDDIG ELKÉSZÜLT FÜZETEI:

1.                   A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MÜKÖDÉSE, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS FELADATAI

Dr. Kiss Sándor, tanszékvezető főiskolai docens Államigazgatási Főiskola, Budapest Szervezési, Vezetési Tanszék

2.                   A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA

Darázs Imréné, főosztályvezető-h. Ferenczi Jbzref, mb. vezérigazgató

Belügyminisztérium, Budapest Profit Invest Rt., Budapest Őnkormányzati Gazdasági Főosztály

 

3.                    A TELESGAZDASÁG ALAPFOGALMAI

Bokor Pálné dr., egyetemi adjunktus Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Gazdaságföldrajz Tanszék

 

4.                    TELEPÜLÉS-ÖKOLÓGIAI ALAPFOGALMAK

Dr. Jámbor Imre, tanszékvezető egyetemi docens Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest Tájrendezési Tanszék

5.                   A TELEPÜLÉS ZÖLDTERÜLETEINEK ELEMZÉSE

Dr. Jámbor Imre, tanszékvezető egyetemi docens Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest Tájrendezési Tanszék

 

6.                   A KÖRNYEZET TERHELHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

Mezósné Szilágyi Kinga, tudományos munkatárs Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest Kert- és Településépítészeti Tanszék

 

7.                    A TELEPÜSSZOCIOLÓGIA ALAPJAI

Dr. Szirmai Viktória, tudományos főmunkatárs Magyar Tudományos Akadémia, Budapest Szociológiai Kutatóintézet

 

8.                    AZ INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGI ALAPFOGALMAK

Dr. PéterfalviAttila, főiskolai adjunktus Államigazgatási Főiskola, Budapest Jogi Tanszék

 

9.                    BEÉPÍTÉSI TÍPUSOK MAGYARORSZÁGON

Dr. Meggyesi Tamás, egyetemi tanár Locsmdndi Gábor, egyetemi docens Budapesti Műszaki Egyetem Urbanisztikai Intézet

 

10.                         A XX. SZÁZAD URBANISZTIKÁJÁNAK TÖRTÉNETE

Dr. Meggyesi Tamás, egyetemi tanár Budapesti Műszaki Egyetem Urbanisztikai Intézet


TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS                                                                                       4.

I.    ELMÉLETTÖRTÉNETI ALAPOK                                                7.

1.    A város- és faluszociológia kialakulása és fejlődése                         7.

2.    A hazai hagyományok                                                                  16.

II. A VÁROS- ÉS FALUSZOCIOLÓGIA FŐBB KUTATÁSI PROBLÉMÁI                                                                                20.

1.    Az urbanizáció társadalmi problémái                                             20.

2.    Az ökológiai-társadalmi viszonyok problematikája                         26.

2/1  A meghatározó mechanizmusok                                                    26.

2/2  Az ökológiai társadalmi szerkezet                                                  28.

2/3  Az új lakótelepek szociológiai problémái                              29.

2/4  A szegregáció problematikája                                                       32.

III.  A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS- ÉS TERVEZÉS TÁRSADALMI

KONFLIKTUSAI                                                                       35.

3/1  Az államszocialista településfejlesztés- és tervezés

mechanizmusai                                                                            35.

3/2  A város-falu egyenlőtlenségek problematikája                                40.

3/3  A területfejlesztés új folyamatai                                                     43.

3/4  A polgári átmenet és a regionális egyenlőtlenségek                         44.

TÁBLÁK                                                                                           48.

IRODALOMJEGYZÉK                                                                      49.


BEVEZETÉS

 

A településszociológia a térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek rendszerét, a térbeli-társadalmi konfliktusokat és érdekviszonyokat vizsgálja a városokban és falvakban, a regionális rendszerekben, a településhálózat egészében.

A modern településhálózatra éles különbségek jellemzők: a különböző típusú településeken eltérőek a munkavállalás lehetőségei, az egészségügyi, az oktatási, a kulturálódási feltételek, a továbbtanulás esélyei, a szolgáltatások, a közlekedés. A települések társadalmi jellegzetességei, az emberi kapcsolatok, értékek és normák, a szubkultúrák is sajátosak. A település infrastrukturális és társadalmi adottságai és főleg különbségei jelentős hatással vannak az emberek mindennapi életére: a lakóhelyi életfeltételek és a helyi társadalmi környezet a társadalmi szerkezetben elfoglalt helyzet fontos meghatározó tényezője.

A településekkel kapcsolatos szociológia ismereteket történetileg a különböző szakszociológiai kutatások, a városszociológia, a faluszociológia vizsgálati eredményei adják. A településszociológia szakszociológiákon keresztül megvalósuló fejlődése a szociológia tudománytörténeti fejlődéséből adódott, amely a század eleje óta szakágakra bomlott.

A településszociológiai eredmények más településsel foglalkozó tudományok ismereteiből, így a település- és társadalomföldrajzból, az urbanisztikából, gazdaságföldrajzból, néprajból, stb. is építkeztek.

Magyarországon a hatvanas években bontakozik ki a város- és faluszociológia. A kutatások egy jelentős körét az urbanizáció más társadalmi problémái érdeklik: a városban ás a falun lejátszódó modern átalakulás., a települések közötti közeledési folyamatok, a még meglévő különbségek. Ebben az időszakban úgy tűnt, hogy az urbanizáció általánossá válik, s hogy eltűnnek a térbeli különbségek. A nagyvárosi egyenlőtlenségek, a város ökológiai-társadalmi szerkezete, a társadalmi rétegek nagyvárosi, illetve térbeli elhelyezkedését meghatározó mechanizmusok problematikája a hatvanas évek derekán kezdi a városszociológusok egy körét foglalkoztatni. A kutatásokból kiderül, hogy az urbanizáció sokkal inkább egyenlőtlenségekkel, mint kiegyenlítő mechanizmusokkal jár. A városi egyenlőtlenségeket az államszocialista településfejlesztés- és tervezés, valamint a centralizált lakásgazdálkodási modell, a mögötte meghúzódó politikai, hatalmi és ideológiai érdekek alapmechanizmusai határozzák meg.

A hetvenes években jelenik meg a településfejlesztés- ás tervezés társadalmi konfliktusait, a fejlesztés- és tervezés érdekdefiniáltságait vizsgáló kutatási irány. Ezek a vizsgálatok tovább lépnek a térbeli egyenlőtlenségek feltárásában. A várasok és falvak, a falvak különböző típusai, valamint a régiók közötti egyenlőtlenségekre is fény derül. A kutatások azt is kimutatják, hogy a térbeli egyenlőtlenségek legkülönbözőbb típusai mögött ugyanaz a mechanizmus húzódik meg, a redisztributív területi irányítás és gazdálkodás (a központosított többlettermék elvonás és újraelosztás rendszere).

A mai településszociológiai kutatások problémája: a polgári átmenet, a kialakuló piacgazdaság milyen hatással van a korábbi egyenlőtlenségekre? S noha a válasz még korántsem egyértelmű, a legfrissebb kutatások a korábbi egyenlőtlenségek részben újjáalakulásáról, részben ismételt megszilárdulásáról adnak számot.

A "Településszociológia alapjai" című jegyzet a város és a faluszociológia elméleti alapjai, a nemzetközi és a hazai hagyaték áttekintését követően a településszociológiai kutatások fontosabb eredményeit mutatja be. Így az urbanizációval kapcsolatos szociológiai problémákat, a nagyvárosi ökológiai szerkezettel összefüggő kérdéseket: a centralizált területfejlesztés- és tervezés társadalmi egyenlőtlenségeit, konfliktusait, a ma kibontakozó folyamatokat. Az irodalomjegyzék további segítséget ad az egyes kérdések elmélyültebb tanulmányozásához.


I. ELMÉLETTÖRTÉNETI ALAPOK

 

1. A VÁROS- ÉS FALUSZOCIOLÓGIA KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE

 

A város- és faluszociológia születése egybeesik a tradicionális falusi társadalmak felbomlásával, illetve az urbanizáció kibontakozásával. Az iparosodás kezdeti szakaszának óriási munkaerő-szükséglete fellazította a falusiak helyhez kötöttségét, s a falu lakói tömegesen vándoroltak a városokba. Az iparosodás és a városi fejlődés valósággal szétfeszítette a társadalmi élet és az emberi kapcsolatok hagyományos mintáit.

A hagyományos életformák válsága a városi környezetben érződött a legélesebben. Az urbanizáció, a rohamos városnövekedés kezdeti szakaszában éppen a negatív jelenségek vonták magukra a társadalomkutatók figyelmét: a falusi közösségek életében oly fontos családi, rokoni, szomszédsági kötelékek fallazulása, háttérbe szorulása, a deviáns viselkedési formák - a búnőzés, a prostitúció, az alkoholizmus, az öngyilkosság - elharapódzása, a lakásnyomor és a nyomornegyedek, a szegénység.

Ennek az elsődlegesen szociális érdeklődésnek a jegyében kezdődött meg a századforduló körül a város társadalmi problémáinak empirikus vizsgálata, elsősorban Angliában, majd az Egyesült Államokban is.

Az amerikai Lynd házaspár az 1919-1933. évi világválság előtt és után folytatott kutatásaiban arra keresett választ, hogyan formálja át az urbanizáció "Middletown" - a tipikusnak tűnő amerikai kisváros életét, a helyi társadalmi struktúrát, az életmódot, a kommunikációs viszonyokat, a szellemi kultúrát és a lokális hatalmi viszonyokat.

A városszociológia mint szakszociológia kialakulásában döntő jelentőségű volt az un. chicagói iskola munkássága. Park, Burgess és Mckenzie 1925-ben megjelent munkájukban rámutatnak, hogy a városi társadalom és általában a társadalom jelenségeinek megértésében a környezeti viszonyok, az élet tárgyi feltételei és kiváltképpen a tér szerkezete, fizikai struktúrája magyarázó erővel bírnak; a társadalom térbeli szerveződésében törvényszerűségek mutathatók ki. /Park, Burgess és Mckenzie, 1925/ Mivel felfogásukat a biológia egyik ágának, az élőlények és környezetük viszonyát tanulmányozó ökológiának az analógiájára dolgozták ki annak szemléletét és kategóriáit alkalmazva az emberi társadalomra -, humán ökológiának nevezték el.

Elméletük igazolása céljából számos kutatást végeztek a településszerkezet és a társadalmi struktúra, valamint kapcsolatuk feltárására. Megállapították, hogy a városok belső térbeli szerkezete differenciált, és bizonyos általános szabályszerűségeket mutat. A különbség elsősorban a városi társadalmi élet funkcióinak térbeli elkülönüléséből adódik. Így a városközpontban összpontosulnak az igazgatás, az üzleti élet és a szórakoztatás funkciói. A belvárost az úgynevezett átmeneti övezet veszi körül, amelynek hatalmas és általában rossz állapotban lévő bérházai a vidékről felvándorolt munkásoknak és a csavargóknak, a bűnözőknek adnak szállást. A következő övezet az ipari munkások otthona, majd ezt követik a gazdag társadalmi rőtegek villanegyedei. Végül a város szálán az elővárosok és kertvárosok találhatók.

A térbeli eltérések a társadalmi összetétel, a társadalmi élet jellegzetességeiben is megnyilvánulnak: az egyes térbeli egységekben sajátos magatartási minták, tipikus társadalmi kapcsolatok, érték- és normarendszerek, szubkultúrák alakulnak ki. Tehát a nagyváros térbeli-fizikai egységei egyben társadalmi egységek is; ezeket ökológiai egységeknek vagy természetes övezeteknek (natural areas) nevezték el.

A klasszikus humán ökológusok szerint a természetes övezetek az ökológiai folyamatok - a szukcesszió, az invázió, a migráció, a fluktuáció és a szegregáció - révén alakulnak ki. Az ökológiai folyamatok a társadalomban végbement változások következményei: egyrészt a népesség, másrészt a városi funkciók térbeli mozgásait jelentik.

A chicagói iskola kutatói ennek a metodológiának az alapján vizsgálták és magyarázták a város neurotikus jelenségeit és az emberi kapcsolatok felbomlását is.

Néhány ökológus igazolta, hogy a nagyvárosokban vannak olyan természetes övezetek, amelyek kedveznek a társadalmi deviancia kialakulásának. Ezek a nagyvaros fizikailag leromlott állapotban levő negyedei, ahol főkent a társadalmon kívül álló rétegek, csavargók, bűnözök, alkoholisták, kábítószerfogyasztók élnek. Az úgynevezett slumok sajátos fizikai ás társadalmi viszonyaiban olyan szubkultúra formálódik ki, amelynek normái ellentétesek a társadalmilag elfogadott értékekkel. Burgess az ökológiai folyamatokból, nevezetesen a városon belüli mobilitásból vezette le a társadalmi normáktól eltérő magatartást. A mobilitás eredményeként a városiaknak nincs állandó és szoros csoportkapcsolatuk, vagyis nem állnak tartós társadalmi kontroll alatt. A társadalmi ellenőrzés hiányában az egyen könnyen sodródik a bűnözés felé.

Noha a humán ökológia jegyében fogant kutatások gazdag és értékes empirikus anyagot eredményeztek, túlnyomóan biológiai analógiákra épülő elméleti-fogalmi apparátusuk hamarosan elégtelennek bizonyult a feltárt jelenségek magyarázatára. Az elméleti útkeresésben kiemelkedő szerepe volt L. Wirthnek, aki a humán ökológia eredményeit a klasszikus szociológia kérdésfeltevéseivel kapcsolta egybe.

Wirth a patologikus jelenségeket és az emberi kapcsolatokban tapasztalt válságjeleket a nagyváros három lényeges tulajdonságival magyarázta: a nagy lélekszámmal, a népsűrűséggel, valamint a varos differenciált társadalmi szerkezetével. /Wirth, 1938/ E három jellemzőből szerinte szűkségképpen következik a primer kapcsolatok felbomlása, a kapcsolatok elszemélytelenedése, felületessége, és mindebből a társadalmi kontroll hiánya.

Wirth a fenti három tényezőből kiindulva értelmezte a város általános társadalmi jellegzetességeit is. Koncepciója szerint e három vonás egy sajátos típusú társadalmi szerveződést, illetve életformát eredményez, az urbanizmust, melyet a másodlagos csoportkapcsolatok dominanciája és az elsődleges kapcsolatok felbomlása jellemez. Wirth koncepciója hosszú időre megalapozta a városkutatások gyakorlatát. Városkoncepcióját paradox módon Redfield "folk"-társadalom elmélete erősítette meg. A tradicionális népi közösséget Redfield a városi társadalom ellenpólusaként olyan integrált egységnek írta le, amelyet teljesen átfognak és meghatároznak a családi-rokoni-szomszédsági kapcsolatok. /Redfield, 1947/

A felfogás mélyén Tönnies "Gemeinschaft-gesellschaft" tipizálása, a falusi és a városi társadalom ellentétes értelmezése is megtalálható. Az amerikai faluszociológia nagymértékben támaszkodott Tönnies munkásságára: az amerikai vidéki társadalom viszonyairól feltárt tények és módszerek az európai falukutatásokra is jelentős hatással voltak. /Vágvölgyi, 1985/

Az 1950-1960-as években a városi és a falusi életformának a fenti kettősségben való értelmezése egyre inkább kétségessé vált. Egyfelől a faluval kapcsolatos újabb kutatási eredmények azt bizonyították, hogy a falu integráltnak tűnő társadalmában súlyos konfliktusok élnek, hogy az integráltság inkább illúzió, mintsem valóság. /König, 1967/ Másfelől számos nagyvárosi kutatás a hamar eltemetett primer - baráti, szomszédsági, családi kapcsolatok továbbéléséről, funkcionálásáról számolt be. Kiderült, hogy a nagyvárosi ember egyidőben, egyszerre tartozik mind primer csoportokhoz, mind pedig a szekunder társadalmi szervezetekhez. A primer csoportok szerepének növekedésével szükségszerűen csökken a másodlagos szervezetekben való részvétel intenzitása, és megfordítva.

Az újabb empirikus kutatások eredményeinek összegzése alapján olyan álláspont alakult ki, hogy a mai nagyvárosokban mind a wirthi, mind a redfieldi modell megtalálható; az emberi kapcsolatok tradicionális, "falusi" és modern, városi formái is. /p1. Castells, 1972/ Egyes kutatók a közösségi élet e két típusát meghatározott városnegyedekhez kötik. S. F. Fava New York három különböző negyedében (a központban, a városszélen és egy szuburb negyedben) végzett felmérései azt mutatták, hogy a szomszédsági kapcsolatok annál erősebbek, minél messzebb van az adott városrész a belvárostól. /Fava, 1960/ A belvárosi és a szuburb életforma közötti radikális különbség alapján indokoltnak látta a wirthi "urbanizmus" mellett "szuburbanizmus mint életmód" kategória bevezetését. P. Willmott és M. Young is arra a megállapításra jutott, hogy a tradicionális kapcsolatok London régi, belső munkásnegyedeit jellemzik, míg a modern városi élet a középosztály által lakott külvárosokat. /Willmott és Young 1960/ H. Gans 1962-ben megjelent, összegző jellegű dolgozatában szintén csak a belváros jellegzetességének tartja a Wirth által leirt életformát, a tradicionális kötödések továbbélését a külváros sajátjának tekinti. /Gans, 1962/

A francia M. Castells a két életforma-típust nem a különböző városrészekhez kapcsolja, hanem a tradicionális közösségi élet mintáit Általában a lakóhelyhez, a modern városi élet jellegzetességeit pedig a város egészéhez. Vagyis a városlakók primer kapcsolatai, tradicionális magatartási formái elsősorban lakóhelyükhöz kötődnek, míg a szervezeti viszonyok és a felszínesebb kapcsolatok a városban betöltött funkcionális helyűkből következnek. /Castells, 1972/

A hatvanas évek közepén H. Hoyt a városi szerkezet klasszikus modelljének a torzulásairól ír. /Hoyt, 1973/ A tanulmányban kifejti, hogy a húszas évek óta lezajlott városnövekedési, valamint egyéb folyamatok eredményeként megváltozott a városszerkezet klasszikusnak hitt modellje. A városnövekedés a centrumból áttevődött az elővárosokba, miközben megváltozott a központok etnikai összetétele is. A középosztály jövedelmi viszonyainak emelkedése miatt is a fehér lakosság a belvárosból, de az átmeneti övezetből is kiköltözött a kertvárosokba. A 20-as, 30-as években a nagyvárosokat meg nem vette körül kertvárosi gyűrű. Hoyt szerint a magángépkocsik majdhogynem általánossá válása igen fontos tényezője a városi lakásság kiáramlásának, a családi házak vasútvonalaktól távol eső építésének, valamint a bevásárló központok és szétszórt ipartelepek kialakításának. /ld. uo.178 old./

Ez és az ehhez hasonló belső reformkísérletek sem tudják a hagyományos ökológiai megközelítést megvédeni. A hatvanas évektől egyre inkább kétségbe vonják a humán ökológia magyarázó elveit. Gans vonta le elsőként általánosító jelleggel azt a következtetést, hogy - szemben a wirthi koncepcióval - nem beszélhetünk egységes nagyvárosi életformáról, és hogy a városban létező sokféle életforma magyarázatánál alapvetően nem az ökológiai viszonyokból, hanem a társadalmi-foglalkozási rétegződésből kell kiindulni. /Gans, 1962/ Castells is azzal érvel, hogy a chicagói iskola ökológiai determinizmusa túlhaladott. Az ökológiai irányzat nem számolt azzal, hogy a tér szerkezete, igénybevétele és fizikai jellege a társadalmi csoportok aktív tevékenységének eredménye. Castells elismeri, hogy minden társadalom örökli az előző nemzedék által kialakított ökológiai viszonyokat, s ezek valóban befolyásolják a további társadalmi gyakorlatot. Csakhogy a csoportok képesek a teret átalakítani és új társadalmi tartalommal megtölteni. Ezért - vonja le a konklúziót Castells - a város közösségi életében nagyobb jelentősége van a társadalmi, foglalkozási csoportoknak, a csoportok szubkulturális viszonyainak, mint az ökológiai tényezőknek. /Castells, 1972/

A humán ökológia elméleti meghaladását egész sor empirikus kutatás eredményei készítették elő. Gint és Fava az amerikai kertvárosokban végzett kutatásaik eredményeként rámutattak, hogy e lakónegyedek jellegzetes életmódja nem ökológiai jellemzőkből, hanem az amerikai társadalom általános értékeiből, az egyéni fogyasztást előíró normatívákból adódik. /Gint és Fava, 1964/ Willmott és Young ugyancsak a társadalmi szerkezetet tartja az életmód, magatartás és kultúra alapvető változójának. Megállapításukat kutatásaikkal igazolják, amelyek szerint a munkásnegyedekben még urbanisztikai feltételek nélkül társadalmi, és nem ökológiai helyzetéből következik. Ezzel szemben a középosztály befelé fordultsága, kapcsolatnélkülisége ökológiai viszonyokkal, urbanisztikai feltételekkel is csak nehezen befolyásolható. Kétségtelen viszont, hogy az ökológiai viszonyok változása végül is befolyással van a középosztály társadalmi helyzetéből magyarázható életmódjára. A képletet ennek alapján tehát módosítani kell: a város társadalmi jellegzetességeinek alapvető változója a társadalmi struktúra, de hatásának érvényesüléséhez a megfelelő ökológiai feltételek is szükségesek. /Willmott és Young 1960/

A mai szociológusok a klasszikus humán ökológia gyengeségének értékelik a történelmi szemlélet hiányát is, mondván, hogy történelmi megközelítés nélkül, csupán empirikus tényekből lehetetlen helytálló elméleti általánosításokat levonni. Ezért is fontos Max Weber munkássága, aki a falu és a város jobb megértéséhez egyaránt hozzájárult gondolkodásának, módszertani szempontjainak történeti szemlélete révén. /Weber, 1925, 1970/ Weber munkásságában különösen fontos felismerés, hogy a város egy sajátos típusa, nevezetesen a nyugati város, kedvező hatással van a tőkés gazdálkodásra. Mégpedig azért, mert a nyugati városok fejlődésében létrejött a feudális államon belül viszonylag önállóságot élvező, szabad polgárokból álló helyi közösség. E városok előbb-utóbb autonóm közigazgatási és politikai egységekké váltak - ami a más jelleggel, más funkciókkal kialakuló keleti, ázsiai városokban nem következett be -, és igy képesek voltak a lokális közösség gazdasági érdekeinek a feudális állammal szembeni érvényesítésére, sőt védelmére is. Weber szerint ezzel vált lehetővé a nyugati városközösségek számára a tőkefelhalmozás.

A weberi szociológia történeti szemlélete szorosan összefügg azokkal a társadalmi körülményekkel, amelyek között Weber élt és dolgozott: a feudális maradványok erős továbbélése, a polgári és feudális viszonyok egybefonódása Németországban különösen nyilvánvalóvá tette, hogy a társadalom adott jelenségeit csakis a múlt ismeretében lehet megérteni.

 

2. A HAZAI HAGYOMÁNYOK

 

Az 1900-as évek elején megszületett első magyar városelemzések - csakúgy, mint a korai nyugat-európai kutatások - a város negatív jelenségeivel, a lakásnyomorral, a munkásnegyedek szorosan kapcsolódtak a kor radikális politikai törekvéseihez. Ehen Gyula például a városi társadalom legszegényebb rétegeinek életéről, segédmunkásokról, kisiparosokról, kistisztviselőkről rajzolt képet. /Ehen, 1914/ Ferenczi Imre a munkások nyomorúságos lakásviszonyaival foglakozott. /Ferenczi, 1906, 1919/ Ágoston Péter konkrét javaslatokat is tett a feszültségek feloldására. Lényegesnek tartotta a magyarországi városok, városközpontok felújítását, európai szintre emelését, a nyomornegyedek felszámolását stb. /Ágoston, 1912/

E munkák általában statisztikai eszközökkel, publicisztikai módszerekkel leíró jellegű képet adtak a városi társadalom egy-egy kérdéséről. Az elemzések nem alapultak igazi szociológiai vizsgálatokon, s az empirikus tényeket nem kötötték a társadalom strukturális viszonyaihoz. Egyik jelentős kivétel Braun Róbert, aki a város, de a falu problematikus jelenségeit is társadalmi összefüggésekben vizsgálta. A vidéki városokban élő munkások életmódjáról, szabad idejéről, társas kapcsolatairól, lakóhelyi viszonyairól szóló munkája tanúsítja, hogy az Egyesült Államokat is megjárt kutató túljutott a csak statisztikai adatokat használó publicisztikai jellegű leírás szintjén. /Braun, 1909/ Amerikai útjának tapasztalatait összegzik az "újvilág" városainak politikai-társadalmi viszonyaival foglalkozó tanulmányai. /Braun, 1911, 1925/

A húszas-harmincas években a faluszociológia hazai megerősödésének lehettünk tanúi. Szegeden élő fiatal szociográfusok egy köre nemcsak számos új ismeretet gyűjt össze a két világháború közötti magyar faluról, a paraszti társadalom belső rétegezettségéről, hanem túl is lép a korabeli, főleg leíró munkák színvonalán, s a falu viszonyait a makrófolyamatok összefüggésében kezdi elemezni. A falukutató szociográfusok munkájában hamarosan bekapcsolódnak a népi írók is, akik az irodalom eszközeivel gazdagítják a falvakkal kapcsolatos ismereteket.

Az 1930-1940-es évek városkutatásaiban is előkelő helyet foglalnak el az irodalmi igényű szociográfiák, p1. Nagy Lajos, Jahn Ferenc művei. /Nagy, 1931, 1932, Jahn, 1937/ A harmincas évek városszociológiai kutatásai jelentős mértékben támaszkodtak más társadalomtudományok eredményeire. Mendöl Tibor településföldrajzi elemzései arra hívták fel a figyelmet, hogy a város külső arculatát, architektúráját, a munka- és lakóhelyek elhelyezkedését a topológiai viszonyok is befolyásolják. /Mendöl, 1936/ A statisztikai-demográfiai munkák közül Laky Dezső főként a főváros különböző társadalmi rétegeinek foglalkozási, demográfiai, jövedelmi, művelődési viszonyairól és a város ökológiai-urbanisztikai szerkezetéről adott leírást. /Laky, 1929, 1930/ Illyefalvi I. Lajos a budapesti orvosok, ügyvédek, közigazgatási alkalmazottak a nők társadalmi-demográfiai helyzetét dolgozta fel. /Illyefalvi 1930, 1939/ A néprajz is sok adalékkal szolgált a magyar városok társadalmának megismeréséhez. Elsősorban Györffy István alföldi mezőváros elemzései érdemelnek említést. /Györffy, 1926/

A történettudománynak is szerepe volt a városszociológia fellendítésében. A történeti városszociológiai munkák közül Wildner Ödön különösen figyelemre méltó, aki történeti éttekintést ad a városok kialakulásáról, fejlődésük természeti és társadalmi feltételeiről, majd szociológiai elemzést ad a városi emberi kapcsolatokról, szomszédsági viszonyokról, a társadalmi felbomlás jelenségeiről és a városhoz való alkalmazkodás problémáiról. /Wildner, 1930/ A történeti város- és faluszociológia kiemelkedő hazai művelője Erdei Ferenc, aki a szegedi szociográfus csoport vezető egyénisége.

Erdei szerint a településstruktúra jellegét, alakulását a konkrét társadalmi-történeti viszonyok döntő mértékben meghatározzák. /Erdei, 1974/ Ebből következően a városok fejlődésének számos útja lehetséges. Ha ezt figyelmen kívül hagynánk mutatott - úgy a hazai társadalmi-történeti fejlődés eredményét, a mezővárost nem nevezhetnénk városnak, mivel az a nyugati városmodellhez képest eltérő sajátosságokkal rendelkezik urbanisztikai szerkezetét, infrastrukturális fejlettségét és - főként - népességének foglalkozási struktúráját illetően, hiszen a mezővárosok lakossága paraszti munkát folytat. A város lényegét azonban Erdei szerint nem népességének foglalkozási szerkezetében, hanem a vidékével való kapcsolatában kell keresni. A város jelentőségét az adja, hogy funkcionálisan átfogja vidékét, és eljuttatja ahhoz a városi életmód mintáit és értékeit. Ebből a szempontból éppen mezőváros az, amely optimálisan megvalósítja város és vidéke egybeszerveződését. A mezőváros ugyanis tanyásváros; a mezőgazdasági foglalkozásai népesség a környékbeli tanyákon dolgozik, de a városban lakik, ott elégíti ki szükségleteit, tehát mindennapi élete jelentős városi életmódot, s mintegy feloldja a falu-város kettősségét. A város-vidéki kapcsolat miatt Erdei a mezővárost tartotta a hazai városok legjelentősebb típusának.


 

II. A VÁROS- ÉS FALUSZOCIOLÓGIA FŐBB KUTATÁSI PROBLÉMÁI

 

1. AZ URBANIZÁCIÓ TÁRSADALMI PROBLÉMÁI

 

A modern urbanizáció ciklikus folyamat: meghatározott térségekben (ország, régió, település) érvényesülő társadalmi, gazdasági, történeti körülmények által meghatározott módon centralizációs és decentralizációs folyamatok váltják egymást. /ld. bővebben Enyedi Gy. 1988/ A ciklus első szakasza az extenzív gazdasági fejlődés által mozgatott városrobbanás: a népesség városi koncentrálódása. A városi lakosság aránya fokozatosan az össznépességen belül. Egyre gyarapszik a városok száma. A meglevő városok is terjeszkednek, átalakulnak. Újabb várostípusok tűnnek - fel: mindenekelőtt a nagyváros, a metropolisz, a megalopolisz, amely több város összefüggő láncolata, tömörülése.

A gazdaság fejlődés intenzív korszaka eredményezi az urbanizáció második szakaszát. A népesség relatív területi dekoncentrációját. A dekoncentráció elsősorban  a nagyvárosokat érinti: az agglomeráció képződés, a szuburbanizáció a városrobbanás lefékeződését jelzik, ekkor indulnak fejlődésnek a településhálózat más elemei is, a kis- és középvárosok, egyes falusi települések.

Az urbanizáció harmadik szakaszában a dekoncentrációs folyamatok további erősödése tapasztalható. A gazdaságban lezajló dezurbanizációs szakasz. Ekkor a városi, de az agglomeráció népesség növekedés is megáll és a falusi térségek népességének a száma gyarapszik. Az urbanizáció negyedik szakasza újabb koncentrációs folyamatokban bontakozik ki: a nagyvárosközpontok rehabilitációja az itt lakók számának enyhe növekedését okozza.

Enyedi György szerint az urbanizáció összes szókasza eddig csak a legfejlettebb országokban figyelhető meg, a harmadik világ a városrobbanás időszakát éli. A kelet- és közép-kelet-európai országok, közte Magyarország is a relatív dekoncentráció szakaszában vannak. A szakaszok sem térben, sem időben nem kizárólagosan érvényesek. /Enyedi, 1988, 14./

Az ipari forradalom lassú és elhúzódó kibontakozása miatt a hazai urbanizáció megkésve jelentkezik, egy alapvetően agrár jellegű társadalmi és térszerkezetben. Az urbanizáció első szakaszával a 19. század derekán találkozhatunk, de városrobbanás ekkor főleg Budapestre korlátozódott. A modern ipar fejlődése csak néhány bányászvárost érintett, a mezővárosok és középkori városok vagy mozdulatlanok maradtak, vagy hanyatlásnak indultak.

A második világháborút követően az erőltetett szocialista iparosítás koncepciója vált a városképző erővé, a két világháború között megszakadt városrobbanás ciklusát újra indító tényezővé. A kommunista hatalom a szocialista típusú egyszerű tőkefelhalmozás koncepciója értelmében dönt az erőltetett nehézipar fejlesztés mellett, amely új ipari városok építését jelentette, továbbá a falvak, a mezőgazdaság hátrányait, az itt képződő tőke iparba áramoltatását is. Az 1950-es években számos új iparvárost hoznak létre, az ipari településeket, városokat fejlesztik, a hagyományos városok, falvak fejlesztésével nem foglalkoznak. /Szirmai, 1988/ Az 1. számú táblázatból kiderül, hogy a korabeli településpolitika jelentős népvándorlással járt.

 

A relatív dekoncentráció folyamatai Budapest esetében már a múlt században érzékelhetők: a 20. század elején az ország fővárosát fejlett nagyvárosi agglomeráció vette körül. Az ekkor még önálló elővárosok növekedése már gyorsabb, mint Budapesté. A 19. század végén a fővárosban kibontakozó szuburbanizáció szintén a korábban koncentrált módon fejlődő városi népesség már lazább területi elhelyezkedésének a jelzése. A hatvanas években a fővárosi, illetve a nagyvárosok körül is erősödik az agglomerálódás, a szuburbanizáció. A kis- és középvárosok fejlődése is az újabb szakasz érvényét mutatja. Kelet-európai sajátosság, hogy a városi népesség koncentrálódása enyhébb, mint a fejlett nyugati társadalmakban, a falusi népesség aránya mindvégig magas. /ld. az 1. táblát/

A kommunista politikai hatalmi rendszer szerint az un. szocialista típusú urbanizáció, az állami tulajdonviszonyok, valamint a térbeli folyamatok állami irányítása megszüntetik a társadalmi problémákat. A hatvanas évek városszociológia vizsgálatai egyértelműsítik, hogy a falusiak tömeges városba költözésével nálunk is megjelennek a deviáns jelenségek. A lakásnyomor felszámolása, a teljes foglalkoztatottság és a szociálpolitikai intézkedések miatt kevésbé éles formában mint a nyugati országokban. A bűnözés különösképpen az új iparvárosokban volt kiemelkedően magas: a hatvanas években Dunaújvárosban, a hetvenes években pedig Tiszaújvárosban (akkor Leninváros).

Az emberi kapcsolatok hagyományos formái is átalakulnak, főleg a városi környezetben a szomszédsági, a rokonsági és családi kapcsolatok sokat veszítenek jelentőségükből. (1970 óta változatlanul Budapesten, az öt nagyvárosban, az új városok közül Dunaújvárosban az országos arányoknál is magasabb a válások aránya.)

A városrobbanás idején a szomszédsági kapcsolatok is felbomlanak, de egy új- térbeli egyensúly kialakulásával, a térbeli mozgások lassulásával újak is alakulnak. Az iskolai végzettség növekedésével, a munka kvalifikáltságának emelkedésével csökken a szomszédság és a választott, baráti kapcsolatok fontossága.

A deviancia okainak kutatásakor a korabeli vizsgálatok elsősorban az adaptációs nehézségekre hívták fel a figyelmet. Az újonnan érkezetteknek a városban átmenetileg nincsenek emberi kapcsolataik, s hiányoznak a magatartásukat szabályozó normák: a faluról hozott értékeik elvesztették érvényűket a városi környezetben, a városi értékeket, viselkedési mintákat még nem sajátították el. A beilleszkedés nehézségeit fokozza az új munkahely és az új foglalkozás is. Később azonban kiderül, hogy a térbeli társadalmi problémák alapvető okai a makró társadalmi átalakulások társadalmi feszültségei, hogy hiányoztak a konfliktuskezelés politikai, közte tervezési eszközei, társadalmi intézményei is.

Konrád György és Szelényi Iván "A késleltetett városfejlesztés társadalmi konfliktusai" című 1971-es tanulmánya szerint az egyes országok urbanizációs jellegzetességeit abból a szempontból is értékelni lehet, hogy milyen viszony van az ország gazdasági fejlettsége, a nem mezőgazdasági népesség aránya, másfelől a városi népesség aránya között. /Konrád, Szelényi 1971, 19-35./ Magyarország gazdasági szintje magasabb a városi népesség arányánál, a népesség városi, különösképpen nagyvárosi koncentrálódása gazdasági fejlettségűnkhöz képest alacsony, ezért az ország településhálózata alulurbanizált. Mégpedig iparfejlesztéseket előnyben részesítő település -és gazdaságfejlesztési politika miatt, amely a 60-as években nem növelte kellőképpen a városi infrastruktúrát. Mindezek, de a történetileg meglévő elmaradottság miatt is a városokban dolgozók nagy része, a munkásság közel fele nem juthatott városi lakáshoz és bejáró munkás lett. (Magyarországon a hetvenes években a naponta ingázók száma a teljes kereső népességnek kb. 20 %-a, valamivel több, mint egy millió ember. Megközelítően 300 ezer nagyobb időközönként ingázik.)

Az ingázás értékelése körül viták bontakoztak ki; Szelényiék szerint társadalmilag igen nagy problémát jelent a városban dolgozó és falun lakó ingázók, az un. paraszt-munkások rétege. A redisztributív mechanizmusok miatt falusi lakóhelyűkön nem részesülnek abból a többlettermékből, amely városi megtermelésében ők maguk is részt vesznek. A vitában többek között megszólaló Enyedi György viszont arra mutatott rá, hogy az ingázás az urbanizáció általános kísérőjelensége. Problematikus vonatkozásaira megoldást a falusi népesség kulturális és társadalmi körülményeinek javítása, a közlekedés fejlesztése hozhat. /Enyedi, 1972/

A nyolcvanas évek folyamatai láttán Szelényi Iván is új értékelését adja a problémának. Mégpedig, mert időközben kiderült, hogy a parasztmunkások hátrányaikat előnyükre fordítják: illegálisan, legálisan is magánvállalkozásokba kezdenek, ezzel önállóságot, a városban élő munkásrétegek viszonyaihoz képest jövedelmezőbb életlehetőségét szerzik meg. De megalapozzák a vidéki Magyarországon a polgárosodás folyamatát is. /Szelényi, 1992/


2. AZ ÖKOLÓGIAI-TÁRSADALMI VISZONYOK PROBLEMATIKÁJA

 

2/1 A meghatározó mechanizmusok

Történeti hatások, spontán társadalmi, gazdasági folyamatok, mellett már a korábbi századok tudatos várostervezési várospolitikai beavatkozásai szerepet játszottak a városi területi egyenlőtlenségek kialakulásában, a társadalmi csoportok városi térben történő elhelyezkedésében.

Budapest esetében a kiegyezés időszakának tudatos várospolitikai koncepciója különösen fontos. A magyar kormány és a főváros megosztott rendezési szerve, az 1870-ben megalakított Fővárosi Közmunkák Tanácsának fejlesztési programja egyértelműen tartalmazza azokat az elveket, amelyek a város szegregélt területi rendszerét is megalapozzák. A város központi építési övezetekre való felosztása, a beépítés jellegét, a teleknagyságot, az építhető házak magasságát, a házak falazaténak az anyagait övezetenként történő szabályozás a mai szegregációs folyamatok szempontjából is döntő jelentőségűek. /ld. bővebben, Csanádi, Ladányi, 1992/

A második világháborút követően az államszocialista várostervezési, fejlesztési folyamatok mellett /ld. később részletesen/ a centralizált lakásgazdálkodási modell hatása igen fontos.

A központosított modellben a lakásgazdálkodás jelentős mértékben Állami feladat: a lakásberuházások területi helyéről, mértékéről, formájáról, a felépített lakások elosztásáról az állam dönt. Az ötvenes évek derekán nyilvánvalóvá vált az addig titkolt súlyos lakáshiány, a politikai hatalom ezért elhatározza a mennyiségi lakáshiány felszámolását, a magánerő bevonását, az államilag erősen kontrollált lakáspiac megalapozását. A lakáshoz jutók szociális körülményeiktől függően lakásépítési hozzájárulást fizetnek, később az állami hosszú lejáratú kölcsönök révén a lakosság és a munkálták is részt vállalnak a lakásépítkezésekben. A magánerős építkezéseket az állam támogatja az egyének társadalmi helyzete és lakóhelyének típusa szerint.

Az első 15 éves lakásépítési terv szerint 1975-ig az 1 millió, ebből 600 ezer állami és 400 ezer személyi tulajdonú új lakást telepszerűen építik fel: főleg munkások lakta településeken, a fővárosban és a vidéki nagyvárosokban. 1 millió kétszázezer új lakás építését határozza el. 70-75%- át magánerővel tervezik felépíteni: Budapesten és az agglomerációban 315-320ezer, a többi városban 500-600ezer új lakással számolnak. A lakások 80-85 %-át továbbra is új lakótelepeken alakítják ki, több szintes iparszerű beépítési móddal.

 

2/2 Az ökológiai és társadalmi szerkezet

A hazai nagyvárosok ökológiai szerkezete a tendenciák tekintetében tipikusnak mondható. A történelmi belvárost környezi az átmeneti övezet, amely a belváros és a peremkerületek között elhelyezkedő vegyes beépítésű, lakóhelyi funkciókat, illetve egyéb funkciókat is betöltő terület. Ezt követi a vegyes ipari lakóterületek övezete. A külső lakóterületi gyűrű következik ezután, amely részint a város korábbi belső fejlődése során keletkezett családi házas telepekből, részint a közigazgatásilag hozzá csatolt települések, településegyüttesek kertes, családi házas egységeiből szerveződött. Az új lakótelepek ebbe a gyűrűbe ékelődnek. /Szelényi, 1990/

Budapest koncentrikus gyűrűkben szerveződő területi rendszerében az első övezet a belváros, amely a századfordulóig az ipari és urbanizációs fejlődés sülypontja, ahol számottevő expanzió keretében zajlik a történeti városközpont funkcionális átalakulása, meghatározott funkciók területi terjeszkedése, miközben a lakóhelyi övezetek növekedése kiszorítja az ipart és a kereskedelmet. A belváros átalakulásában, terjeszkedésében rendkívül fontos az igen dinamikus bérházépítés. /Ekler, Hegedűs, Tosics, 1980/ A századfordulót követő időszak expanziós fejlődését követően jön létre a második, az un. átmeneti övezet. A budai hegyvidék kivételével az 1950 előtti Budapest külterületei, az ipari városrészek tartoznak ide, ahol a vállalkozó tőke és a szociális indíttatású hatósági lakásépítés egyszerűbb kivitelű családi házai, kisebb lakótelepei épülnek, szakképzetlen munkásoknak. Később a középrétegek is itt építkeznek. A harmadik nagy övezet az un. külterületek, amelyek 1950 előtt önálló peremtelepülések, az un. "Rákosok" Rákosszentmihály, Rákoskeresztúr, Rákoscsaba, de Pesterzsébet, Pestszentlőrinc, Kispest kertvárosias, falusias részei, amelyek a századfordulóval dinamikus fejlődésnek indulnak a fővárosénál olcsóbb telekárak következtében, és amelyek biztos megélhetést adnak a fővárosból kiszorult szegényebb társadalmi csoportok részére. Az első új lakótelepeket az átmeneti övezetben alakítják ki az ötvenes-hatvanas években. A hetvenes évek már tömeges lakásépítkezése a valamikor önálló peremvárosokba, a külvárosokba, az ipari peremkerületek térségébe ékeli az új lakónegyedeket.

 

2/3 Az új lakótelepek szociológiai problémái

A problémák első köre az új konstrukciók belső viszonyaival, az infrastrukturális ellátottsággal, az épített környezettel, de főleg a lakások méreteivel kapcsolatban merültek fel. A kritikák szerint a lakások méretei túlságosan standardizáltak, többnyire kicsinyek, nem fejezik ki, sem a társadalmilag különböző elvárásokat, sem a családok nagyságát.

Az új városrészekkel összefüggő problémák mögött alapvetően a lakáspiac hiánya, főleg a szakképzettebb, iskolázottabb társadalmi rétegek állami lakáselosztáson keresztül kielégíthetetlen elvárásai húzódtak meg. A szakképzetlenebb társadalmi csoportok elégedettebbek voltak az új városrészekkel és a új lakásokkal is.

A kritikák egy másik köre a lakáselosztási viszonyokkal függött össze. Egyre nyilvánvalóbbá váltak a társadalmilag kedvezőtlen helyzetben lévő, főleg munkásrétegek hátrányai a centralizált lakáselosztási rendszerben. A szociológiai kutatások igen hamar egyértelműsítették, hogy az első új lakótelepfejlesztési hullámban épült városrészek főleg a társadalom magasan kvalifikált, vezető beosztású és szakértelmiségi rétegeinek, többgyerekes, fiatal családoknak a lakóhelyei. /Szelényi, Konrád, 1969/ A helyzet tarthatatlansága miatt hozták létre 1970-ben a szociálpolitikai érdekekre nagyobb figyelmet fordító lakásépítési és elosztási rendszert. Hozzányúlnak a lakbérekhez is, az állami és a magántulajdonú lakások fenntartási költségei közötti jelentős különbséget csökkentik. A lakáselosztási reformokat követően a tanácsok által kiutalt állami bér- és szövetkezeti lakások mintegy hetven százalékában fizikai dolgozók költöztek. /Hoffmann, 1981, 47./

A lakásreform érzékelhető következményekkel járt a hetvenes években kialakított második lakótelepi gyűrű társadalmi összetételére, ahol az alsó-középrétegek, a szakmunkások, egyes alkalmazotti, szellemi dolgozók a felülreprezentáltak, a magasabb társadalmi státuszúak előfordulási aránya igen alacsony. /KSH, 1983/ A második lakótelepi sáv problémái eltérnek az előzőtől. Az eltérés nemcsak a társadalmi, az infrastrukturális, az építészeti adottságokból fakadt: a hetvenes évek új telepei, a mennyiségi lakásépítés szabályszerűségei miatt a kapcsolódó intézmények nagy késéssel, sok esetben nem készülnek el a túl gyors betelepedés miatt, és mert a lakosság nehezen alkalmazkodik az új környezethez, az épületek rendkívül hamar megrongálódtak. A lakótelepi rehabilitáció problémája fel sem merül a hivatalos szerveknél. Gyakoriak a deviáns jelenségek, a bűnözés, az alkoholizmus, a válások aránya is igen magas.

Az új lakótelepek egyfajta szuburbanizációs folyamatot: a leromlott belső városrészek tehetősebb társadalmi rétegeinek városszéli kivonulását fejezik ki. Az első lakótelepi sáv a belvárosi részek szakképzettebb társadalmi rétegeiből szerveződött. Ezek azonban nem ökológiai okok miatt mentek az új negyedekbe, nem azért, mert azt az épített környezetet és lakást tartották maguk számára kívánatos életkereteknek. A lakáshiány következtében a politikai hatalom az állami lakáselosztás rendszerén keresztül jutalmazta a számára fontosabb társadalmi csoportokat, illetve biztosította meghatározott társadalmi rétegek integrálódását a politikai hatalomhoz. Az első lakásépítési terv idején még a korlátozott piaci lakásgazdálkodást sem engedték, a fiatalabb, jobb jövedelmű, a társadalmi hierarchiában jobb pozíciójú rétegek mind Budapesten, mind a nagyvárosokban természetszerűleg áramlottak az egyre  jobban leromló belvárosi részekből az új városrészek felé, élve az akkori lakáselosztás lehetőségével.

 

2/4 A szegregáció problematikája

A szegregáció a társadalmi rétegek térbeli elkülönülése, meghatározott városrészek társadalmi struktúráján belül egy-egy réteg városi arányához képesti túlsúlya. A szegregáció a lakóhelyi és az életkörülmények szintkülönbségét, társadalmi hátrányokat jelent, mert fokozza a társadalmi-strukturális helyzetből adódó különbségeket. A szegregáció főleg az alacsonyabban iskolázottakat és szakképzetleneket szorítja periférikus élethelyzetbe.

A hatvanas évek végén lebonyolított városszociológiai kutatásokból kiderült, hogy Pécs és Szeged fizikai értelemben eltérő 'övezeteinek eltérő a társadalmi összetétele is: a szakképzettebb társadalmi- csoportok magasabb arányban éltek a jobb színvonalú övezetben, míg a szakképzetlenebbek nagyobb arányban jelentek meg az alacsonyabb színvonalú részeken. /Szelényi, 1990, 114./ Hasonló folyamatok derülték ki Salgótarjánban, Veszprémben, Miskolcon, Debrecenben, Dunaújvárosban végzett vizsgálatokból is. /Béres, 1983, Saád, 1977, Tóth, 1978, Szirmai, 1988/

Budapesten a társadalom szakképzettebb, iskolázottabb, nagyobb jövedelmű csoportjait főleg Budán, a zöldövezeti, hegyvidéki részeken találhatjuk meg. /Ekler, Hegedűs, Tosics, 1980, Csanádi, Ladányi, 1992/ A hatvanas, hetvenes években felgyorsuló magánerős lakásépítkezések révén a szakképzettebb és tehetősebb társadalmi csoportok egy része az új lakótelepről a budai zöldövezetek felé áramlik, ott építkezik. Az építkezők között megjelennek a belső városrészekből érkező, többnyire igen tehetős társadalmi csoportok tagjai, a hatalmi vezetői, de az új pénzelit is, akik vagy presztizs okok miatt, vagy a belső részek környezeti problémái, a rehabilitáció hiánya miatt vállalkoznak az építkezésre. Az építkezés sokaknak egyben tőkebefektetés is.

A pesti oldalon is vannak magas státusa területek, a belvárosban, a Duna parti részeken, a Parlament környékén, az Újlipótvárosban, egyes un. jobb, többnyire öröklakásokból álló belső lakótelepeken is.

A szakképzetlen fizikai munkások a budai oldalon igen ritkán fordulnak elő, Pesten viszont igen nagy számban találhatóak. Meglehetősen szétszórtan helyezkednek el. Alacsony státusú részek főleg a város peremkerületein, így Angyalföldön, Újpesten, Pestimrén, Pesterzsébeten, Csepelen, Rákospalotán, Kőbányán, Budafokon vannak. A belváros határán, a Nagykőrút külső pereméhez kapcsolódó erősen leromlott részeken, így a Józsefvárosban, a Ferencvárosban is rábukkanhatunk alacsonyabb társadalmi összetételű részekre. /Csanádi, Ladányi, 1992/

Budapesten különböző szegregációs minták vannak. A magas státusnak történetileg is, ma is nagy léptékben szegregálódnak. Az alacsonyabb státusú csoportok esetében kevésbé jellemző a nagy kiterjedésű, homogén alacsony státusú terület. /Csanádi, Ladányi 1992/

Az állami lakáselosztási politika, de a hitel- és telekpolitika sem tette lehetővé, hogy a belső részek, de az új lakótelepek középosztálya kiáramoljon a ma erősen leromló családi házas, vagy kisvárosias külső negyedekbe, és ott korszem, a területet a jelenleginél racionálisabban kihasználó lakásokat építsen. /Dávid, 1980/ A leromló belső negyedekben egyre több idős és főleg nyugdíjas ember lakik, akik az állami, de a piaci rehabilitáció dzsenritifikációs következményeinek kiszolgáltatottak. A nyolcvanas években felújított állami bérlakások hatalmas piaci értékét csak a város más részeiből érkező, magasan kvalifikált, jövedelmű társadalmi csoportok tudták megfizetni, ami a rehabilitált tömbök új társadalmi szerkezetét eredményezte. /Csépfalvay, Pomázi, 1990/ A belváros dzsentrifikációja - amely a magas státuszú társadalmi csoportok beáramlása - egyelőre nem mondható általános jelenségnek. A hatósági és a magántőke hiánya miatt a rehabilitáció ez eddig szigetszerűen zajlik. Ebben akkor remélhető jelentős változás, ha létrejön a belvárosi miliő iránt nyitott és főleg fizetőképes polgári középosztály és tőkeerős önkormányzat. A belváros ma igen súlyos környezeti problémái miatt sem remélhető egyelőre a magasan képzett társadalmi csoportok belső részekbe irányuló igyekezete, sem az, hogy az ott élők ne törekedjenek a jobb levegőjű külső részekbe

 

 

3. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS- ÉS TERVEZÉS TÁRSADALMI

KONFLIKTUSAI

 

3/1 Az államszocialista településfejlesztés- és tervezés mechanizmusai

Max Weber a területi irányítás és gazdálkodás két típusát különbözteti meg. A központi hatalommal szemben önálló érdekképviseletre, tervezésre, a település fejlesztésére képes autonóm nyugati városok un. tranzaktív gazdálkodási rendszerét és a keleti városok un. redisztributív gazdálkodását. Ebben az esetben a településeknek nincs lehetőségük sem önálló közösségi érdekképviseltre, sem autonóm gazdálkodásra, tervezésre, fejlesztésre, a lakók egyénenként alávetettek a központi hatalomnak. /ld. bővebben Szelényi, 1990, 143-173./

Az államszocializmus ötvenes éveiben a területi irányítás, a tervezés és fejlesztés kizárólagos szerve a központi hatalom, a tervezési-fejlesztési mechanizmusok jellegzetességei, a tervezési döntések az állami intézmények belső alkufolyamataiban, a lakóktól, a társadalmilag érdekelt rétegektől, a nyilvánosságtól függetlenül alakulnak ki. /Ekler, Hegedűs, Tosics, 1980/ Az államszocialista politikai, hatalmi struktúra, a centralizált társadalomirányítás felszámolja történeti okok miatt nem túl számottevő, de az osztrák-magyar kiegyezést követően mégis lassan kibontakozó helyi tervezés lehetőségét. Az önkormányzatokat (tanácsokat) megfosztja a tervezés mind jogi, mind financiális feltételeitől. A helyi hatalom sem beleszólni, sem pedig érdemben dönteni nem tud a tervezési folyamatokkal kapcsolatos ügyekben: a lakók lakással- és lakóhellyel kapcsolatos igényeit képtelen képviselni, közvetíteni. A központi hatalom a települések mindegyikétől elvonja a településfejlesztésre fordítható pénzeket, amit a központosítás után saját érdekei, preferált szempontjai, a hatvanas évektől a kulisszák mögötti informális tervalku érdekeltségei szerint újra eloszt.

A különböző települések teljesen függő helyzetben vannak, noha a függés mértéke különböző, s a kapott előnyök is eltérőek.

A hatvanas, de főleg a hetvenes években egyes települősek, főleg nagyobb városok, megyeközpontok gazdaságilag megerősödtek. Egy 1970-ban megjelent kormányhatározat értelmében a gazdaságfejlesztés súlypontjai a kedvező adottságú és erőteljesen fejlődő települések, a nagy és középvárosok. A kormányhatározat szerint a korszerű technikai színvonalú és magas szakképzettséget igénylő iparágak üzemeit a centrumokba kell telepíteni. A némi decentralizációt hozó gazdaságfejlesztési elképzelések eredményeként a nagy városok politikai alkupozícióba kerülnek, és nagyobb fejlesztési pénzösszegeket és tervezési lehetőségeket vívnak ki maguknak. A nagyobb városok, megyeközpontok önálló redisztributív központokká válnak, maguk döntenek az infrastrukturális, lakásfejlesztési források területi elhelyezéséről, a felhasználásról is.

A lezajlott változások a centralizált tervezés viszonyait megváltoztatják. A továbbra is hierarchikus alá és fölérendeltségi viszonyokban szerveződő tervezés immár nemcsak egy, hanem több központig, a központok közötti kapcsolatok a kölcsönösség jegyeit is felmutató alkufolyamatokban szerveződnek.

Az 1971-ben megjelent Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció a korábbi településpolitika elképzelésekhez képest némi változást hozott. A gazdaság, a termelés fejlesztőse mellett az infrastrukturális, kommunális beruházások rendjét is adta. A településeket nagyság ás a lélekszám alapján szerepkör szerint rangsorolta, felső, közép és alsófokú, valamint szerepkör nélküli településekre osztotta: a termelés és a lakosság infrastrukturális igényeit szerepkör szerint biztosította. Ezzel részben szentesítette, részben megalapozta a településfejlesztésre fordítható pénzek egyenlőtlen elosztását. A megyeközpontok a rendelkezésükre álló pénzek elosztásakor főleg saját maguknak, a nagyobb településeknek, a városoknak előnyöket adtak az elegendő alkupozícióval nem rendelkező falvak, a kisebb, többnyire szerepkör nélküli települések rovására. A korabeli adatok szerint átlagosan az erőforrások 70-80 %-a településhierarchia csúcsain, a megyeszékhelyeken, a nagyobb városokban maradt. A falvaknak az erőforrások csupán 20-30 %-a jutott. A falvak között leginkább az apró falvak helyzeté volt problematikus. (Ez a községek kb. egyharmadát, közel másfél millió ember lakóhelyét jelentette.)

A központosított településfejlesztés és tervezés által preferált érdekstruktúrát az állami lakásépítkezések területi lakások megépítéséhez szükséges forrásokért kialakult országos elosztási harcban Budapest a többi településhez képest a hatvanas évekig előnyösebb helyzetben van. 1960, de különösen 1970 után jelentős mértékben megerősödött öt nagyváros a pénzeszközök korábbinál egyre számottevőbb részét kapja. Ez idő tájt nemcsak a fővárosi újlakás fejlesztések aránya csökken, hanem az faj iparvárosoké is. Ezeket az erőforrásokat csoportosítják át az öt nagyvároshoz, valamint a többi városhoz is. A községek mindvégig hátrányos helyzete tendenciózusan romlik.

Az elosztási harc nemcsak az új lakásokért folyt: az államilag támogatott új lakásberuházásokhoz természetszerűleg tartoztak hozzá a különböző intézmények, bölcsőde, óvoda, iskola, az egészségügyi ellátás. Az állami szférán kívül eső magánerős lakásfejlesztésekre és a kapcsolódó intézményekre igen kevés állami forrás volt kitűzve és rendkívül nehezen lehetett hozzájutni. /Végi, 1982/

 

3. tábla: Az épített új lakótelepi lakások aránya, település típusok szerint

 

 

-1959

1960-1969

1970-1979

Budapest

39,5

34,0

32,2

Városok

53,2

64,0

64,8

Ebből:

5 nagyváros

 

9,3

 

17,3

 

22,2

Új városok

21,5

13,8

7,5

Községek

7,3

2,0

3,0

Total: %.

100,

100,0

100,0

N

63 141

123 954

333 543

 


3/2 A város-falu egyenlőtlenség problematikája

Az államszocialista időszakban a területi egyenlőtlenségek fontos dimenziója volt a hierarchikusan fejlesztett településhálózatban elfoglalt helyzet, hogy a település milyen pénzösszegekhez jutott, hogy milyen volt a környező megye fejlesztési politikája, milyen mértékben vonta el a helyi erőforrásokat, milyen autonóm lehetőségeket engedett meg. További különbségeket okoztak a település konkrét társadalmi-gazdasági funkciói, a munkalehetőségek: általában minél több szerepkört fogott át egy település, annál több fejlesztési lehetőséggel rendelkezett, annál életképesebb volt. Fontos jellemző az intézményi - kereskedelmi, egészségügyi, művelődési, oktatási ellátottság, közlekedési lehetőségek, a lakáshoz jutás feltételei, az államilag szubvencionált lakások jelenléte. Külön kérdésként merült fel, hogy milyen a település regionális helyzete, van-e a közelben többféle funkciót betöltő nagyobb centrum, a környéken van-e munkalehetőség A helyi közösségek hol formális, hol informális érdekérvényesítő ereje szintén jelentős területfejlesztő erő. A második gazdaság kibontakozásával, a lakossági erőforrások, a helyi vállalatok részvételével főleg kisebb településeken, falvakban indultak meg önerőből történő fejlesztések. Az önerő sajátos példái a nyolcvanas évek ökológiai konfliktusai. Egyes ipari térségek az ökológiai problémákra, nyílt lakóhelyi konfliktusok kockázatára hivatkozva szerzik meg a szükséges állami erőforrásokat.

A település társadalmi struktúrája; iskolázottsága, szakképzettsége, demográfiai viszonyai, anyagi, jövedelmi helyzete további lényeges meghatározók. A városi, főleg a fővárosi népesség mind az országos átlaghoz mind a falusiakhoz képest képzettebb, iskolázottabb: jóllehet 1960 és 1990 között a falun élők körében is növekedett a középiskolát végzettek száma. A felsőfokú végzettségűeknél még egyértelműbbek a különbségek, a községi népesség körében igen alacsony a felsőfokú diplomások aránya. /ld. a 4. számú táblát/

A szellemi dolgozók főleg a városokban, a fővárosban élnek. A községekben az országos, a városi arányokhoz viszonyítva alacsony a jelenlétűk. Az önállók aránya 1949 és 1960 között radikálisan csökkent, különösen a városokban. A községekben még 1960-ban találni önállókat, 1970-re alig marad néhány százalék. Az 1990-es adatok némi növekedést mutatnak. /ld. az 5. számú táblát/

A városi és falusi polgárság gyakorlatilag eltűnt az államszocialista időszakban, részben az államosítások, részben a kitelepítési politika következtében. A hetvenes, nyolcvanas években a redisztributív szférán kívül, a második gazdaság révén megindul egy korlátozott tőkefelhalmozás, egy kispolgárosodás, vidéken főleg a mezőgazdasági kisárútermeléssel, a házépítéssel, a városokban a lakásépítéssel, a túlmunkákkal, a kiegészítő jövedelmekkel szerzett javakkal.

A hetvenes években a közigazgatásban számottevő centralizációs folyamatok játszódtak le. Ez is szerepet játszott a térbeli társadalmi szerkezet, főleg a falusi népesség szociális és demográfiai jellegzetességei alakulásában. A jelentősebb közigazgatási szerepkörrel rendelkező központi települések (székhelyközségek), nem csupán a redisztribució csatornáin érkező pénzek elosztásakor rendelkeztek előnyökkel, a szerepkör nélküli településekből, a társközségekből a centrum községekbe vitték a közintézményeket, az iskolát, a tanács házát, a gazdasági szervezetek központját. Az intézmény elvonást követően a kisebb falvakból elköltöztek az értelmiségiek, a vezetők, a fiatalok, a tőkeerős társadalmi rétegek egyaránt. Ezek a falvak csonka társadalommá váltak. A közintézményeket, az alapellátást, funkciót is nélkülöző kis falvakban főleg az emberek maradtak.

A kis falvak elnéptelenedése a hetvenes évek után felgyorsult. A vidéki iparosítás, a mezőgazdaság Átszervezése, modernizációja következtében is kialakult munkanélküliség szintén a centrum települések felé irányították a térbeli mozgásokat.

A területi egyenlőtlenségeket meghatározó dimenziók alapján egyértelmű a falu várossal szembeni társadalmi hátránya. Mégsem állítható, hogy város kizsákmányolja a falut. /Enyedi, 1986, 22/ Enyedi György szerint nem volt világos, hogy a különböző településekről milyen arányban vonják el a településfejlesztési hozzájárulást és hogyan, milyen csatornák révén osztják azt el. /ld. bővebben Enyedi, 1986, 21./ A tanácsi gazdálkodás keretében áramló pénzösszegeknél, a lakás és infrastrukturális fejlesztéseknél, a területfejlesztés elosztási arányai szélesebbek voltak. Az ágazati, vállalati gazdaságfejlesztések  egy része a tanácsi fejlesztéseken kívül, részben falvakban valósult meg. Ezek a fejlesztések többnyire együtt jártak a terület fejlesztésével is.

A falu, város közötti konfliktusok, létező területi egyenlőtlenségek alapvető oka a redisztributív állami és politikai struktúra, amely kijátszotta egymás ellen a településeket, amely olyan helyzetet teremtett, hogy a települések csak egymás rovására juthattak hozzá a fejlődés eszközeihez.

 

3/3 A területfejlesztés új folyamatai

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján az önkormányzatoknak a korábbi időszakhoz képest jóval nagyobb lehetőségűk van a település tervezését, fejlesztését megvalósítani. A helyi választások révén intézményesített módon a társadalmi érdekeket képviselni, a tervezés révén integrálni. Az önkormányzatok a helyben képződő bevételek, megosztott központi adók és normatív állami hozzájárulás alapján önállóan gazdálkodnak.

A piacgazdaság kiépülésének nehézségei miatt a területfejlesztés irányításában az állam továbbra is túlzott mértékben jelen van: a kilencvenes évek elején centralizációs tendenciák bontakoztak ki. Az állami területi irányítási rendszer a köztársasági megbízott intézménye a törvényességi, ellenőrzési jog mellett egyre gyakrabban érvényesíti regionális szinten a  központi érdekeket, regionális hatalmi pólusként jelenik meg. /Pálné, 1992/ A korábban megyei szintű hatáskörök állami kormányzati, parlamentáris szervekhez kerülnek.

Pénzügyi centralizáció is megfigyelhető: 1990-ben a településen befolyt személyi jövedelem adó teljes egészében a helyi költségvetést illette, 1992-ben a központi költségvetés és az önkormányzat között már egyenlő arányú  volt a megosztás. 1993-ban pedig már csak 30% maradt helyben. A normatív, a címzett és a céltámogatások formájában juttatott állami támogatások is csak részben fedezik a helyi költségeket, sőt a céltámogatások feltétele a jelentős saját erő. Mindez megnehezíti a helyi tervezés és fejlesztés kiépülését, a területfejlesztés decentralizációját.

Megoldást a modern piacgazdaságok területfejlesztési politikája adhat, amely az állami és a helyi tervezés, fejlesztés egyensúlyára épül. Az állam segíti a területi érdekek érvényesülését, a decentralizált területfejlesztés kialakulását. /Pálné, 1992/ Át kell alakítani a regionális köztársasági megbízott intézményrendszert is, amely a centrum érdekeinek megfelelően felülről lefelé szerveződik. A nyugat-európai regionalizálás, alulról felfelé épül fel, a központi kormányzat hatalmát korlátozni képes választott testületekkel. /Pálné, 1992/

 

3/4 A polgári átmenet és a regionális egyenlőtlenségek

A polgári átmenet a regionális egyenlőtlenségek korábbi rendjét részben fajra strukturálja, részben felerősíti.

A privatizáció, a piacgazdaság az egész országot érintő válságon keresztül épül ki. Területileg differenciált a válság ereje, a nagyobb településeket, a központokat is sújtja: ezek közül a hatalmi pozícióban lévők azonban képesek a válságot a perifériájukra hárítani. /Nemes Nagy, 1992/

A magángazdaság, a külföldi érdekeltségű vegyes vállalatok, részvénytársaságok, kisvállalkozások, a beáramló nyugati tőke számára többnyire a centrum térségek vonzóak. Az infrastrukturális adottságok, a helyi piaclehetőségek kedvezőek, a népesség iskolázottsága magas. A külföldi tőke gyakran társul a centrumokban, nagyobb településeken található korábban állami vállatokkal, illetve vásárol azoktól részvényeket. /Barta, 1992/

Budapest történetileg is meghatározott előnyei tovább erősödnek: a magángazdaság 53,2 %-a Budapesten és Pest megyében koncentrálódik. /Barta, 36./ 1990-ben a vegyes tőkeérdekeltségű vállalatok 58,1 %-a Budapesten van. A vidéki városokban 32,3%, a községekben pedig 9,6% található. /Balázsné, 1992/ Az 1000 lakosra jutó vegyesvállalatok számát tekintve Budapest az első (25,35), Győr-Sopron megye a második (9,63), Pest megye nagyságrendben a harmadik helyet foglalja el (7,8). /Balázsné, 1992/ A magán kisvállalkozások 66 %-a szintén ebben a régióban található. /Barta, 37./

Az osztrák-magyar kiegyezést követően érzékelhető az ország fejlettebb és fejletlenebb régiók szerinti megoszlása. A Budapest centrikus fejlődés, a főváros kisugárzása, az osztrák tőke, a magyar és osztrák térfejlesztő kapcsolatok főleg a nyugati térségekben, Budapest és Bécs közötti sávban éreztették hatásukat, a keleti országrész jóval hátrányosabb helyzetben volt. Ez a hátrány Trianon után tovább erősödött, amikor az északi, a keleti és a déli térség városait a környező országokhoz csatolják. /Kárpáti, 1992, 19./

A kilencvenes évek elejének tényei alapján az ország nyugati és keleti része közötti egyenlőtlenségről általában mégsem lehet beszélni. /ld. bővebben Szűcs, Balázsné, Gáspár, 1992/ A magángazdaság 22,4 %-a a Dunántúlon, 17,4 %-a az Alföldön található. /Barta, 1992, 36./ A nyugati régiók közül elsősorban Győr-Sopron, valamint Baranya megyére jellemző a gazdaság dinamikus átalakulása az osztrák, német, illetve más nyugat-európai tőkeérdekeltség alapján. Az ország északi részén a magángazdaság 7 %-a helyezkedik el. /Barta, uo./ Eger, Miskolc környéke, a keleti sávban Debrecen és mikrorégiójában találni fejlődő térségeket. Az, Alföld déli része is fejlődésnek indult. Kecskemét, Hódmezővásárhely, Szeged, Békéscsaba, Szarvas térségeiben magas a különböző típusú magángazdaságok aránya. Az államszocialista időszakban Budapesthez, az ipari térségekhez képest az Alföld mindvégig hátrányos helyzetben volt. A külföldi, de a hazai tőke számára ma fontosak a déli és keleti, főleg határmenti térségek, innen könnyebben kiépíthetők a többi kelet-európai országgal a piackapcsolatok.

A regionális hátrányok új típusa a munkanélküliség területi leépítése miatt 1991 végén országos átlagban 11,9 %-os munkanélküliség részben a nagyipari térségekben, valamint a nagyvállatok korábbi munkaerő piacán magas. /Torkos, 1992/ Szabolcs-Szatmár megyében 16,4 %, Nógrád megyében 16,1 %, Borsod Abaúj-Zemplén megyében közel 14,5%, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 12,9 %, Békésben 12,6 %  és Bács-Kiskun megyében 11,3 % a munkanélküliek aránya. /Torkos, 29./ Az ipari térségekben, különösen az új iparvárosokban magas a munkanélküliség aránya: például Ózdon 30 %., Kazincbarcikán 19,3%, Várpalotán 15%, Oroszlányban 12,2%, Dunaújvárosban pedig 9,5 % 1992-ben.

Az ipari térségeket, főleg az új iparvárosokat nemcsak a munkanélküliség gondja érinti. Az ötvenes években, de a későbbi évtizedekben is az ipari városokban fejlesztett nehézipari szerkezet, a nagy állami vállalatok nemcsak veszteségessé, gazdaságtalanná váltak, a túlkoncentrált ipar tönkretette a természeti környezet állapotát és az ott élő emberek egészségét is. Az itt kialakult komplex válság kezelésének pedig nincsenek meg az eszközéi, többek között azért sem, mert a térbeli-társadalmi érdekviszonyok igen megosztottak a fejlődés alternatíváival kapcsolatban is. /Szirmai, 1992/

A határmenti övezetek, a mezőgazdasági nagyüzemek krízisével, az agrárszféra átalakulásával küzdő térségek, a nagyváros környéki agglomerációk hátrányai is jelentősek.

 


1. tábla

 

A népesség számának alakulása 1949 és 1990 között*

 

 

Jelenlévő népesség száma

Lakónépesség száma

A népesség változása

Megnevezés

1949

1960

1970

1970

1980

1990

1949-1959

1960-1969

1970-1979

1980- 989

%

%

%

%

Tatabánya

40.221

52.079

65.274

66.223

75.971

74.277

11.858

29,5

13.195

25,3

9.748

14,7

-1.694

-2,2

Dunaújváros

3.949

30.976

44.721

45.129

60.736

59.028

27.027

684,4

13.745

44,4

15.607

34,6

-1.708

-2,8

Ajka

11.843

20.628

25.505

26.523

29.656

33.832

8.785

74,2

4.877

23,6

3.133

11,8

4.176

14,1

Ózd

30.307

40.510

45.199

45.765

48.466

43.592

10.203

33,7

4.689

11,6

2.701

5,9

4.874

-10,1

Kazincbarcika

5.084

15.219

25.955

28.327

37.442

36.855

10.135

199,3

10.736

70,5

9.115

32,2

         587

1,6

Tiszaújváros

1.349

3.074

9.865

11.033

18.677

18.685

1.725

127,9

6.791

220,9

7.644

69,3

             8

0,0

Várpalota

11.065

21.194

25.312

26.393

28.392

26.928

10.129

91,5

4.118

19,4

1.999

7,6

-1.464

5,2

Komló

6.917

24.740

28.200

28.789

30.319

29.973

17.823

257,7

3.460

14,0

1.530

5,3

       - 346

-1,1

Oroszlány

3.740

13.085

18.249

18.482

20.613

21.053

9.345

249,9

5.164

39,5

2.131

11,5

          440

2,1

Százhalombatta

1.717

2.134

7.993

9.852

14.292

16.573-

    417

24,8

5.859

274,6

4.440

45,1

2.281

16,0

Paks

13.763

13.795

13.939

13.585

19.509

20.274

     32

0,2

           144

1,0

5.924

43,6

         765

3,9

Új városok együtt

129.955

237.434

310.212

320.101

384.073

381.070

107.479

82,7

72.778

30,7

63.972

20,0

-3.003

-0,8

Többi vidéki

város

     2.734.106

    3.096.924

     3.442.674

     3.490.240

      3.990.745

     4..019.429

362.818

13,3

346.750

11,2

500.505

14,3

28.684

0,7

Vidéki városok

együtt

     2.864.061

    3.334.358

     3.752.886

     3.810.341

     4.374.818.

     4.400.499

470.297

16,4

419.528

12,6

564.477

14,8

25.681

0,6

Budapest

     1.590.316

    1.804.606

     1.945.083

     2.001.083

     2.059.347

     2.016.774

214.290

13,5

140.477

14,4

58.264

2,9

-42.573

-2,1

Községek

   4.750.422

 4.822.080

   4.624.130

   4.510.675

  4.275.298

 3.957.550

71.658

1,5

-

    197:950

-4,1

-

235.377

-5,2

-

317.748

-7,4

Ország összesen

   9.204.799

9.961.044

 10.322.099

  10.322.099

   10.709.463

10.374.823

756.245

8,2

361.055

3,6

387.364

3,8

-

334.640

-3,1

 


2. tábla

 

A lakónépesség megoszlása települési típusok szerint

 

Megnevezés

1960

1970

1980

1990

Budapest

18,12%

19,39%

19,23%

19,44%

Vidéki városok

33,47%

36,91%

40,85%

42,42%

Községek

48,41%

43,70%

39,92%

38,15%

Összesen

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

N=

9.961.044

10.322.099

10.709.463

10.374.823

 

 

 

4. tábla

 

A népesség iskolai végzettsége települési típusok szerint

 

 

1960

1970

1980

1990

Megnevezés

18-x

éves

legalább

közép-

iskola

25-x

éves

felsS-

fokú

iskola

18-x

éves

legalább

közép-

iskola

25-x

éves

felső-

fokú

iskola

18-x

éves

legalább

közép-

iskola

25-x

éves

felső-

fokú

iskola

18-x

éves

legalább

közép-

iskola

25-x

éves

felső­

fokú

iskola

 

a megfelelő korúak százalékában

Budapest

20,2

7,0

29,1

9,4

38,8

13,1

45,2

19,1

Vidéki városok

12,2

3,5

20,6

5,2

27,4

7,1

33,9

11,5

Községek

3,9

1,0

7,5

1,6

11,5

2,3

15,7

4,0

Ország összesen

8,8

2,7

15,5

4,2

23,4

6,5

29,2

10,1

 

 

 

5. tábla

Az aktív keresők közül a fizikai, szellemi és önálló* tevékenységet végzők aránya
települési típusok szerint

 

 

 

 

1960

 

 

1970

 

 

1980

 

 

1990

 

Megnevezés

fizikai

szellemi

önálló

fizikai

szellemi

önálló

fizikai

szellemi

önálló

fizikai

szellemi

Önálló

 

Budapest

64,7

31,3

3,9

57,2

40,5

2,3

50,5

47,6

1,9

46,1

47,9

6,0

Vidéki városok

63,8

22,6

13,6

63,8

33,5

2,8

61,2

36,4

2,1

58,1

36,7

5,2

Községek

60,6

7,9

31,6

81,5

14,6

3,9

76,0

18,0

3,6

74,9

21,5

4,9

Ország összesen

60,5

17,2

22,3

72,1

24,5

3,4

67,5

29,7

2,8

61,8

33,0

5,2

* Csak a főfoglalkozású önállók

 


 

IRODALOMJEGYZÉK

 

Ágoston, P.: /1912/ Városi program, Nagyvárad

Balázsné, Varga M.: /1992/ Külföldi tőkerészvétellel működő vegyes vállalatok szerepe a magyar gazdaságban, Kézirat, Budapest

Barta, Gy.: /1992/ Budapest helyzete az országban, MTA RKK, Budapest

Béres, Cs.: /1983/ A városfejlődés fordulópontján, Debrecen

Braun, R.: /1909/ Adatok a vidéki munkásság életéhez, Huszadik Század, 6.

Braun, R.: /1911/ Prostitúció Chicagóban, Városi Szemle, 1.

Braun, R.: /1925/ Az amerikai helyi önkormányzat, Szocializmus, 6.

Castells, M.: /1972/ La question urbaine, Paris, Maspero

Csanádi, P., Ladányi, J.: /1992/ Budapest térbeni-társadalmi szerkezetének változásai, Akadémiai Kiadó, Budapest

Cséfalvy, Z., Pomázi, I.: /1990/ Az irányított dzsentrifikáció egy budapesti program példáján. Humán Geographical Studies, 1990. Vol:51. N:9. p. 27-39.

Csöregh, É.: /1978/ A lakótelepi iskolások, Akadémiai Könyvkiadó, Budapest

Dávid, G. J.: A magánlakásépítés forrásai és feltételei, In: Lakáspolitikánkról, /1983/ Kossuth Könyvkiadó, Budapest, p. 150-175.

Chen, Gy.: /1914/ A városok társadalma, Budapest

Ekler, D., Hegedűs, J., Tosics I.: /1980/ A városépítés alkalmazott társadalmi-gazdasági modelljének elméleti és módszertani kérdései. BUVÁTI, Budapest

Erdei, F.: /1974/ Magyar város, Akadémiai Kiadó, Budapest

Erdei F.: /1974/ Magyar falu, Akadémiai Kiadó, Budapest

Enyedi, Gy.: /1986/ Település és társadalom. Társadalomtudományi Intézet, Budapest

Enyedi, Gy.: /1988/ A városnövekedés szakaszai. Akadémiai Kiadó, Budapest

Enyedi, Gy.: /1972/ Urbanizációnk kérdőjelei, Valóság, 3.

Fava, S. F.: Contrast in Neighbouring: New York City and a Suburban Community In: Dobriner: The Suburban Community /1960/

Gans, H. J.: A városi és a kertvárosi életmód. A meghatározások újraértékelése. In: Városszociológia, /1973/ (Szerk.: Szelényi I.) KJK, Budapest, p. 64-88.

Gist, N. P., Fava, S. P.: /1964/ Urban Society, New York

Győrffy, I.: /1926/ Az alföldi kertes városok, Budapest

Hegedűs, J., Tosics, I.: Lakáspolitika és lakáspiac, In: Lakáspolitikánkról, /1983/ Kossuth Könyvkiadó, Budapest, p. 261-296.

Hoffmann, I: /1981/ Lakáskörülmények, Kossuth Könyvkiadó, Budapest

Hoyt, H.: A városi struktúra klasszikus modelljének újabb torzulásai, In: Városszociológia, /1973/ (Szerk.: Szelényi I.) KJK, Budapest, p. 161-182.11

Illés, I.: /1992/ A területfejlesztés irányításának kérdései, Tér és társadalom, 1-2. Sz. p. 57-69.

Illyefalvi, I. L.: /1993/ A hatvanéves Budapest, Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatal

Illyefalvi I. L.: /1935/ A főváros polgári népességének szociális és gazdasági viszonya. Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatal

Jahn, F.: /1937/ Kispest szociográfiája. Gondolat

Kárpáti Z.: A területi egyenlőtlenségekről és az önkormányzatok lehetőségeiről, In: Leltár, /1992/ MTA Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontja, Budapest; pp. 19-25.

Konrád, Gy., Szelényi, I.: /1971/A késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai. Valóság, 12. sz.

König, R.: /1967/ Gemeindesoziologie, In: Soziologie, Fischer Lexikon, Frankfurt pp. 81-92.

A lakótelepek főbb adatai. 1980 évi népszámlálás, /1983/ 35. kötet, Központi Statisztikai Kiadó

Laky, D.: /1929/ Budapest székesfőváros népességének fejlődése 1900­töl 1920-ig. Statisztikai Közlemények, 1.

Laky, D.: /1930/ Az iparosok szociális és gazdasági viszonyai Budapesten. Statisztikai Közlemények, 3.

Mumford, L.: /1985/ A város a történelemben, Gondolat

Mendöl, T.: /1936/ Alföldi városaink morfológiája, Debrecen

Nagy, L.: /1931/ Bérház. Nyugat, p. 779.

Nagy, L.: /1932/ Magyar város: Alföldi város, Századunk, 46.

Nemes, F., Szelényi, I.: /1967/ A lakóhely mint közösség. Akadémiai Kiadó

Nemes Nagy, J.: /1992/ Margójegyzetek a regionális politikához. Tér és társadalom. 1992. 1-2. Sz. pp. 69-76.

Park, R. E., Burgess, E. W., McKenzie, R.: /1925/ The City, Chicago, University of Chicago Press,

Pálné, Kovács I.: /1992/ A területi politika irányítása. Tér és társadalom, 1-2. sz. pp. 37-47.

Redfield, R.: /1947/ The Folk Society "The American Journal of Sociology

Saád, J.: /1977/A lakosság területi szegregálódás a városnövekedésben - veszprémi vizsgálat. Valóság, 3. P. 78.

Szelényi, I., Konrád, Gy.: /1969/ Az új lakótelepek szociológiai problémái. Akadémiai Kiadó

Szelényi, I.: /1990/ Városi társadalmi egyenlőtlenségek. Akadémiai Kiadó

Szelényi, I.: /1990/ Városfejlődés és területgazdálkodás Kelet-Európában, In: Szelényi, I.: Új osztály, állam, politika. Európa Könyvkiadó, Budapest, pp. 303-351.

Szelényi, I.: /1992/ Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest

Szirmai, V.: /1995/ A várostervezés és a jövőképek, Valóság, 8. sz. pp. 42-50.

Szirmai, V.: /1988/ "Csinált" városok, Magvető Kiadó, Budapest

Szirmai V.: Környezetvédelmi dilemmák és a polgári átmenet, In: Leltár, /1992/ MTA Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontja, Budapest, pp. 105-113.

Szücs, I., Balázsné, V. M., Gáspár, T.: /1992/ Az európai integráció és a modernizáció regionális összefüggései Magyarországon, Magazin Kiadó

Torkos, V.: A területi elmaradottság értelmezése és új jelenségei, In: Leltár, /1992/ MTA Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontja, Budapest, pp. 25-33.

Tóth, P.: /1978/ Társadalmi kapcsolatok szerveződése és típusai a lakótelepeken, Miskolc

Vági, G.: /1982/ Versengés a fejlesztési forrásokért, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Vágvölgyi, A.: Faluszociológia, In: A szociológia ágazatai, /1975/ (Szerk.: Kulcsár K.) Kossuth Könyvkiadó, pp. 78-95.

Városszociológia /1973/ (Szerk.: Szelényi I.) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

Weber, M.: /1925/ Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der Sozialökonomik, Tübingen

Weber, M.: A nem legitim uralom (a városok tipológiája) In: Állam, politika, tudomány, /1970/ KJK, Budapest

Wildner, O.: /1930/ Várostudományi tanulmányok, különös tekintettel a nagyvárosokra, Városi Szemle 4.

Willmott, P., Young, M.: /1960/ Family and Class in a London Suburb, London, Routledge and Kegan Paul

Wirth, L.: Az urbanizmus mint életmód, In: Városszociológia, /1973/ (Szerk.: Szelényi I.) KJK, Budapest, pp. 41-64.

 

 

back